Dato for udgivelse
26 sep 2008 15:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2008 15:08
SKM-nummer
SKM2008.761.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-139408
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Kommanditselskaber, kommanditaktieselskaber, Bulgarien, vindmølleprojekt, skattemæssig transparens, dobbeltbeskatning, lempelse
Resumé
Et bulgarsk kommanditselskab og et bulgarsk kommanditaktieselskab, der skulle benyttes i anpartsprojekter med vindmøller i Bulgarien, ansås som skattemæssigt transparente efter danske skatteregler. Kommanditisternes hæftelse var begrænset til deres indskud, og komplementarens hæftelse var ubegrænset over for selskabets kreditorer. Der skulle derfor ske deltagerbeskatning efter danske regler. Skatteyderen var berettiget til en forholdsmæssig creditlempelse i henhold til artikel 22 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Bulgarien, forudsat at kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet ville blive beskattet som selskaber efter bulgarsk skattelovgivning.
Hjemmel
08-096534
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk.1, nr.2
Selskabsskatteloven § 2 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.F.2.1
Redaktionelle noter
Journalnummeret er efterfølgende ændret.
Spørgsmål
  1. Er et bulgarsk kommanditselskab "KD" (Komanditno Druzhestvo) skattemæssigt transparent efter danske skatteregler?
  2. Er et bulgarsk kommanditaktieselskab "KDA" (Komanditno Druzhestvo Akcii) skattemæssigt transparent efter danske skatteregler?
  3. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan skatteyderen som deltager i et bulgarsk KD, opnå forholdsmæssig creditlempelse i Danmark for dels den betalte selskabsskat i Bulgarien, dels den tilbageholdte udbytteskat i Bulgarien i henhold til art. 22 stk. i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Bulgarien?
  4. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan skatteyderen som deltager i et bulgarsk KDA, opnå forholdsmæssig creditlempelse i Danmark for dels den betalte selskabsskat i Bulgarien, dels den tilbageholdte udbytteskat i Bulgarien i henhold til art. 22 stk.1 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Bulgarien? 

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
  4. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyderen overvejer at investere i en eller flere vindmøller i Bulgarien igennem et bulgarsk KD eller et bulgarsk KDA. Selskabsformeme uddybes nedenfor. Skatteyderen vil investere sammen med max. 9 andre investorer. Investorernes hæftelse begrænses til deres indskudsforpligtelse (stamkapital) og eventuel selvskyldnerkaution på dele af finansieringen. Derudover vil skatteyderen blive forholdsmæssig ejer af et "komplementarselskab", der hæfter ubegrænset.

Dette set-up er kendt i Danmark indenfor eksempelvis vindmølleinvesteringer i ind- og udland gennem danske kommanditselskaber. KD'et/KDA'et vil udpege og ansætte administratorer til at varetage den løbende drift af vindmøllerne.

Investering igennem et bulgarsk KD

Et KD (Komanditno Druzhestvo) er bl.a. underlagt kap.12 "Limited Partnership" i den bulgarske Commercial Law. Selskabet kan registreres af både naturlige personer og / eller juridiske personer.

Herunder er art. 99, 192, 103 samt 111 gengivet ordret efter den engelske oversættelse af loven.

Art. 99 (1): "A limited partnership shall be formed with articles of partnership between two or more persons for carrying out commercial activities under a common trade name, whereby for the partnership's obligations one or more of the partners shall be liable jointly and severally and their liability shall be unlimited, and the remaining partners' liability shall not exceed the amount of the agreed upon contribution."

Art. 102 (7): "A limited partnership's articles shall state: (...) (7) the manner of distribution of profits and losses among the partners (...)"

Art. 103: "A limited partnership shall be registered with the commercial register of its seat by the general partners, which shall file the articles of partnership and specimen signatures."

Art. 111: "A limited partner shall be liable towards the partnership's creditors to the extent of its stipulated contribution, even when it has not been paid in full."

