Dato for udgivelse
29 Sep 2008 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 10:51
SKM-nummer
SKM2008.762.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138702
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation
Emneord
Hjemme-pc-ordning, fladskærm, computer, pc
Resumé
Skatterådet fandt, at pakkeløsninger indeholdende et fjernsyn Samsung 22", LE22A4551C1CXXE eller et fjernsyn Samsung 26", LE26A4561C1CXXE kan betragtes som computer med basistilbehør, således at selskabets kunders medarbejdere vil kunne opnå fradrag på op til kr. 3.500,- pr år, under forudsætning af, at de øvrige regler i ligningslovens § 16, stk. 12, 3.-5. pkt. er overholdt.
Hjemmel
08-105060
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.B.1.9.13
Spørgsmål

Kan computere, hvorpå der kan afvikles TV-signal på den medfølgende monitor (inkl. tv-turner), betragtes som computere med basistilbehør, således at As kunders medarbejdere vil kunne opnå fradrag på op til kr. 3.500,- pr år, under forudsætning af, at de øvrige regler i ligningslovens § 16, stk. 12, 3.-5. pkt. er overholdt, såfremt der er tale om en pakkeløsning indeholdende et fjernsyn:

  1. Samsung 26", LE26A4561C1CXXE (værdi kr. 4.800,- eksl. moms)?
  2. Samsung 22", LE22A4551C1CXXE (værdi kr. 3.500,- eksl. moms)?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har et koncept, som tilbydes til selskabets kunders medarbejdere under "den moderniserede hjemme-pc-ordning" af 8. maj 2002. Konceptets primære produkter er Mac (Apple) og sekundært HP.

Selskabet ønsker at tilpasse udbuddet, så det matcher markedets teknologiske udvikling.

Selskabet har modtaget konkrete forespørgsler og positive tilkendegivelser fra kunder, der arbejder indenfor kreative brancher såsom produktion, distribution og salg af musik, film og video, der ønsker en hjemme-pc-ordning, som vil give adgang til Tv-signal.

Selskabet har oplyst, at disse brancher kræver, at brugerne af computeren har adgang til at lave PodCast, dvs. kombination af alle media, såsom lyd, foto, video, tekst og illustrationer, samt adgang til TV-signal.

Teknisk set er en monitor med indbygget TV-tuner væsentlig bedre egnet til at afvikle levende billeder på, frem for en standard edb skærm, som følge af, at den er fabrikeret til denne form, hvilket indebærer, at video og TV afspilles i en væsentlig bedre kvalitet.

Selskabet agter at tilbyde en løsning, indeholdende følgende komponenter:

- standard computer Mac mini, inkl. OS 10.5 Leopard, inkl. mus og tastatur,

- Samsung monitor 22" eller 26"

- iLife, standard kontorpakke til tekstbehandling, regneark, præsentations SW, mail og kalender,

- garageband til elektroniskmusik,

- iMovie, video og filmredigering m.m.,

- iTunes, musik via@nettet,

- iChat, videokonference via@nettet,

- Safari, webbrowser,

- Hotline og levering,

- Eye TV, med elektronisk kanaloversigt.

Ovenstående komponenter vil indgå som basisudstyr i standardpakker og udgøre mellem 30 og 40 % af pakkens samlede pris, svarende til en værdi mellem kr. 3.500,- og kr. 4.800,- ekskl. moms. Det bemærkes, at udstyret udelukkende vil blive solgt som en del af den samlede pakke, således at komponenterne ikke kan erhverves selvstændigt.

Den samlede basispakkes værdi kan således opgøres til at udgøre kr.12.800,- eksl. moms, hvis pakken omfatter Samsung 26", og kr. 11.500,- eksl. moms, såfremt, der er tale om Samsung 22".

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

A A/S er af den opfattelse, at spørgsmålet bør besvares bekræftende i relation til begge monitorer, dvs. Samsung 26", LE26A4561C1CXXE og Samsung 22", LE22A4551C1CXXE.

Uanset tidligere bindende svar SKM2005.412.LR, er det spørgerens opfattelse, at den markante teknologiske udvikling af markedet i løbet af de sidste par år indebærer, at der på ny er basis for en vurdering af sådant udstyr, især i lyset af, at A udstyr er noget mere beskedent end udstyret i den nævnte sag.

