Dato for udgivelse
01 okt 2008 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 11:55
SKM-nummer
SKM2008.785.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS G-700/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Interesseforbundne, parter, salg, handel, aktier, anparter, tredjemand, handelsværdi, minoritetsanparter, minoritetsaktier, medarbejdere, rabat, tilskud
Resumé

Skatteministeriet frifundet i sag vedrørende skønsmæssig ansættelse af kursen på majoritetsanparter solgt af sagsøgeren (selskab) til hovedaktionæren og dennes hustru. Retten fandt, at salget var sket til underkurs, og myndighedernes skøn over handelsværdien, der svarede til den kurs, som 2 medarbejdere købte minoritetsanparter til godt 2 måneder senere, kunne ikke tilsidesættes. Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at en rabat på 25% på bogføringsassistance ydet af sagsøgerens søsterselskab til sagsøgeren kunne anses som generel, hvorfor rabatten udgjorde et skattepligtigt tilskud til sagsøgeren.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 2

 

Henvisning

Ligningsvejledning 2008-3 S.F.2.3

Henvisning
Ligningsvejledning 2008-3 S.F.2.3.3
Henvisning
Ligningsvejledning 2008-3 S.I.1.3
Henvisning
Ligningsvejledning 2008-3 S.D.4.1.4
Redaktionelle noter
Dommen er anket til Landsretten og senere hævet

Parter

H1 A/S
(Advokat Kirsten Bordinggaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Thomas Thorup Larsen)

Afsagt af byretsdommer

Eva Carpentier

Sagens baggrund og parternes påstande

Den 13. september 2006 afsagde Landsskatteretten kendelse i anledning af en klage indgivet af sagsøgeren, H1 A/S, vedrørende sagsøgerens skatteansættelse for skatteåret 2002.

I kendelsen hedder det

"...

Klagen skyldes, at anparter er anset for solgt til underkurs, at selskabet er blevet beskattet af yderligere avance ved salg af anparter, samt at rabat ved bogføringsassistance er anset som tilskud.

Landsskatterettens afgørelse

Skattemyndigheden har anset salg af anparter for sket til underkurs

267.951 kr.

 

Beløbet anses som maskeret udlodning til hovedaktionæren og dennes hustru.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 

Skattemyndigheden har forhøjet selskabets indkomst med yderligere avance ved salg af anparter, opgjort til

8.300 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter selskabets indkomst med

8.300 kr.

 

Skattemyndigheden har nedsat selskabets indkomst med fradrag for bogføringsassistance

131.186 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

 

Nedslag/rabat ved bogføringsassistance er anset for tilskud

131.186 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedens afgørelse.

Møde mv.

Sagen har været forhandlet på Landsskatterettens kontor med selskabets repræsentant.

Sagens oplysninger

H1 A/S (herefter benævnt selskabet) driver virksomhed med industri og handel samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabets hovedaktionær er A og B. Desuden er B hovedaktionær i H2 A/S, der er et revisionsselskab, hvor han ejer 70 % af aktiekapitalen.

Salg af anparter

Selskabet erhvervede den 3. september 2001 anparter nom. 118.875 kr., ud af en samlet anpartskapital på nom. 125.000 kr., til kurs 0,1598 i H3 Services ApS fra H4 Holding ApS.

H3 Services ApS driver arrangementsvirksomhed for turister og forretningsdrivende samt hermed beslægtet virksomhed.

Det fremgår af H3 Services Danmarks årsregnskab for perioden 1. januar til 30. september 2001, at selskabet havde et overskud på 219.077 kr. og en egenkapital på 113.082 kr. Ifølge årsregnskabet for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 havde selskabet et overskud på 145.129 kr., og en egenkapital pr. 30. september 2002 på 513.477 kr.

Den 3. december 2001 solgte selskabet anparterne i H3 Services ApS videre til hovedaktionæren (nom. 80.000 kr.) og dennes hustru (nom. 7.625 kr.) til en kurs på henholdsvis 0,4562 og 0,4590.