Et KD behandles aftaleretligt og selskabsretligt som en transparent enhed. Efter de bulgarske skatteregler behandles et KD dog som et selvstændigt skattesubjekt, hvilket medfører at der skal betales bulgarsk selskabsskat af løbende overskud. Udlodninger til selskabsdeltagere beskattes som udbytte. Selskabet skal have et erhvervsmæssigt formål og skal have mindst to deltagere, hvoraf mindst en af deltagerne er ubegrænset hæftende.

Overskud eller underskud allokeres i henhold til vedtægterne. Vedtægterne komplementeres af art. 361 stk. 2 i den bulgarske aftalelov, der fastslår, at ingen deltagere i et selskab må nægtes ret til at deltage i selskabets over- og underskud. Der fastsættes dog ingen præceptive regler for, i hvilket forhold fordelingen skal foretages. Såfremt det ikke er fastsat i vedtægterne, gælder det deklaratorisk jf. art. 361, at over- og underskud deles pro rata.

Selskabsdeltagernes hæftelse kan enten være begrænset til den enkelte deltagers indskud, eller være ubegrænset og solidarisk.

Det er de ubegrænset hæftende deltagere, der som hovedregel har retten til at administrere og repræsentere et KD i Bulgarien, med undtagelse af de tilfælde, hvor en begrænset hæftende deltager udnævnes til administrator.

Kun i tilfælde, hvor en begrænset hæftende deltager slutter aftaler i KD´ets navn og for KD'ets regning, uden at have bemyndigelse hertil, eller hvor den begrænset hæftende deltagers navn indgår i KD'ets selskabsnavn, kan hæftelsen for en sådan deltager udvides til at være ubegrænset og solidarisk.

Andele i selskabet kan kun overføres til tredjepart efter godkendelse fra alle de ubegrænset hæftende deltagere.

Investering igennem et bulgarsk KDA

Et KDA (Komanditno Druzhestvo s Aktsii) er underlagt kap.15 "Partnership Limited by Shares" i den bulgarske Commercial Law. Selskabet kan registreres af både naturlige personer og/eller juridiske personer. Herunder er art. 253 (l)(2), 254 (1), 257 (1), 258 samt 260 gengivet ordret efter den engelske oversættelse af loven.

Art. 253

(1) A partnership limited by shares shall be formed by articles of incorporation, whereby limited partners are issued with shares against their contributions to the capital. The limited partners shall be not less than three.

(2) The provisions for the joint-stock company shall apply mutatis mutandis to the partnership limited by shares, unless this chapter provides otherwise.

Art. 254 (1): The partnership limited by shares shall be formed by the general partners. They shall have the right to select shareholders among subscribers.

Art. 257 (1): Only limited partners shall have the right to vote in the general meeting. General partners, even when they own shares, shall take part in the meeting in a consultative capacity.

Art. 258: the board of directors shall consist of the general partners.

Art. 260: The liquidation proceeds of each partner shall be proportional to its contribution in the partnership.

Et KDA behandles efter bulgarsk lovgivning som en selvstændig juridisk person. Efter de bulgarske skatteregler behandles et KDA som et selvstændigt skattesubjekt, hvilket medfører, at der skal betales bulgarsk selskabsskat af løbende overskud.

Strukturen og hæftelsen minder om den i et KD, men er bl.a. anderledes på følgende punkter:

- Der skal være mindst 3 begrænset hæftende deltagere.

- (1) Hæftelsen er for kommanditisterne (limited partner) maksimeret til den betalte aktiekapital/stamkapital, mens hæftelsen for komplementaren (generel partner) er ubegrænset og solidarisk overfor selskabets forpligtelser.

- (2) Stemmerettigheder ved aktionærmøder tilfalder udelukkende begrænset hæftende aktionærer, hvorefter disse har stemmerettigheder proportionalt med deres respektive andel af aktiekapitalen. Dog kræver vedtægtsændringer samt likvidationsspørgsmål de ubegrænset hæftende deltageres accept.

- (3) Ved likvidation fordeles opsparet overskud pro rata i henhold til ejerskab. Løbende udlodninger sker jf. vedtægterne eller deklaratorisk pro rata i henhold til art. 361 stk. 2 i den bulgarske aftalelov, som omtalt ovenfor i KD afsnittet.

