Dato for udgivelse
30 Sep 2008 16:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 14:19
SKM-nummer
SKM2008.783.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-044746
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Gevinst, honorar, spørgeskema, udfyldelse
Resumé
Skatterådet fandt at ikke at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men der var tale om B-indkomst, som SKAT i sin indstilling gav vejledning om.
Hjemmel

08-044746
Lov om gevinster ved lotterispil af 2. december 2005
Lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 om kildeskatteloven.

Reference(r)

Gevinstafgiftsloven § 1,stk.1, litra f
Kildeskatteloven § 46, stk.1

Henvisning
Ligningsvejledningen, afsnit A.B.1.
Henvisning
Ligningsvejledningen alm del afsnit A.B.7.5.2.
Spørgsmål
  1. Vil det beskrevne nye lotteri være omfattet af lov om gevinster ved lotterispil?
  2. Hvis der svares nej til spørgsmål 1 har X da indberetningspligt jf. skattekontrollovens § 7 A?
  3. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, vil lotteriet da være at betragte som B-indkomst, således at X ikke skal indeholde A-skat mv. ved udbetalingen?
Svar
  1. Nej
  2. Afvises, se nærmere under SKATs indstilling og begrundelse
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

X er et analyseinstitut, som via Internettet foretager spørgeundersøgelser for virksomheder, organisationer, institutioner og offentlige myndigheder i Danmark og udlandet.

En del af Xs spørgeundersøgelser gennemføres ved hjælp af et panel bestående af personer, der udfylder spørgeskemaer på Internettet via hyperlinks, som X fremsender til disse pr. e-mail.

Optagelse i panelet

Alle kan søge om optagelse i Xs panel. X har dog ret til at nægte en person optagelse i panelet, og er ikke forpligtet til at begrunde et sådan afslag.

Xs medarbejdere kan dog under ingen omstændigheder optages i panelet.

Præmiering for besvarelse af spørgeskemaer

Hver gang en paneldeltager besvarer et spørgeskema via et hyperlink fremsendt af X til den pågældende person, og inden X har lukket af for yderligere besvarelser, modtager paneldeltageren en præmie.

Præmien er af varierende art og størrelse fra gang til gang, men vil altid blive oplyst i forbindelse med fremsendelsen af spørgeskemaet. Normalt vil præmien bestå af bonuspoint.

Bonuspoint kan ombyttes til lodder, der giver deltagelse i en månedlig lodtrækning, hvor man kan vinde forskellige gevinster som eksempelvis rejsegavekort. Man kan også vælge at spare sine bonuspoint op og indløse disse til forskellige gaver.

X afholder p.t. to typer af lotterier

Månedslotteri, hvor respondenten ved hvert besvaret spørgeskema efterfølgende spørges, hvorvidt de ønsker at konvertere de for det pågældende spørgeskema tildelte point til lodder, eller ønsker pointene indsat på deres konto hos X.

Kvartalslotteri, hvor respondenterne kan konvertere point fra deres konto hos X til lodder. Respondenterne orienteres om lotteriet via en tilsendt e-mail, og kvartalslotterierne afholdes i månederne marts, juni, september og december måned.

Respondenterne i X bliver på sidste side i Xs spørgeskemaer spurgt, om de vil have de indtjente point indsat på deres konto eller vekslet til lodder i det aktuelle månedslotteri. Denne fremgangsmåde kan imidlertid udelukke X fra at kunne tilbyde visse undersøgelsestyper.

Afholdelse af disse lotterier er, jf. SKATs skrivelse af 19. juni 2006, ikke blevet anset for omfattet af lov om gevinster ved lotterispil mv. (kopi af dennes skrivelse er vedlagt).

Uddeling af præmier er, jf. SKATs skrivelse af 15. februar 2000, ikke blevet anset for omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A (kopi af dennes skrivelse er vedlagt).

Nyt lotteri

X påtænker at udbyde et "Nyt lotteri" hvor hovedgevinsten er på 500.000 kr.

Deltagelsen i det nye lotteri skal ske via Xs hjemmeside.

For at deltage i det nye lotteri skal deltageren svare på et spørgsmål, som giver adgang til at deltage i lotteriet med 1 lod. Deltageren har derefter mulighed for at blive optaget som paneldeltager og som paneldeltager optjene flere lodder til det nye lotteri. Tilsvarende kan eksisterende paneldeltagere konvertere deres allerede optjente point til lodder i det nye lotteri.

Det nye lotteri er åbent for alle deltagere via Xs hjemmeside.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005 om afgift af gevinster ved lotterispil mv. som ændret ved lov nr. 513 af 7. juni 2006.

§ 1 stk. 1 litra f:

"ved her i landet afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige".

En ejendomsmægler bortloddede en grund blandt klienter, som havde afsluttet en handel inden for et angivet tidsrum, som udgjorde ca. 7 måneder. Daværende Skattedepartement traf afgørelse om, at bortlodningen var omfattet af lotteriafgiftsloven, SKD medd. 1977, 79.