Den 9. februar 2002 erhvervede 2 medarbejdere i H3 Services Danmark de resterende anparter i H3 Services ApS på nom. 31.250 kr. til kurs 306,25.

Ifølge selskabets repræsentant skyldes den væsentlige kursstigning på anparterne, at selskabet har fået en gældseftergivelse fra både interne som eksterne kreditorer med henblik på at reetablere egenkapitalen, således at selskabets driftsaktiviteter kan fortsætte.

Skattemyndighedens afgørelse

Salg af anparter er sket til underkurs. Selskabets indkomst forhøjes herefter med 267.951 kr.

Selskabet har ikke indsendt dokumentation for gældseftergivelse, til trods for at de er blevet anmodet herom. På baggrund heraf anses hovedaktionærens og dennes hustrus køb af anparter for at være sket til underkurs. Der tages udgangspunkt i kursen på 306,25, som tredjemændene (DS og NT) har betalt. Herefter kan underkursen på de erhvervede anparter opgøres til henholdsvis 305,7938 (306,25 - 0,4562) og 305,791 (306,25 0,4595).

Hovedaktionæren har erhvervet anparter nom. 80.000 kr., hvilket giver en underkurs på 244.635 kr. Hustruen har erhvervet anparter nominelt 7.625 kr., hvilket giver en underkurs på 23.316 kr.

Selskabets afståelsessum forhøjes derfor med 267.951 kr. Beløbet anses som maskeret udlodning til hovedaktionæren og dennes hustru.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets afståelsessum på anparter i H3 Services ApS skal nedsættes til det selvangivne.

Salget af anparterne til de to medarbejder i H3 Services Danmark ApS skete til overkurs som følge af den rekonstruktion der blev foretaget for at få selskabet til at fortsætte sin drift, hvilket fremgår af de to til handlen knyttede optionsaftaler.

Ved en analyse af regnskaberne vil det med al tydelighed kunne ses, at selskabet, der som eneste/primære rejsemål havde Mellemøsten, ikke har kunnet tilvejebringe en positiv egenkapital, primært på grund af bombeepisoden og Mohammed tegningerne, der hele tiden har væltet de gode forsøg på at bringe økonomi i selskabet.

Det giver derfor heller ikke mening, at beregne kurser på anparternes handelspriser, idet disse udelukkende har en symbolsk størrelse, da der ikke i længere perioder har været positiv egenkapital i selskaberne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger, herunder at selskabet den 9. februar 2002 solgte de resterende anparter til kurs 306,252 til tredjemand, findes hovedaktionæren og dennes hustru den 3. december 2001 at have erhvervet anparter i H3 Services ApS til underkurs. Der er herved henset til, at hovedaktionæren havde afgørende kendskab til og indflydelse på selskabets forhold, hvorfor salget af anparterne i H3 Services ApS til en kurs på henholdsvis 0,4562 og 0,4590 udelukkende må anses at være gennemført i kraft af hovedaktionærens bestemmende indflydelse i selskabet.

Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes i overensstemmelse hermed.

Avance ved salg af anparter

Selskabet erhvervede den samlede anpartskapital nom. 125.000 kr. i H4 Solution ApS (tidligere HX4 Holding ApS) den 3. september 2001 for 200 kr.

Den samlede egenkapital blev solgt til LK for 8.500 kr. den 28. september 2002 med virkning fra den 1. april 2002. Sælger er selskabets hovedaktionær B.

Skattemyndighedens afgørelse

Der mangler dokumentation for selskabets salg af den samlede anpartskapital til hovedaktionæren.

På denne baggrund ansættes salgssummen til 8.500 kr., medens købesummen ansættes til 200 kr. Herved fremkommer en avance ved salget af anparterne på 8.300 kr.

Selskabets påstand og anbringender

Den samlede anpartskapital blev solgt til hovedaktionæren for 200 kr. Selskabet skal således ikke beskattes af en yderligere avance på salget af anparterne på 8.300 kr.