- Aktier kan kun overføres til tredjepart ved godkendelse fra samtlige aktionærer.

Desuden fastslår art. 253 (2) jf. art. 181 i den bulgarske Commercial Law, at en aktie i et KDA giver adgang til at stemme på generalforsamlingen, til udbytte samt til den forholdsmæssige del af overskuddet ved likvidation.

Spørgerens begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Spørgsmål 1 og 2 forudsætter stillingtagen til den danske skatteretlige kvalifikation af et bulgarsk KD/KDA.

Det skal bemærkes, at henholdsvis KD'er og KDA'er anses for selvstændige skattesubjekter i Bulgarien, da der i Bulgarien ikke findes juridiske selskabsformer, der anses som skattemæssigt transparente.

KD'er:

Det er spørgerens opfattelse, at et bulgarsk KD i hovedtræk er struktureret på samme måde som et skattemæssigt transparent dansk K/S, hvor kommanditisters hæftelse er begrænset til deres indskud, og hvor komplementarens hæftelse er ubegrænset over for selskabets kreditorer.

KDA'er:

Det er spørgerens opfattelse, at et bulgarsk KDA i hovedtræk er struktureret på samme måde som et skattemæssigt transparent dansk P/S, hvor partnerne/kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres indskud, og hvor komplementarens hæftelse er ubegrænset over for selskabets kreditorer. Ligesom et P/S er omfattet af aktieselskabsloven, er et KDA omfattet af en tilsvarende aktieselskabslov i Bulgarien.

Selvom ingen af selskabstyperne er skattemæssigt transparente efter bulgarsk lovgivning, er de opbygget meget lig et dansk kommanditselskab/kommanditaktieselskab, hvor minimum en af selskabsdeltagerne skal hæfte ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Spørgeren finder på baggrund af ovenstående skitsering af henholdsvis et bulgarsk KD og et bulgarsk KDA, at disse typer selskaber begge skal anses som skattemæssigt transparente, og at der derfor skal foretages løbende deltagerbeskatning i Danmark.

Ad spørgsmål 3 og 4

Spørgsmål 3 og 4 forudsætter, at spørgsmål 1 og 2 er besvaret bekræftende af Skatterådet samt videre stillingtagen til, om selskabsskat samt udbytteskat, der indeholdes i Bulgarien af overskud, kan lempes ved beskatningen af overskuddet hos de i Danmark hjemmehørende selkabsdeltagere (personer) til trods for, at kvalifikationen af selskaberne er forskellig i Danmark og Bulgarien.

Det anføres i art.1 i OECD's Modeloverenskomst: "Ifølge kommentarerne til art. 4 punkt 8.4 kan de enkelte deltagere i et kommanditselskab påberåbe sig overenskomstens bestemmelser, uanset kommanditselskabet som sådan ikke er skattepligtigt. Dette vil også være gældende i de situationer, hvor kommanditselskabet i henhold til den nationale lovgivning i kildestaten behandles som en selvstændig skattemæssig enhed. Endvidere fremgår det af kommentarens punkt 69. 2 til artikel 23, at bopælsstaten, der beskatter deltageren af hans andel af interessentskabets indkomst, er forpligtet til at indrømme creditlempelse for den skat, kildestaten har opkrævet hos interessentskabet (...)"

Spørgeren henviser i øvrigt til en lignende sag SKM2007.300.SR.

På baggrund af ovenstående er det spørgerens opfattelse, at de i Danmark hjemmehørende selskabsdeltagere i et bulgarsk KD /  KDA som beskrevet ovenfor vil kunne påberåbe sig overenskomstbeskyttelse efter art. 22 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Bulgarien og Danmark og derved kunne opnå creditlempelse for henholdsvis betalt selskabs- og udbytteskat i Bulgarien af henholdsvis overskud samt af udlodninger til selskabsdeltagerne, og at spørgsmålene 1, 2, 3 og 4 alle kan besvares med et "Ja".

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren har ingen bemærkninger.   

