Dato for udgivelse
27 okt 2008 16:26
SKM-nummer
SKM2008.848.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-039136
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Partsrepræsentant, kontakt
Resumé
Meddelelsen beskriver under hvilke omstændigheder SKAT skal rette henvendelse til en eventuel partsrepræsentant, henholdsvis når et sagsforløb iværksættes på SKATs initiativ, af borgeren/virksomheden selv eller af en repræsentant for borgeren/virksomheden.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2008-4 E.3.2
Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2008-4 E.3.9

Denne meddelelse erstatter SKM2008.493.SKAT, der hermed ophæves.

Årsagen til nyudsendelsen af denne meddelelse er først og fremmest at præcisere, at kravet om samtykkeerklæring i punkt 1 ikke er obligatorisk, hvis SKAT i forbindelse med en konkret henvendelse har positivt kendskab til, at den skattepligtige har en aktuel repræsentant. Under sådanne omstændigheder vil der ikke være risiko for brud på tavshedspligten, således at den konkrete henvendelse uden videre kan ske til repræsentanten.  Desuden er der foretaget nogle små justeringer i punkt 3.

Tilsvarende som i den tidligere meddelelse bemærkes særligt, at retningslinjerne i punkt 1-3 ikke gælder, når der indledes en sag om strafansvar, eller når SKAT foretager tvangsindgreb med hjemmel i skatte- og afgiftslovgivningen i henhold til reglerne i retssikkerhedsloven.

1. Nyt sagsforløb starter på SKATs initiativ

Der må ved begyndelse af et nyt sagsforløb alene ske henvendelse til borgeren/virksomheden selv, medmindre SKAT på henvendelsestidspunktet har positivt kendskab til, dvs. har fået oplyst mundtligt eller skriftligt fra borgeren/virksomheden, at borgeren/virksomheden har en aktuel repræsentant. Hvis SKAT ikke har et sådant positivt kendskab, er det en betingelse for at rette henvendelse til en repræsentant ved påbegyndelse af et nyt sagsforløb, at SKAT er i besiddelse af en skriftlig samtykkeerklæring underskrevet af borgeren/virksomheden om, at henvendelsen tillige kan ske til en repræsentant for borgeren/virksomheden.

En sådan samtykkeerklæring kan f.eks. formuleres således:

"Undertegnede XX giver hermed SKAT tilladelse til, at alle henvendelser fra SKAT til mig også sendes til YY, som er  min repræsentant i forhold til SKAT. Denne tilladelse gælder, indtil SKAT har modtaget underretning om, at tilladelsen er tilbagekaldt."

Der vil på www.skat.dk findes en blanket med den nævnte tekst i gruppe 02, skat, attestationer. Blankettens nr. er 02.043.

2. Henvendelser fra borgeren/virksomheden selv

Hvis en borger/virksomhed selv henvender sig til SKAT under et sagsforløb, hvor borgeren/virksomheden har haft en repræsentant, skal SKAT anmode borgeren/virksomheden om at bekræfte mundtligt eller skriftligt, at repræsentanten ikke er fravalgt for fremtiden. En manglende bekræftelse vil være ensbetydende med, at SKATs efterfølgende henvendelser kun skal ske til borgeren/virksomheden selv.

En sådan anmodning om bekræftelse på, at repræsentanten ikke er fravalgt for fremtiden, er dog unødvendig, hvis det klart kan lægges til grund, at henvendelsen er sket i forståelse med repræsentanten og uden hensigt om fravalg af repræsentanten.

3. Enhver henvendelse fra en repræsentant

Hvis en repræsentant på vegne af en borger/virksomhed besvarer en henvendelse fra SKAT eller retter henvendelse til SKAT som led i et nyt sagsforløb, og denne repræsentant er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, eller medlem af Foreningen af Danske revisorer, eller er ansat hos en af de nævnte grupper,  skal efterfølgende henvendelser fra SKAT ske til både borgeren/virksomheden og repræsentanten. En repræsentant kan i særlige tilfælde anmode om, at SKAT kun korresponderer med repræsentanten, f.eks. hvis denne er repræsentant for en række borgere/virksomheder vedrørende et sagskompleks, der består af ensartede sager. En sådan anmodning kan ikke omfatte brev om forslag til afgørelse og selve afgørelsen i sager, der er startet på SKATs initiativ.

Er der tale om en henvendelse fra en repræsentant, der ikke er omfattet af den kreds, der er beskrevet ovenfor,  skal SKATs efterfølgende henvendelser ske til borgeren/virksomheden selv, medmindre SKAT er i besiddelse af en gyldig samtykkeerklæring, jf. punkt 1. Endvidere skal repræsentanten informeres om, at SKATs efterfølgende henvendelser kun vil ske til borgeren/virksomheden selv, hvis ikke SKAT forinden har modtaget en samtykkeerklæring.