Der er henvist til kopi af den nota, der dokumenterer, at anparterne i H3 Services ApS er overdraget til B fra selskabet for 200 kr. Samtidig er henvist til kapitalforklaring vedrørende B for 2002, hvoraf det fremgår, at anparternes senere salg til LK er medtaget her.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af den nu fremlagte overdragelsesaftale af 3. december 2001 findes det sandsynliggjort, at den samlede anpartskapital i H3 Services ApS blev overdraget til hovedaktionæren den 3. december 2001 for 200 kr. Selskabets indkomst nedsættes som en følge heraf med 8.300 kr.

Udgifter til bogføringsassistance

Selskabet har i indkomståret 2002 fratrukket udgifter til bogføringsassistance (konto 4365) med i alt 75.000 kr. Ved den af skattemyndigheden foretagne revision af selskabet blev det konstateret, at samtlige udgifter til bogføringsassistance er faktureret af søsterselskabet H2 A/S Revision A/S.

Fakturaerne kan specificeres således

Bilag

Nota nr.

Faktura

Rabat

Netto

60201

11993

35.850 kr.

0

35.850 kr.

60202

12173

47.238 kr.

20.772 kr.

26.466 kr.

60203

12231

20.244 kr.

5.061 kr.

15.183 kr

60204

12351

17.093 kr.

4.273 kr.

12.820 kr.

60205

12414

26.569 kr.

6.642 kr.

19.927 kr.

90208

12617

35.730 kr.

8.933 kr.

26.797 kr.

90211

12770

9.875 kr.

2.469 kr.

7.406 kr.

90212

12778

13.587 kr.

3.397 kr.

10.190 kr.

90211

12789

          0 kr.

79.639 kr.

-79.639 kr.

   

206.186 kr.

131.186 kr.

75.000 kr.

Det fremgår af ovennævnte, at H2 A/S har givet selskabet rabat på 131.186 kr. i indkomståret.

Skattemyndighedens afgørelse

Rabatter og nedslag anses for at være koncerntilskud fra søsterselskab. Selskabets indkomst forhøjes således med 131.186 kr. Endvidere godkendes der fradrag for yderligere udgifter til bogføringsassistance med 131.186 kr.

Der er lagt vægt på, at der ikke er fremsendt dokumentation for at en tilsvarende rabat gives til andre kunder.

Klagerens påstand og argumenter

Udgifter til bogføringsassistance skal ansættes til det selvangivne.

H2 behandler selskabet efter samme principper som andre kunder. Som dokumentation henvises til en oversigt over medarbejdere, hvori løn og timesats er angivet. Det fremgår, at timeprisen kan variere, således at H2 A/S som udgangspunkt tager 25 % mindre end den beregnede normalpris ved administrativt arbejde og 25 % mere ved rådgivning.

Der henvises endvidere til kopi af aftaler med lejere af H2 A/S' lokaler, hvoraf det fremgår, at lejeren også opnår 25% rabat på de ydelser de får fra H2 A/S.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger findes det ikke tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at søsterselskabet H2 A/S har givet andre kunder rabat i samme omfang som selskabet. Den af H2 A/S ydede rabat på bogføringsassistance findes således at have karakter af et tilskud til selskabet. Skattemyndighedens afgørelse stadfæstes i overensstemmelse hermed.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 13. december 2006, har sagsøgeren, H1 A/S, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at afståelsessummen ved sagsøgers overdragelse af anparterne i H3 Services ApS til sagsøgers hovedaktionærer den 3. december 2001 skal ansættes til det selvangivne, og at sagsøgte tilpligtes at anerkende at sagsøgers udgifter til bogføringsassistance i indkomståret 2002 ansættes til det selvangivne.

Sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand om sagens hjemvisning.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218a.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af B.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 13. august 2008 anført følgende

"...