Spørger har anført, at markedet konvergerer og al information og kommunikation er i dag mulig via Internettet. Det gælder al standard datatrafik, telefoni via IP, downloads af musik via bl.a. Apples iTunes og online radio. På nuværende tidspunkt er det ligeledes muligt at modtage et digitalt TV-signal via Internettet. Det er desuden planen, at TV-signaler i løbet af 12 måneder vil blive sendt via det digitale sendenet, dvs. datanetværk.

Som eksempel på et produkt, der allerede tilbydes på markedet, kan nævnes Bs standard Internet produkt på 10 Mb, med 16 TV-kanaler i basispakken.

For at kunne understøtte den oprindelige intention i hjemme-pc-ordningen, dvs. "at kunne fremme anvendelse af IT og dermed det generelle IT-kompetenceniveau hos den enkelte", er det påkrævet at kunne tilbyde løsninger, der tager højde for den generelle udvikling. Ved at lade en standard monitor med TV tuner indgå som basisudstyr i startpakken, vil spørger understøtte den markedsmæssige udvikling på dette område.

I fortsættelse heraf, har spørger anført, at A generelt tilbyder standard løsninger indenfor marked, der er baseret på databehandling af lyd, grafisk produktion, foto og video. Det medfører, at det primære kundesegment, som A henvender sig til med hjemme-pc-ordningen omfatter kunder, der beskæftiger sig med lyd, grafik, foto m.m., hvilket indebærer, at de endelige bruger typisk vil arbejde med disse teknologier.

SKATs indstilling og begrundelse

Indledningsvis bemærker SKAT, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 12 om, at værdien af en helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en arbejdsgiverbetalt computer med tilbehør, der er stillet til rådighed for arbejdet, ikke beskattes, oprindeligt blev indsat ved lov nr. 437 af 10. juni 1997. Det fremgår af bemærkningerne til loven (L180 - folketingsåret 1996-97), at skattefriheden omfatter software, scanner, modem m.v., hvorimod en telefonforbindelse, der kan anvendes til datatransmission behandles efter reglerne for fri telefon.

Efterfølgende blev ordningen moderniseret jf. lov nr. 263 af 8. maj 2002. Ordningen, der fremgår af ligningslovens § 16, stk. 12., 3. til 5. pkt., giver den ansatte, der betaler arbejdsgiveren for at få en computer med tilbehør stillet til rådighed, adgang til et ligningsmæssigt fradrag på op til 3.500 kr. pr. år. Fradraget er betinget af, at arbejdsgiveren betaler minimum 25 % af udgifterne.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 55 folketingsåret 2001-2002) at ordningen primært sigter på at udbrede pc-basisudstyr af rimelig kapacitet og kvalitet. Det fremgår ligeledes af lovforslaget, at det er en forudsætning for anvendelsen af den foreslåede ordning, at der er tale om en computer med tilbehør. Arbejdstageren kan således f.eks. ikke deltage i en ordning, hvorefter arbejdstageren blot får computertilbehør stillet til rådighed.

I forbindelse med behandling af lovforslaget kom skatteministeren med yderligere kommentarer vedrørende ordningen. Skatteministeren har bl.a. anført:

"Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget sigter forslaget primært på udbredelsen af pc-basisudstyr af rimelig kapacitet og kvalitet."

"Målsætningen med lovforslaget har således primært været at give et incitament til, at arbejdsgivere og arbejdstagere indgår aftale om en "pc-startpakke", med henblik på at fremme anvendelsen af IT og dermed det generelle IT-kompetenceniveau, også hos arbejdstagere som ikke allerede er fortrolige med brugen af IT. Det, der lægges op til med lovforslaget, er ikke et generelt tilskud til indkøb af IT-udstyr via skattesystemet, men at arbejdsgiveren påtager sig et ansvar over for den ansatte samtidigt med, at den ansatte påtager sig et ansvar for sin egen IT-kompetenceudvikling."