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at kvalificere en udenlandsk juridisk person som et selvstændigt skattesubjekt, at det kan sidestilles med et dansk selvstændigt skattesubjekt.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr.2, at ingen af deltagerne i selskabet må hæfte personligt for selskabets forpligtelser, og at selskabet skal fordele overskuddet i forhold til den af deltagerne indskudte kapital.

Som sagen foreligger oplyst, vil en eller flere af deltagerne i det bulgarske KD hæfte direkte og ubegrænset for det bulgarske KD´s forpligtelser. På den baggrund er der ikke grundlag for at kvalificere det bulgarske KD som et selvstændigt skattesubjekt i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr.2.

Det forhold at det bulgarske KD anses for at være et selvstændigt skattesubjekt i henhold til intern bulgarsk ret, kan i det konkrete tilfælde ikke føre til et andet resultat i selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr.2´s forstand

I et dansk kommanditselskab (K/S) hæfter en eller flere af deltagerne (komplementarerne) personligt, uden begrænsning og, for så vidt de er flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere (kommanditisterne) hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser.

Et kommanditselskab er efter dansk ret ikke et selvstændigt skattesubjekt, men anses som skattemæssigt transparent, og de enkelte deltagere beskattes af deres anparter i kommanditselskabet på samme måde som interessenter i et interessentskab, jf. ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.F.2.1.

Det er oplyst om et bulgarsk kommanditselskab, KD (Komanditno Druzhestvo), at det bl.a. er underlagt kap.12 "Limited Partnership" i den bulgarske Commercial Law. Selskabet kan registreres af både naturlige personer og/eller juridiske personer.

Efter det oplyste om artiklerne 99(1), 102(7), 103 og 111 i den bulgarske lov fremgår det, at i det bulgarske kommanditselskab hæfter en eller flere af deltagerne ubegrænset og solidarisk, og de øvrige deltageres hæftelse kan ikke overstige det aftalte indskud.

Det er videre oplyst, at et KD aftaleretligt og selskabsretligt behandles som en transparent enhed. Efter de bulgarske skatteregler behandles et KD dog som et selvstændigt skattesubjekt, hvilket medfører at der skal betales bulgarsk selskabsskat af løbende overskud. Udlodninger til selskabsdeltagere beskattes som udbytte. Selskabet skal have et erhvervsmæssigt formål og skal have mindst to deltagere, hvoraf mindst en af deltagerne er ubegrænset hæftende.

SKAT kan efter det anførte tiltræde spørgerens opfattelse, at et bulgarsk KD i hovedtræk er struktureret på samme måde som et skattemæssigt transparent dansk K/S, hvor kommanditisters hæftelse er begrænset til deres indskud, og hvor komplementarens hæftelse er ubegrænset over for selskabets kreditorer.

Efter de oplysninger spørgeren har givet, er det SKATs opfattelse, at det bulgarske kommanditselskab (KD) må anses som skattemæssigt transparent, og at der derfor skal ske deltagerbeskatning efter danske regler.

Ad spørgsmål 2

Der henvises til det ovenfor under spørgsmål 1 anførte om selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 2. Det anførte gælder tillige for besvarelsen af spørgsmål 2.

Om det bulgarske kommanditaktieselskab er det oplyst, at et KDA (Komanditno Druzhestvo s Aktsii) er underlagt kap.15 "Partnership Limited by Shares" i den bulgarske Commercial Law.

Efter det oplyste om artiklerne 253 (l)(2), 254 (1), 257 (1), 258 og 260 i den bulgarske lov, fremgår det, at i et "kommanditselskab på aktier" (kommanditaktieselskab) udstedes der aktier til kommanditisterne svarende til deres indskudskapital. Der kan ikke være færre end 3 kommanditister. Bestemmelserne om aktieselskabet skal gælde for kommanditaktieselskabet med de modifikationer, der følger af forskellene i forholdets natur, medmindre det pågældende afsnit (i loven) bestemmer noget andet.

Kommanditaktieselskabet etableres af komplementarerne, der har ret til at vælge selskabsdeltagerne blandt dem, der har tegnet sig som deltagere.