Til støtte for den principale påstand vedrørende salg af anparter gøres gældende,

at

H3 Services ApS i sommeren 2001 var nødlidende og under rekonstruktion,

 

at

der som led i rekonstruktionen sker gældseftergivelse til H3 Services ApS fra eksterne og interne kreditorer, således at egenkapitalen kan reetableres og selskabets aktiviteter fortsættes,

 

at

gældseftergivelsen foreståes af selskabets hovedaktionær,

 

at

der indgås optionsaftale med 2 af H3 Services ApS's medarbejdere, der indeholder bestemmelse om, at den af hovedaktionæren tilførte værdi til H3 Services ApS i forbindelse med reetableringen, skal indregnes i prisen for anparterne, såfremt optionen udnyttes,

 

at

overdragelsen til medarbejderne er sket i overensstemmelse med disse optionsaftaler,

 

at

kursen der er anvendt ved overdragelsen til medarbejderne derfor ikke kan anses som handelsværdien,

 

at

kursen ved overdragelsen til hovedaktionærerne derfor ikke kan fastsættes med udgangspunkt i kursen ved overdragelsen til medarbejderne,

 

at

den mellem sagsøger og sagsøgers hovedaktionærer (A og B) aftalte overdragelseskurs derfor skal lægges til grund.

Til støtte for den principale påstand vedrørende udgift til bogføringsassistance gøres gældende,

at

Revision H2 A/S - i overensstemmelse med sædvanlig kutyme - har givet rabat til sagsøger,

 

at

udfaktureringen derfor er sket på armslængdevilkår,

 

at

udgiften til bogføringsassistance derfor skal fastsættes til det selv angivne.

Til støttefor den subsidiære påstand gøres gældende,

at

ifald retten finder at en anden kurs end den af skattemyndighederne anvendte skal finde anvendelse ved beregning af afståelsessummen for anparterne i H3 Services ApS, eller såfremt retten finder at kun en del af rabatten til sagsøger skal have karakter af et tilskud til selskabet, bør sagen hjemvises med henblik på fornyet opgørelse af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med Landsrettens anvisninger.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 11. juli 2008 anført følgende

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at det ved skatteansættelsen af sagsøgeren med rette er lagt til grund, at afståelsessummen for anparterne i H3 Service ApS, som sagsøgeren afstod til sine ejere, A og B, den 3. december 2001, skal ansættes til kr. 268.351,- (kurs 306,25). Det svarer til den aftalte pris på i alt kr. 400,- + kr. 267.951,-.

Kurs 306,25 må antages at være den kurs, som sagsøgeren kunne have opnået ved salg af anparterne til en uafhængig køber, og det er derfor den afståelseskurs, som skal lægges til grund ved skatteansættelsen, jf. ligningslovens § 2.

Sagsøgerens hovedaktionærer købte deres majoritetsanparter den 3. december 2001 til ca. kurs 0,46, men kurs 306,25 var den kurs, som de to ansatte, NT og DS, 2 måneder senere - den 9. februar 2002 hver købte nominelt kr. 15.625,- anparter for (i henhold til optionsaftaler af 30. august 2001 (bilag 2 og 3)). Det er fra sagsøgerens side ikke godtgjort, at anparterne i H3 Services Denmark ApS skulle have været mindre værd den 3. december 2001, hvor majoritetsposten på nominelt kr. 87.625,af anpartskapitalen blev overdraget til B og hans hustru A, end den 9. februar 2002, hvor minoritetsposten blev solgt til de 2 ansatte til kurs 306,25.

Tværtimod har det formodningen for sig, at NT og DS ikke har betalt en højere pris for anparterne end det, de var værd, hvorfor kurs 306,25 også derfor må antages at være den kurs (faktiske værdi), som sagsøgeren kunne have opnået ved salg af anparterne til en uafhængig køber.

Det er således med rette, at den mellem sagsøgeren og hovedaktionærerne aftalte afståelsessum er blevet tilsidesat og forhøjet.

Skattemyndighedernes værdiskøn er foretaget med udgangspunkt i den kurs, som 2 måneder senere blev anvendt over for medarbejderne, og en tilsidesættelse heraf er udelukket, medmindre sagsøgeren fører bevis for, at skønnet hviler på et fejlagtigt grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat. Et sådant bevis har sagsøgeren ikke præsteret i denne sag.

