Dato for udgivelse
09 Oct 2008 16:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 12:50
SKM-nummer
SKM2008.818.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-145235
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, flere boliger, arbejdsmæssige årsager
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger vil kunne sælge lejlighed nr. 2 skattefrit, hvis han dokumenterer, at lejligheden har været anvendt af arbejdsmæssige årsager.

Hjemmel
08-070293
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.1.6.1
Spørgsmål

Vil spørger ved senere afståelse af ejerlejligheden Y på  Frederiksberg have beboet denne i ejertiden i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, således at fortjenesten ved afståelsen vil være skattefri efter § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven?  

Svar

Betinget ja, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har bopæl og er tilmeldt Folkeregisteret på adressen X, Århus.

Spørger er administrerende direktør for ... samt underliggende selskaber med kontor i Århus og København. Herudover er spørger partner i ... samt underliggende selskaber med kontor i Sverige.

Spørger opholder sig i København 3-4 dage ugentligt og har hidtil overnattet hos venner og bekendte eller på hotel.

Med overtagelsesdag 1. juni 2008 påtænker spørger at købe en ejerlejlighed nærmere bestemt på adressen Y, Frederiksberg.

Spørger ønsker at bebo lejligheden i den del af ugen, hvor han opholder sig i København.

I weekenderne opholder spørger sig på sin folkeregisteradresse ovenfor i Århus.

Spørger ønsker oplyst, om han ved den beskrevne anvendelse af lejligheden på Frederiksberg har beboet lejligheden i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, så lejligheden på et senere tidspunkt vil kunne sælges, uden at han skal betale skat af avancen. I forbindelse hermed ønsker spørger oplyst, om hans folkeregisteradresse har betydning i vurderingen af spørgsmålet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I relation til besvarelse af ovennævnte spørgsmål er det repræsentantens opfattelse, at en eventuel avance ved spørgers senere salg af ejendommen ikke er skattepligtig.

Det er i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 8 alene et krav, at lejligheden har tjent som bolig for spørger. Idet lejligheden utvivlsomt vil fungere som sådan for spørger knap halvdelen af året, må denne betingelse for skattefrihed være opfyldt.

I den forbindelse skal det endvidere bemærkes, at det i henhold til praksis er de reelle forhold, som er afgørende for, om lejligheden har tjent til bolig for spørger. Som følge heraf er det videre repræsentantens opfattelse, at skattefriheden ikke afhænger af, hvorvidt spørger vælger at flytte sin folkeregisteradresse til Frederiksberg.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit (parcelhusreglen).

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, om en ejer på samme tid kan have to ejendomme, der tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Administrativ praksis har imidlertid slået fast, at en supplerende ejendom (bolig nr. to) vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt som bolig af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om en skatteyder anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot skatteyderen faktisk har anvendt ejendommen af arbejdsmæssige årsager.

Det beror på en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder, hvorvidt det er sandsynliggjort, at lejligheden er anvendt som bolig for ejeren i arbejdsmæssig forstand og om boligkravet i EBL således er opfyldt. Der henvises bl.a. til SKM2007.483.SR og SKM2007.510.SR, hvor Skatterådet har truffet afgørelser i sager om to helårsboliger.

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger, der har folkeregisteradresse og bopæl i Århus, ønsker at erhverve ejerlejligheden på Frederiksberg med henblik på at benytte denne i den del af ugen, hvor han arbejder i København. I weekenderne vil spørger opholde sig på sin bopæl i Århus.

Det fremgår af SKATs vurderingsregister, at spørger har erhvervet lejligheden den ... maj 2008 for et kontant beløb på 2.900.000 kr. Lejligheden er på 93 m2.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at spørger på nuværende tidspunkt har benyttet lejligheden af arbejdsmæssige årsager.

SKAT indstiller derfor, at der gives et betinget svar på det stillede spørgsmål.

Såfremt spørger fremlægger fornøden dokumentation over for SKAT om, at han rent faktisk har benyttet lejligheden som bolig i København i forbindelse med udførelse af sit arbejde, er det SKATs opfattelse, at ejerlejligheden vil kunne sælges skattefrit efter § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven.

Det er efter SKATs opfattelse ikke en forudsætning for skattefritagelse i nærværende sag, at spørger har folkeregisteradresse på den adresse, hvor den supplerende arbejdsbolig er beliggende.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares under henvisning til ovenstående.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.