Dato for udgivelse
13 okt 2008 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 12:08
SKM-nummer
SKM2008.822.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-145630
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriationssituation, betinget
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørgers fortjeneste ved afståelse af et areal til kommunen er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i EBL § 11, 2. pkt., under forudsætning af, at lokalplanen offentliggøres inden den 18. juli 2008, og at aftalen om afståelse af arealet først indgås efter offentliggørelsen.

Hjemmel
08-064716
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.2.8

Spørgsmål

Vil spørgers fortjeneste ved afståelse af et areal på ca. 1 ha fra landbrugsejendommen beliggende X til K Kommune være skattefri efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven?   

Svar

Betinget ja, se begrundelsen.

Faktiske forhold

K Kommune ønsker at erhverve et areal på ca. 1 ha fra spørgers og hans ægtefælles landbrugsejendom matr.nr. x, beliggende X. Ejendommens areal udgør i alt 136.053 m2.

K Kommune har meddelt, at såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale, vil man, om nødvendigt, foretage en ekspropriation af arealet til det angivne formål.

Det omhandlede areal af spørgers ejendom er omfattet af lokalplanforslag P.  Lokalplanen vil muliggøre opførelsen af en daginstitution på arealet.

Det fremgår af lokalplanforslaget, at det nødvendige areal tilvejebringes ved en udstykning fra matrikel nr. x (spørgers ejendom).

Lokalplanforslaget blev vedtaget af byrådet på mødet den 18. juni 2008. På mødet vedtog byrådet endvidere at foretage ekspropriation af det lokalplanlagte areal, hvis der ikke opnås frivillig aftale med ejerne om købet.

SKAT har modtaget en udskrift af byrådsprotokollen vedr. ovennævnte.

Følgende fremgår bl.a.:

"214. Åbent punkt - Endelig vedtagelse af Lokalplan P - ...

Sagsprocedure

Behandles efterfølgende i byråd.

Hovedindstilling

- at Lokalplan P - Daginstitution ... vedtages endeligt.

- at byrådet beslutter, at såfremt der ikke opnås frivillig aftale med ejerne om køb af det lokalplanlagte vil byrådet foretage ekspropriation.

Formål

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for en daginstitution. Det har i den sammenhæng været vigtigt at opnå en god arkitektonisk løsning således at:

- Byggeriet kan opføres så indblik til ... bevares

- Byggeriet kan indpasses i landsbymiljøet

- Støjgener fra motorvejen mindskes af selve byggeriet, således gældende regler herom overholdes både indenfor og på de primære udendørs opholdsarealer.

Sagsbeskrivelse

...

Lovgrundlag

Planloven

Høring

...

Vurdering i forhold til miljø

...

Vurdering i forhold til sundhed

...

Bilag

Lokalplan - endelig

Beslutning i udvalget for Teknik og Miljø den 12-06-2008

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 18-06-2008

Godkendt."

Lokalplanen er endnu ikke trådt i kraft, da den ikke er offentliggjort.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har i brev af 21. maj 2008 til repræsentanten bl.a. oplyst, at såfremt der ikke opnås frivillig aftale om køb, vil der, når lokalplanen er godkendt, være skabt det fornødne grundlag for ekspropriation, hvilket byrådet i givet fald vil benytte sig af

Spørger ønsker i forbindelse med en forhandling at sikre sig, at en frivillig afståelse vil blive sidestillet med en ekspropriation, og at der således er skattefrihed i forbindelse med afståelsen.

SKATs begrundelse for svaret

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i EBL. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2008-2, afsnit E.J.2.8.

Følgende krav skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

a. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.

b. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Det fremgår af sagen, at spørger endnu ikke har indgået aftale med kommunen om afståelse af ejendommen.

For så vidt angår den første betingelse om hjemmel til ekspropriation på aftaletidspunktet, skal SKAT bemærke, at betingelsen først er opfyldt på det tidspunkt, hvor den ekspropriationsberettigede myndighed rent faktisk kan gå i gang med de indledende skridt til ekspropriationen.

Det fremgår af sagen, at hjemlen til ekspropriation i det konkrete tilfælde er planlovens § 47, stk. 1, hvor det bl.a. er bestemt, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.

En lokalplan har imidlertid først retskraft, når den er offentliggjort. Den første betingelse vil derfor først være opfyldt, hvis den frivillige aftale indgås efter offentliggørelsen af lokalplanen.

Den anden betingelse går ud på, at der skal være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, dvs. at det også skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis den frivillige aftale ikke indgås. 

Som dokumentation for byrådets ekspropriationsvilje er fremlagt en udskrift fra byrådets møde den 18. juni 2008. Det fremgår heraf, at byrådet samtidig med vedtagelsen af lokalplanen på mødet besluttede om nødvendigt at ekspropriere det omhandlede areal, der svarer til hele lokalplan-området.

Det er SKATs vurdering, at byrådet med sin beslutning om ekspropriation af det omhandlede areal på mødet, hvor lokalplanforslaget også blev vedtaget, har udvist vilje til at ville ekspropriere arealet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om overdragelsen. SKAT finder dog, for at betingelsen om ekspropriationsrealitet skal anses for opfyldt, at lokalplanen skal offentliggøres snarest, dog senest 1 måned efter byrådets beslutning om ekspropriation.  

Under forudsætning af, at lokalplanen er offentliggjort inden den 18. juli 2008, og at den frivillige aftale først indgås efter offentliggørelsen af lokalplanen, anser SKAT begge betingelser for skattefritagelse for opfyldt.

Under de angivne forudsætninger indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med et ja.

SKAT skal bemærke, at skattefritagelsen kun omfatter ekspropriationserstatninger, som ville have været skattepligtige efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.