Det bemærkes i den forbindelse, at H3 Service ApS ifølge regnskaberne for 2001 og 2002 havde positiv egenkapital og overskud begge år, hvorfor en kurs på 306,25 også i lyset heraf forekommer mere korrekt end kurserne på 0,4562 og 0,4590, som var aftalt mellem de interesseforbundne parter (sagsøgeren og sagsøgerens ejere).

At den af skattemyndighederne fastsatte kurs i hvert fald ikke er for lav understreges også af sagens bilag T, hvoraf det fremgår, at G1 Investment Group 2 dage efter overdragelsen af anparter til de ansatte, NT og DS i februar 2002 ligeledes købte anparter i H3 Service ApS. Dette køb er gennemført ved konvertering af et tilgodehavende på USD 30.130,- til nominelt kr. 31.250,- anparter i selskabet - svarende til 20% af anpartskapitalen. Med den daværende dollarkurs (ca. 860) kan erhvervelseskursen for G1 Investment Groups vedkommende beregnes til kurs 857 - altså mere end dobbelt så høj som kursen på 306,25, som er lagt til grund ved skatteansættelsen.

Disse bevismomenter støtter også rigtigheden af skattemyndighedernes skøn.

For så vidt angår sagsøgerens anbringender om gældseftergivelser i forhold til H3 Service ApS, der skulle forklare den lavere kurs, bemærkes, at samtlige af disse fandt sted inden overdragelsen af anparter fra sagsøgeren til A og B den 3. december 2001. Der er intet grundlag for at antage, at der er sket noget som helst af betydning for værdien af anparterne i H3 Service ApS i tidsrummet fra den 3. december 2001 til den 9. februar 2002, hvorfor en eventuel forøgelse af anparternes værdi, som måtte være en følge af gældseftergivelserne, også skulle have været afspejlet i den kurs, som sagsøgeren solgte anparterne til hovedaktionærerne for.

Det under forberedelsen af retssagen fremkomne har kun bestyrket formodningen for, at anparterne i H3 Service ApS havde akkurat den samme værdi i december 2001 som i februar 2002 - at værdien i tiden fra december 2001 til februar 2002 i hvert fald ikke er blevet mindre. Dermed er der også sket en bestyrkelse af rimeligheden af den antagelse, at når fremmede købere i februar 2002 var villige til at købe minoritetsposter i H3 Service ApS til kurs 306,25, så er værdien af den majoritetspost i H3 Service ApS, som sagsøgeren solgte til sine ejere i december 2001, i hvert fald ikke mindre end kurs 306,25.

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det yderligere gældende, at sagsøgeren med rette er beskattet af den fordel, som selskabet har opnået i form af nedslag/rabat ved bogføringsassistance, udført af søsterselskabet H2 Revision A/S.

Sagsøgeren har hævdet, at andre kunder har modtaget en 25%-rabat, men har ikke fremlagt dokumentation til støtte herfor. Det gøres gældende, at det derfor kan lægges til grund, at den af sagsøgeren opnåede rabat alene beroede på interessefællesskabet, herunder navnlig sagsøgerens indflydelse som medejer af og statsautoriseret revisor i H2 Revision A/S. Dette synspunkt er i overensstemmelse med det af skattemyndigheden og Landsskatteretten anførte, som derfor med rette har beskattet sagsøgeren af denne økonomiske fordel som et kapitaltilskud i henhold til statsskattelovens § 4, jf. herved f.eks. SKM2002.310.HR og SKM2004.441.HR samt TfS 1998, 791 V og SKM2001.496.VLR.

Derudover bemærkes det, at selv hvis sagsøgeren kunne føre bevis for en generel rabat på 25%, så er der i det foreliggende tilfælde ikke tale om en rabat af den størrelsesorden, men i stedet en rabat svarende til ca. 64% (en rabat på kr. 131.186,- ud af fakturabeløb på kr. 206.186,- i det pågældende indkomstår). En sådan generel rabat er der selvsagt ikke ført bevis for, hvorfor skattemyndighederne også derfor med rette har beskattet sagsøgeren af den ydede rabat.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Afståelsessummen ved sagsøgers overdragelse af anparter til sagsøgers hovedaktionærer.

