Landsskatterettens kendelse
14. juni 2007
2-5-1262-0053

Klagen skyldes, at et modtaget beløb er anset som skattepligtig pensionsudbetaling.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har anset et modtaget beløb som skattepligtig pensionsudbetaling på 2.388.168 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen, idet den personlige indkomst nedsættes til 0 kr., mens kapitalindkomsten forhøjes med yderligere aktieavance på 3.482.345 kr. (efter fradrag af aktietab til fremførsel).

Møde mv.

Selskabets repræsentant har haft forhandling med Landsskatterettens sagsbehandler. Han har endvidere udtalt sig over for rettens medlemmer på retsmøde.

Sagens oplysninger

A har i sin og sin ægtefælles indkomst- og formueopgørelse for 2001 under kapitalforklaringen oplyst at have modtaget: "Udbetalt pension" med 2.388.168 kr.

Klageren er aktionær i selskabet H1 Europe A/S. Af selskabets bogføring fremgår, at selskabet har gæld til klageren på 2.354.115 kr.

Klagerens repræsentant har i brev af 31. marts 2005 oplyst, at de 2.388.168 kr. hovedsagelig kan henføres til udbetaling fra forsikringsordning i Nordben Life and Pension Insurance (tidligere Statsanstalten for Livsforsikring) i Luxembourg, oprettet inden ægteparret flyttede tilbage til Danmark i 1992. Udbetalingen er anvendt til nedbringelse af H1 Europe A/S' engagement med Credit Suisse i Luxembourg.

Af selskabets gæld til klageren på 2.354.188 kr. vedrører 2.263.168 kr. pensionsudbetalingen/tilgodehavende.

Med brev af 27. april 2005 har repræsentanten for så vidt angår de 2.388.168 kr. meddelt, at der ikke som tidligere anført er tale om udbetaling af pension, men om betaling af tilgodehavende hos en VN, USA, på 362.416,75 USD. Dette tilgodehavende er opstået i forbindelse med klagerens salg af 27.745 stk. aktier i H1 Inc, USA i 2000 for i alt 462.416,75 USD, idet der blev betalt et foreløbigt beløb på 100.000 USD samme år.

Klageren har ifølge sit regnskab for 2000 et tilgodehavende hos VN på 3.102.217 kr. Tilgodehavendet er medtaget i hendes regnskaber frem til 2003, hvor der også er sket kursregulering heraf.

H1 USA Inc. arbejdede fra slut-halvfemserne med en ...2, der skulle vise ... i spyt. Udviklingsarbejdet mislykkedes dog. VN var udviklingspartner i projektet.

Repræsentanten har som dokumentation for aktiesalget fremlagt følgende tilbud fra VN af 16. december 2000:

"...

Invitation to shares acquisition

I the undersigned VN, USA, invites A, Denmark, to effect a disposal of shares in H1 USA Inc. into my acquisition.

I am offering an acquisition of 27.745 shares to a unit prise of US$ 16 2/3 or total US$ 462.416,75

My offer is firm subject to acceptance by 31 December 2000."

Ifølge repræsentanten blev tilbuddet accepteret i december 2000, og VN indbetalte 100.000 USD den 28. december 2000 og restbeløbet den 27. august 2001.

Endvidere har han fremlagt erklæring fra samme af 15. november 2005

"Declaration According Buying Stocks in H1 USA, Inc.

The undersigned, VN, hereby declares that I purchased in the year 2000, 27.745 shares of H1 USA, Inc. from A, Denmark.

Simultaneously, I declare that I have paid US$ 100,000 in December 2000 to A's account in F1 Bank, Danmark, and that I in August 2001 paid US$ 462,416.75 to A's account in Credit Suisse where the latter amount covers the balance for the purchase of the stock and other accounts that have arisen between the undersigned and A during 2001."

Desuden har han henvist til et budget for selskabet: "G2" af 6. maj 1999. Af budgettet fremgår under passiver i balancen, at "Common stock" i 2000 forventes forøget fra 600.000 USD med 3.000.000 USD til 3.600.000 USD. "Preferred stock" forventes i 2000 tilført med 1.500.000 USD.

Repræsentanten har endelig fremlagt følgende erklæring af 28. november 2005 fra pensionsselskabet:

"...

Declaration Concerning Flex Pension Plan Policies

The undersigned Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited hereby declares that there has at no time been paid or released means from A and B's Flex Pension Plan policies in Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited."

I klagerens indkomst- og formueopgørelser optræder aktier i H1 USA, Inc, første gang i opgørelsen for 2000, hvori der under Aktiver, Værdipapirer, er opført 2.255 stk. aktier med anskaffelsessummen 19.033 kr. Aktieposten står uændret i de efterfølgende år, idet disse aktier ifølge repræsentanten ikke kan afmeldes grundet kreditorkrav mm.

Af H1 USA, Inc' regnskab for 2000 fremgår, at selskabets aktivitet er startet i januar 2000. Selskabet har ultimo året "Common stock" med 2.000 USD og "Preferred stock" med 130 USD, i alt 2.130 USD, samt "Additional paid-in capital" med i alt 4.172.870 USD.

Af H1 USA, Inc' regnskab for 2001 fremgår, at selskabet i 2001 har udvidet "Preferred Stock" med 2.251 USD til i alt 2.381 USD, samt "Additional paid-in capital" med 1.438.568 USD til i alt 5.611.438 USD.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har anset udbetalingen af de 2.388.168 kr. for en skattepligtig ydelse til klageren.