Det er yderligere oplyst, at et KDA efter bulgarsk lovgivning behandles som en selvstændig juridisk person. Efter de bulgarske skatteregler behandles et KDA som et selvstændigt skattesubjekt, hvilket medfører, at der skal betales bulgarsk selskabsskat af løbende overskud.  

Strukturen og hæftelsen minder om den i et KD, jf. ovenfor men er bl.a. anderledes på følgende punkter:

- Der skal være mindst 3 begrænset hæftende deltagere.

- (1) Hæftelsen er for kommanditisterne (limited partner) maksimeret til den betalte aktiekapital/stamkapital, mens hæftelsen for komplementaren (generel partner) er ubegrænset og solidarisk overfor selskabets forpligtelser.

- (2) Stemmerettigheder ved aktionærmøder tilfalder udelukkende begrænset hæftende aktionærer, hvorefter disse har stemmerettigheder proportionalt med deres respektive andel af aktiekapitalen. Dog kræver vedtægtsændringer samt likvidationsspørgsmål de ubegrænset hæftende deltageres accept.

- (3) Ved likvidation fordeles opsparet overskud pro rata i henhold til ejerskab. Løbende udlodninger sker jf. vedtægterne eller deklaratorisk pro rata i henhold til art. 361 stk. 2 i den bulgarske aftalelov, som omtalt ovenfor i KD afsnittet.

- Aktier kan kun overføres til tredjepart ved godkendelse fra samtlige aktionærer.

Desuden fastslår art. 253 (2) jf. art. 181 i den bulgarske Commercial Law, at en aktie i et KDA giver adgang til at stemme på generalforsamlingen, til udbytte samt til den forholdsmæssige del af overskuddet ved likvidation. 

Et dansk kommanditaktieselskab eller et partnerselskab (P/S) er, jf. aktieselskabslovens § 173, stk.7 enten:

- et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist

- eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, der er fordelt på aktier.

I et dansk kommanditselskab / partnerselskab hæfter en eller flere af deltagerne (komplementarerne) direkte og, for så vidt de er flere, solidarisk, med hele deres formue. De øvrige deltagere (kommanditisterne) hæfter kun med bestemt begrænsede beløb, og hvis de begrænset hæftende deltageres indskud danner en aktiekapital, er der tale om et kommanditselskab eller partnerselskab (P/S).

SKAT kan tiltræde spørgerens opfattelse, at et bulgarsk KDA i hovedtræk er struktureret på samme måde som et skattemæssigt transparent dansk P/S, hvor partnernes/kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres indskud, og hvor komplementarens hæftelse er ubegrænset over for selskabets kreditorer. Det tilføjes, at det er oplyst, at ligesom et P/S er omfattet af aktieselskabsloven, er et KDA omfattet af en tilsvarende aktieselskabslov i Bulgarien.

Det bemærkes, at der efter reglerne i selskabsskattelovens § 2 C, (indsat i loven ved lov nr.530 af 17.juni 2008), kan ske selskabsbeskatning af registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt transparente enheder, der er registreringspligtige, har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde her i landet, hvis direkte ejere med mere end 50 % af kapitalen eller med besiddelse af mere end 50 % af stemmerettighederne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, på Færøerne eller i Grønland,

1) hvor enheden, henholdsvis filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller

2) der ikke udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

Ad spørgsmål 3 og 4

Et interessentskab, kommanditselskab, eller anden form for personsammenslutning (partnership), der beskattes som et selskab i en kontraherende stat, skal anses for at være hjemmehørende i denne stat i henhold til artikel 4, stk. 1, i OECD-modeloverenskomsten, jf. kommentarerne til artikel 1 i OECD-modeloverenskomsten pkt. 5 og 6. 

Under forudsætning af at de omhandlede "KD" og "KDA" beskattes som selskaber efter bulgarsk skattelovgivning, vil skatteyderen være berettiget til en forholdsmæssig creditlempelse i henhold til artikel 22 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Bulgarien, for den skat, der er betalt i Bulgarien, jf. kommentarerne til artikel 23 i OECD-modeloverenskomsten pkt. 69.2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.