Et rederiaktieselskab havde udbudt et skib til salg i anparter à 10.000 kr. Skibet var blevet udbudt ved annoncer i dagspressen, og de, der havde indsendt tegningsformularen samt foretaget første indbetaling på 150 kr. inden den 31. december 1974, havde deltaget i en lodtrækning med en hovedgevinst på 100.000 kr. Landsskatteretten fandt, at alle og enhver havde haft adgang til at gøre sig til kommanditist i kommanditselskabet og dermed til deltager i lodtrækningen, der derfor var omfattet af reglerne om lotteriafgift, LSR 1978, 183.

I henhold til kildeskattelovens § 43, stk. 1, henregnes til A-indkomst "enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser."

I samme lovs § 46, stk. 1, anføres, at "i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten."

Skattekontrolloven indeholder bestemmelserne om oplysningspligt over for det offentlige, og her skal specielt nævnes § 7 A, stk. 2, nr. 1, der er sålydende:

indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

Honorar, provision og andre vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Efter lov om gevinster ved lotterispil § 1, stk. 1, litra f, skal der betales gevinstafgift af gevinster ved offentlig tilgængelige præmie- og gættekonkurrencer, der afholdes her i landet.

Det er SKATs opfattelse, at der i forhold til det beskrevne nye lotteri ikke vil være offentlig adgang. Dette indebærer, at lotteriet ikke vil være omfattet af lotterigevinstafgiftsloven.

SKAT har lagt vægt på, at der alene er offentlig adgang til via Xs hjemmeside at besvare et spørgsmål og dermed deltage i lotteriet med et enkelt lod. Derefter udvælger X blandt de personer, der har besvaret spørgsmålet, dem som kan blive optaget som paneldeltagere. Paneldeltagerne kan optjene flere lodder.

Der er således alene offentlig adgang til at deltage i en udvælgelsesproces, men ikke offentlig adgang til at blive paneldeltager og dermed deltage i lotteriet med flere lodder.

SKAT har i SKM 2006.80, om udvælgelse af deltagere til en TV- konkurrence, udtalt, at konkurrencer, hvor der alene er offentlig adgang i relation til deltagelse i en udvælgelsesproces, men ikke til deltagelse i selve konkurrencen, ikke anses for omfattet aflotterigevinstafgiftsloven.

Ad spørgsmål 2:

Det indstilles at Skatterådet afviser at besvare spørgsmål 2 om indberetningspligt da det ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens § 21, idet der alene gives bindende svar vedrørende den skattemæssige virkning af en disposition. Skatterådet har tidligere afvist at svare på dette spørgsmål. Se spørgsmål 2 i SKM.2006.186.SR.

SKAT kan dog vejledende udtale:

Udbetaling/uddeling af gevinster er skattepligtig indkomst for modtageren, jf. statsskattelovens § 4, og den, som foretager udbetalingen, er som udgangspunkt oplysningspligtig efter skattekontrollovens bestemmelser.

Oplysningspligten omfatter vederlag, honorar mv. i penge, der udbetales for personlig arbejds- eller tjenesteydelse uden for ansættelsesforhold, og det er en forudsætning at vederlaget, honoraret mv. udbetales for en ydelse, der er leveret som følge af en aftale parterne imellem, jf. skattekontrollovens § 7A, stk. 2, nr. 1.

Det er SKATs opfattelse, at der i det givne tilfælde ikke er tale om personlig arbejds- eller tjenesteydelse uden for ansættelsesforhold. Deres klient vurderes derfor ikke at være omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7A.

SKAT kan i øvrigt henvise til pjece E nr. 01, der er den digitale vejledning til oplysningssedlen, og hvoraf fremgår, at virksomheden har mulighed for frivilligt at indberette i rubrik 36 om de skattepligtige ydelser. Denne pjece findes på www.skat.dk.

Ad spørgsmål 3:

Det indstilles, at Skatterådet svarer ja til spørgsmål om, hvorvidt den beskrevne honorering er B-indkomst.

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, påhviler der den for hvem arbejde udføres at indeholde A-skat, hvis der er tale om A-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h.

Det er SKATs vurdering, at der ikke er tale om A-indkomst, men om B-indkomst som den enkelte selv skal selvangive/oplyse overfor SKAT.

Der lægges herved vægt på, at der ikke er tale om et tjenesteforhold, da der efter det oplyste ikke er nogen ledelsesret forbundet med aftalen, fordi det er frivilligt for den enkelte respondent, hvornår og hvorvidt vedkommende vil svare, på de fremsendte anmodninger.

Der er også lagt vægt på som en forudsætning efter det oplyste, at der er tale om beskedne honorarer, som dermed bestyrker, at der er tale om enkeltstående honorarindtægter udenfor et ansættelsesforhold.

Det ville forholde sig anderledes, hvis der var indgået en aftale mellem parterne om, at respondenten var forpligtet til at arbejde fast for virksomheden.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.