Dato for udgivelse
17 okt 2008 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 10:10
SKM-nummer
SKM2008.831.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-137703
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, afståelse, skattefrihed, aktieavancebeskatning, handelsdato
Resumé

Spørgeren havde købt aktier og investeringsforeningsbeviser ved årsskiftet 2005-2006. Aktierne var købt før udgangen af 2005, så selvom valørdagen først var i 2006 bekræftede Skatterådet, at den tidsmæssige betingelse i aktieavancebeskatningslovens § 44 var opfyldt. Investeringsforeningsbeviserne kunne derimod ikke medregnes i beholdningen før 1. januar 2006, da disse kun var bestilt før årsskiftet. Bestilling kunne ikke sidestilles med et køb, og investeringsforeningsbeviser ville derfor ikke kunne sælges skattefrit.

Hjemmel
06-020340
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 44
Aktieavancebeskatningsloven § 23, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.G.2.6.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.G.3.3.1.
Spørgsmål

Er aktier mv., der er bestilt den 30. december 2005, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 44, således at aktierne kan sælges skattefrit efter 3 års ejertid?

Svar

Vedrørende aktier i A og B: Ja, jf. dog SKAT's indstilling og begrundelse.

Vedrørende investeringsforeningsbeviser i C og D: Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ifølge kopi af handelsnotaer fra Sparekassen E har spørgeren omkring årsskiftet 2005/2006 erhvervet følgende aktier og investeringsforeningsbeviser:

Handelsdato

Valørdato

Selskab

Antal styk

Kursværdi v/ køb

30.12.2005

4.1.2006

A (aktier)

22 stk.

14.828,00

30.12.2005

4.1.2006

B (aktier)

27 stk.

14.931,00

2.1.2006

5.1.2006

C (inv.for.beviser)

93 stk.

19.714,01

2.1.2006

5.1.2006

D (inv.for.beviser)

98 stk.

19.661,77

Ifølge de til SKAT indberettede kontroloplysninger (blanket R 75) udgjorde kursværdien af spørgerens beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 i alt kr. 38.390. Da valørdatoen for ovennævnte aktiekøb mv. er henholdsvis den 4. januar 2006 og den 5. januar 2006, er ovennævnte aktier og investeringsforeningsbeviser ikke med i den registrerede beholdning pr. 31. december 2005.

Spørgeren har oplyst, at ovennævnte aktier mv. er bestilt den 30. december 2005, hvor det blev understreget, at handlerne skulle foretage straks og før udgangen af 2005. Det er endvidere oplyst, at bestillingerne på alle disse aktier mv. er indtastet i pengeinstituttets datasystem den 30. december 2005.

Spørgeren er ugift.

Det er konstateret, at ovennævnte aktier og investeringsforeningsbeviser alle var børsnoterede pr. 31. december 2005, og at kursværdien af de købte aktier og investeringsforeningsbeviser pr. 31. december 2005 udgjorde følgende beløb:

Selskab

Antal styk

Kurs ultimo 2005

Kursværdi ultimo 2005

A (aktier)

22 stk.

669,41

14.727,02

B (aktier)

27 stk.

552,34

14.913,18

C (inv.for.beviser)

93 stk.

211,65

19.683,45

D (inv.for.beviser)

98 stk.

199,91

19.591,18

Kursværdien af spørgerens samlede beholdning af børsnoterede aktier mv. pr. 31. december 2005 var under beløbsgrænsen på kr. 136.600, og spørgeren udøver ikke næring ved køb og salg af aktier. 

Det er konstateret, at investeringsbeviserne i C og D vedrører udloddende aktiebaserede investeringsforeninger. Det er endvidere konstateret, at investeringsforeningerne har valgt, at gevinst og tab skal beskattes efter samme regler som for aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21 stk. 2. 

Ifølge de fremsendte kopier af handelsnotaer er købene af aktier i A og B sket som strakshandler henholdsvis den 30.12.2005 kl. 15.05 og den 30.12.2005 kl. 15.07, medens købene af investeringsforeningsbeviser i C og D er foretaget som gennemsnitskurshandler.

