Byrettens dom
26. marts 2008
BS 1-1443/2007

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat David Auken)

Afsagt af byretsdommer

Kirsten Maigaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at sagen afvises, samt at sagsøgeren, A, dømmes til at betale sagsomkostninger til sagsøgte.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagen fremmes, subsidiært at sagsøgte dømmes til at betale sagsomkostninger til sagsøgeren.

Oplysningerne i sagen

Sagsøgeren har den 19. september 2007 anlagt sag mod sagsøgte, og har i stævningen nedlagt følgende påstand:

"...

Påstand som anført i Landsskatteretten

...

  1. Registreringsafgiftslovens § 10 overholdes ved at beregne afgiften af køretøjets faktiske værdi (handelsværdien) dog aldrig højere afgift end residualafgiften af et tilsvarende afgiftsberigtiget køretøj.
  2. Afskaffelse af 15% gebyr ved returafgift (klar strid med EF-traktatens artikel 95)

..."

Sagsøgte har i sit svarskrift påstået frifindelse.

Retten besluttede herefter at indkalde til et forberedende retsmøde.

Retsmødet blev holdt den 26. februar 2008, og under mødet oplyste sagsøgeren, at han fastholdt sine påstande, idet han ikke havde noget krav om tilbagebetaling af et afgiftsbeløb, idet hele afgiftsbeløbet allerede på et langt tidligere tidspunkt var returneret til ham.

Herefter nedlagde sagsøgte påstand om afvisning.

Det fremgår af et bilag, som sagsøgte efterfølgende har fremlagt, at sagsøgeren ved brev af 30. maj 2004 anmodede ToldSkat om at returnere den indbetalte afgift tillige med renter, og at ToldSkat den 3. juni 2004 har anvist et beløb på 238.425 kr. til udbetaling, og at beløbet er fremsendt ved check af 7. juni 2004.

Parternes synspunkter

Sagsøgte har til støtte for påstanden om afvisning anført, at sagsøgeren ikke har nogen retlig interesse i at få sagen prøvet ved domstolene.

Sagsøgeren har gjort gældende, at han fortsat mener at have krav på en afgørelse, hvor sagsøgte bliver pålagt at overholde Registreringsafgiftslovens § 10.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøgeren har fået den indbetalte afgift retur, og der er således ikke længere er noget mellemværende mellem ham og sagsøgte.

Herefter har sagsøgeren ikke nogen retlig interesse i sagen, hvorfor denne afvises.

Retten besluttede, at sagsøgeren skal betale sagens omkostninger til sagsøgte med 3.500 kr. Beløbet, der er inkl. moms, er til dækning af advokatudgifter.

Der er ved fastsættelse af sagens omkostninger lagt vægt på, at sagsøgte anses for den vindende part, og at det har været nødvendigt at udarbejde et svarskrift, idet påstanden om afvisning tidligst kunne være nedlagt heri.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeres A, skal inden 14 til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagens omkostninger med 3.500 kr.