Sagsøgers overdragelse den 3. december 2001 af anparter i H3 Services ApS (majoritetsposten) til A og B, der var sagsøgers hovedaktionærer, skete mellem interesseforbundne parter, og salgssummen på 400 kr. (kurs ca. 0,46) kan derfor ikke uden videre lægges til grund som handelsværdien.

Den 9. februar 2002 solgte sagsøger anparter i H3 Services ApS til ansatte til kurs 306,25. Denne overdragelse skete i henhold til optionsaftaler af 30. august 2001, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Anparterne erhverves til den regnskabsmæssige indre værdi, baseret på det sidst afsluttede og reviderede årsregnskab, med tillæg af den værdi H5 A/S har tilført i forbindelse med rekonstruktionen af selskabet m.v. og som er opgjort til kr. 365.434,20."

Den 11. februar 2002 overdrog sagsøger i forbindelse med en gældskonvertering anparter til G1 Investment Group til en kurs over 800.

Retten finder ikke, at sagsøger har godtgjort forhold, der kan begrunde, at anparterne havde en væsentlig mindre værdi den 3. december 2001 end den 9. februar 2002.

Det må derfor lægges til grund, at salgssummen på 400 kr. ved salget af anparterne til hovedaktionærerne den 3. december 2001 var væsentlig lavere end anparternes handelsværdi. Skattemyndighederne har derfor været berettiget til skattemæssigt at korrigere salgssummen.

Skattemyndighederne har ansat afståelsesværdien til 268.351 kr. (kurs 306,25).

Retten finder ikke, at sagsøger har godtgjort, at skattemyndighedernes skøn er udøvet på et klart fejlagtigt og ufuldstændigt grundlag eller at skønnet har ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Retten har herved lagt vægt på, at skattemyndighederne har skønnet anparternes handelsværdi svarende til hvad der faktisk blev opnået ved salget den 9. februar 2002. Retten har endvidere lagt vægt på, at der den 3. december 2001 var tale om overdragelse af majoritetsposten i modsætning til overdragelserne den 9. februar 2002. Retten har endvidere lagt vægt på, at selskabet H3 Services ApS ifølge regnskaberne for 2001 og 2002 havde en positiv egenkapital.

Retten finder som følge heraf ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over anparternes reelle værdi ved sagsøgers overdragelse den 3. december 2001.

Udgifter til bogføringsassistance

Sagsøger har i indkomståret 2002 fratrukket udgifter til bogføringsassistance med i alt 75.000 kr. Udgifterne til bogføringsassistance er faktureret af søsterselskabet H2, Revision A/S.

Det er ubestridt, at der er givet rabat på 25 %, og at der herudover er givet et nedslag i pris på 79.639 kr. Det er ubestridt, at der i det pågældende indkomstår er givet rabatter og nedslag i pris på 131.186 kr., og at det samlede fakturabeløb udgjorde 206.186 kr.

Retten finder ikke, at sagsøger har godtgjort, at søsterselskabet H2 Revision A/S har givet sine kunder en generel rabat på 25 % eller har givet sine kunder nedslag i pris af den størrelsesorden.

Herefter, og idet det af sagsøger anførte vedrørende prisnedslaget ikke kan føre til et andet resultat, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse, hvorefter beløbet på 131.186 kr. er anset som et skattepligtigt tilskud.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand 25.000,00 kr. og til dækning af øvrige omkostninger 711,00 kr. Retten har ved fastsættelsen taget udgangspunkt i den af sagsøgte udarbejdede opgørelse over afholdte udgifter, hvilken retten ikke har fundet grundlag for at foretage reduktion i. Retten har ved fastsættelsen af passende udgift til advokatbistand taget udgangspunkt i de gældende takster, som retten ikke har fundet grundlag for at fravige.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, H1 A/S, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 25.711,00 kr. i sagsomkostninger.