Landsskatterettens kendelse
28. februar 2006
2-3-1668-0512

Der klages over en skønsmæssig afgiftsforhøjelse.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar med 131.403 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats ansættelse af afgiftstilsvaret.

Sagens oplysninger

Klageren har i perioden 1. januar 2001 til juli 2003 ejet og drevet H1 (SE-nr. ...) og H2 i perioden 1. juli 2002 til 28. august 2004. Virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed. H1 sælger både mad i restauranten og mad ud af huset. Desuden var der i perioder diskoteksaftener om fredagen.

De regnskabsmæssige bruttoavancer har i 2001 udgjort 59,5 %, i 2002 59,8 % og i 2003 53,2 %.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har anført, at momslovens § 55, jf. bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven kap. 12 pålægger virksomheder at føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Der er imidlertid efter regionens opfattelse så væsentlige fejl og mangler i regnskabsgrundlaget, at dette kan tilsidesættes. Der er således ikke blevet foretaget effektive kasseafstemninger, ligesom en del af regnskabsmaterialet ikke har kunnet fremskaffes. Det har ikke været muligt at fremlægge en eneste kasserulle til dokumentation for omsætningen, ligesom en del købs- og omkostningsbilag synes bortkommet eller ikke opbevaret.

ToldSkat har herefter henvist til, at regnskaberne ikke kan danne grundlag for opgørelsen af virksomhedens afgiftstilsvar, hvorfor dette kan opgøres skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Virksomhedens omsætning i de enkelte regnskabsår er derfor ansat skønsmæssigt under hensyntagen til regulering af privat vareforbrug, svind (5 %) og påvirkninger som følge af lagerforskydninger. Der er regnet med 33 genstande pr. flaske spiritus. Differencebeløbene de enkelte år mellem den skønnede omsætning og omsætningen ifølge virksomhedens egne regnskaber må anses for at være udeholdt omsætning. Ifølge HORESTAS undersøgelser for 1999/2000 har restaurationer med en omsætning på under 3 mio. kr. en gennemsnitlig bruttoavance på 64,4 %.

Omsætningen er herefter forhøjet med henholdsvis 144.023 kr., 202.558 kr. og 179.031 kr., og ansættelsen af afgiftstilsvaret er tilsvarende forhøjet med henholdsvis 36.006 kr., 50.640 kr. og 44.757 kr., eller i alt 131.403 kr.

Virksomhedens repræsentanters påstande og argumenter

For Landsskatteretten har virksomhedens repræsentanter henvist til deres procedure i en samtidig til retten indgiven indkomstklagesag, rettens j.nr. 2-3-1919-1698.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Med henvisning til Landsskatterettens bemærkninger i den samtidig til retten afgjorte indkomstklagesag, rettens j. nr. 2-3-1919-1698, stadfæstes den påklagede ansættelse af afgiftstilsvaret.