Finansrådet har generelt oplyst, at handelsdatoen ved gennemsnitskurshandler normalt er børsdagen efter den dag, hvor ordren er afgivet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren har oplyst, at alle aktierne og investeringsforeningsbeviserne efter pengeinstituttets opfattelse er omfattet af overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 44. Det skyldes, at datoen for forpligtelsen efter pengeinstituttets opfattelse er retsvirkningsdatoen.

Spørgeren har givet udtryk for, at han er bekymret for, om aktierne (investeringsforeningsbeviserne) i C og D er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 44.

Et udkast til sagsfremstilling er den 18. januar 2007 udsendt til spørgeren, der i e-mail af 2. februar 2007 har fremsendt diverse bemærkninger. Disse bemærkninger er taget i betragtning i nærværende korrigerede sagsfremstilling.

Den korrigerede sagsfremstilling er den 12. februar 2007 udsendt til spørgeren, der ikke har fremført bemærkninger til denne.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1 er gevinst på børsnoterede aktier skattefri, hvis aktierne er erhvervet før den 1. januar 2006, og kursværdien af skatteyderens samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31.12.2005 udgjorde kr. 136.600 (for enlige) eller derunder. Skattefriheden er dog betinget af, at skatteyderen på salgstidspunktet har ejet aktierne i 3 år eller mere, at aktierne ikke er omfattet af diverse særregler i aktieavancebeskatningsloven, og at aktierne ikke senest på salgstidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 3-6.

Er betingelserne for skattefrihed af en gevinst opfyldt, er et tab ikke fradragsberettiget, og et tab vil heller ikke kunne modregnes i en gevinst ved salg af andre aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44 stk. 1.

Efter de sædvanlige skatteretlige regler anses et aktiekøb for sket på aftaletidspunktet, jf. ligningsvejledningen (2007-1) afsnit S.G.2.6.1. Ved aftaletidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er indgået en endelig aftale om køb af aktierne. En bestilling af aktier eller investeringsforeningsbeviser kan derimod ikke anses som en endelig aftale om køb. Ifølge bemærkningerne til § 23 stk. 1 i aktieavancebeskatningsloven (L 78, fremsat den 16. november 2005 og gennemført som lov nr. 1413 af 21. december 2005) er det handelsdatoen, der skal lægges til grund ved fastsættelsen af tidspunktet for køb eller salg af aktier. Valørdatoen er således ikke afgørende.

De aktier, som spørgeren har købt ifølge notaer med handelsdato den 30.12.2005, dvs. aktierne i A og B, skal derfor medregnes i beholdningen pr. 31.12.2005. Det gælder, uanset at valørdagen først er den 4.1.2006, og uanset, at aktierne derfor ikke var med i spørgerens depot pr. 31.12.2005.

Det indstilles derfor, at aktierne i A og B vil kunne sælges skattefrit, jf. aktieavancebeskatningslovens § 44, idet skattefriheden dog er betinget af, at spørgeren på salgstidspunktet har ejet aktierne i 3 år eller mere, og at aktierne ikke senest på salgstidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede.

De investeringsforeningsbeviser, som spørgeren har købt ifølge notaer med handelsdato den 2.1.2006, dvs. investeringsforeningsbeviserne i C og D, kan derimod ikke medregnes i beholdningen pr. 31.12.2005. Det gælder, uanset at investeringsforeningsbeviserne efter det oplyste er bestilt den 30.12.2005, idet en bestilling ikke kan sidestilles med et køb. Disse investeringsforeningsbeviser vil derfor ikke kunne sælges skattefrit efter aktieavancebeskatningslovens § 44.

Det indstilles derfor, at investeringsforeningsbeviserne i C og D ikke kan sælges skattefrit efter aktieavancebeskatningslovens § 44.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år, jf. skatteforvaltningslovens § 25 stk. 1.