Skatteankenævnet har ikke fundet det dokumenteret, at der ikke er sket pensionsudbetaling, ligesom nævnet ikke har fundet at kunne tage stilling til evt. skattepligtsforhold for en given udbetaling fra pensionsmidler, idet de nærmere omstændigheder ikke er kendt.

Nævnet har lagt vægt på, at beløbet regnskabsmæssigt er ført som udbetaling af pension, hvilket også er den forklaring, som først er givet vedrørende beløbet.

Nævnet har ikke fundet det dokumenteret, at der er tale om indfrielse af tilgodehavende fra salg af aktier til VN. Det er uklart hvordan betalingen er sket, ligesom tilgodehavendet er medtaget i regnskabet helt frem til 2003, hvor der også er sket kursregulering heraf.

Den fremsendte dokumentation anses ikke for tilstrækkeligt til at bekræfte det forklarede.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at det modtagne beløb er skattefrit, da der er tale om betaling af resttilgodehavende fra salg af unoterede aktier.

Klageren har således i indkomståret 2000 selvangivet skattepligtig aktieavance med 3.668.562 kr. svarende til fremført tab fra 1995.

Da klageren ikke er bogføringspligtig, er indkomst- og formueopgørelsen udarbejdet på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Som ikke-bogføringspligtig er det ikke muligt at foretage de normale kontroller og afstemninger, der normalt foretages i et bogholderi, hvorfor risikoen for, at fejl opstår, vil være forøget.

Skattemyndigheden har ensidigt fokuseret på den fejlagtige klassificering af beløbet i klagerens indkomst- og formueopgørelse og har på ingen måde tillagt det, der rent faktisk kan dokumenteres, nogen værdi.

Efter repræsentantens opfattelse bør der lægges vægt på transaktionens reelle indhold frem for at fastholde en fejlagtig klassifcering af beløbet. VNs overførsel af penge til klageren, selskabets eksistens sammenholdt med hans erklæringer mv. dokumenterer/sandsynliggør, at der er sket aktiesalg.

Når der ikke foreligger accept af VNs tilbud af 16. december 2000, aktieoverdragelsesaftale mv., skyldes det den uformelle samarbejdsform, der hersker i forskningsmiljøet.

Repræsentanten har efterfølgende fremlagt erklæring fra klagerens bank Credit Suisse af 5. marts 2007. Heraf fremgår bl.a:

"Upon your request we shall hereby confirm the following transactions that have taken place on your above mentioned account with ourselves:

H1 Inc. share

On August 27, 2001 you sold nominal 27,745 shares in H1 USA Inc. at a price of USD 16,67 per share, totaling USD 462.416,75 value August 29, 2001"

Endvidere er tilsendt kontoudskrift af 21. januar 2001 fra F1 Bank, Danmark,, hvoraf fremgår, at klageren den 28. december 2000 har modtaget en indbetaling på 800.580 kr. Med håndskrift er tilføjet VN.

Der er desuden tilsendt håndskrevet påtegning fra klageren på VNs tilbud af 16. december 2000, hvori hun bekræfter at ville acceptere hans tilbud. Nederst er tilføjet: Hard copy is mail 17.th. Dec. 2000.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klageren har i sin kapitalforklaring for indkomståret 2001 oprindeligt angivet at have modtaget pension med 2.388.168 kr. Klagers revisor har i erklæring af 31. marts 2005 afgivet forklaring i overensstemmelse hermed, idet han uddybende har oplyst, at pensionen hidrører fra forsikringsselskabet Nordben. Forsikringsselskabet har efterfølgende erklæret, at der ikke derfra er udbetalt pensionsmidler til klageren.

Revisor har derefter oplyst, at beløbet i stedet omfatter restbetaling for salg af 27.745 stk. aktier i H1 USA, Inc. Klageren har ikke i sine selvangivelser angivet ejerskab til 27.745 stk. aktier i H1 USA., Inc.

Klagerens pengeinstitut Credit Suisse har i udtalelse af 5. marts 2007 bekræftet, at klageren har solgt 27.745 stk. aktier i H1 USA, Inc. for 462.416,75 USD, og samtidig oplyst, at aktiesalget er sket den 27. august 2001.

På denne baggrund lægges til grund, at klageren ikke har modtaget pension i 2001, men i overensstemmelse med erklæringen fra Credit Suisse har solgt aktier for 462.416,75 USD den 27. august 2001.

Retten finder ikke at kunne lægge afgørende vægt på VNs erklæring af 15. november 2005 om, at aktierne er erhvervet i 2000, og at der i december måned i året er indbetalt et á conto beløb på 100.000 USD. Udtalelsen om aktieerhvervelsen er således ikke dokumenteret, herunder ved fremlæggelse af aktieoverdragelsesaftale mv. Endvidere er klagerens håndskrevne accept af hans tilbud af 16. december 2000 ikke dokumenteret modtaget i 2000. VN har derimod den 27. august 2001 indbetalt et beløb svarende til aktiernes salgssum på 462.416,75 USD på klagerens konto i Credit Suisse.

Klageren anses herefter for at have modtaget aktieavance i 2001 på 462.416,75 USD, svarende til 3.776.095 kr. (kurs pr. 27. august 2001 8,166). Beløbet med fradrag af aktietab til fremførsel, ifølge klagerens selvangivelse for 2001 på 293.750 kr. eller 3.482.345 kr. er skattepligtigt som kapitalindkomst. Der henvises til dagældende aktieavancebeskatningslovs § 2 og personskattelovs § 4. Skatteankenævnets forhøjelse af den personlige indkomst med 2.388.168 kr. nedsættes samtidig til 0 kr.