Det er derfor SKATs opfattelse, at skattefriheden efter ligningslovens § 16, stk.12, som udgangspunkt alene omfatter et samlet basisudstyr. Den teknologiske udvikling medfører imidlertid, at begrebet "basisudstyr" bør fortolkes i overensstemmelse med den dynamiske udvikling, der karakteriserer den type teknologi.

Der kan således ikke opstilles faste grænser for eksempelvis skærmens størrelse eller pris, men det må bero på en konkret bedømmelse, om det pågældende udstyr kan anses som basisudstyr.

SKAT skal dernæst bemærke, at der i henhold til ligningslovens § 16, stk. 12 skal være en erhvervsmæssig begrundelse for at give en medarbejder et tilbud om en pc til brug i hjemmet.

Ligningsrådet fandt i SKM.2005.412.LR, at computere der skulle indgå i en hjemme-pc-ordning, og hvor der på medfølgende fladskærme fra 32" til 42" kunne afvikles TV-signal, ikke kunne anses som basisudstyr og derfor ikke var skattefri efter ligningslovens § 16, stk. 12.

Det nævnte bindende svar vedrørte følgende TV-skærm: SAMSUNG 323T (32" LCD monitor), SAMSUNG 403T (40" LCD monitor), NEC VP5 (42" Plasma monitor) og NEC XM3 (42" Plasma monitor).

Ligningsrådet konkluderede, at de omhandlede monitorer havde en sådan størrelse og pris, at de ikke kunne betragtes som basisudstyr.

SKAT bemærker, at både Samsung 26", LE26A4561C1CXXE og Samsung 22", LE22A4551C1CXXE er HD-TV i 16:9 format, som ligeledes kan bruges som computermonitor.

Widescreen (dvs. skærm i 16:9 format) i størrelse af 22", måler 10,8" i højden og 19,2" i bredden, og svarer til en skærm i 4:3 format på 19", der måler 11" højden og 15,2" i bredden. Widescreen i størrelse af 26" har en højde på 13" og en brede på 22,7", og svarer til en skærm i 4:3 format på 21", der måler 13"i højden og 17" i bredden.

Det bemærkes, at alle computerskærme i dag kan anvendes til fremvisning af TV-signaler. En monitor med indbygget TV-tuner er ifølge spørger dog væsentlig bedre egnet til at afvikle levende billeder på, frem for en standard computerskærm, som følge af, at den er fabrikeret til denne form, hvilket indebærer, at video og TV afspilles i en væsentlig bedre kvalitet.

SKAT har gennemgået et udvalg af TV-apparater i 16:9 format i såvel størrelse 22" som 26" på diverse hjemmesider på Internettet og må konstatere, at udbuddet af TV-apparater i disse størrelser må karakteriseres som begrænset, i modsætning til TV-apparater med skærm på 32", 40 " eller derover.

Selv om Samsung 26", LE26A4561C1CXXE og Samsung 22", LE22A4551C1CXXE er TV-apparater, skal de vurderes som var der tale om en computerskærm, dvs. i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

SKAT har derfor gennemgået et udvalg af computerskærme, og måtte konstatere, at skærme i størrelse 22" udgør den største andel af computerskærme, udbudt af diverse forhandlere, mens der kun var enkelte computerskærme i størrelse på 26". 

Som nævnt ovenfor kan alle computerskærme i dag anvendes til modtagelse og fremvisning af TV-signaler. SKAT har undersøgt priser på såvel computerskærmer som TV-apparater og har konstateret, at en regulær edb skærm er ca. 1.000 - 1.500 kr. billigere end Samsung 22", LE22A4551C1CXXE , og ca. 500 kr. billigere end Samsung 26" LE26A4561C1CXXE.

For så vidt angår Samsung 26" LE26A4561C1CXXE er det imidlertid SKATs opfattelse, at computerskærme i den størrelse ligger over det sædvanlige. Dette gælder, selv om de pågældende medarbejdere skal beskæftige sig med en kombination af alle media, såsom lyd, foto og video. SKAT skal fremhæve, at formålet med PC-ordningen er "at fremme anvendelsen af IT og dermed det generelle IT-kompetenceniveau, også hos arbejdstagere som ikke allerede er fortrolige med brugen af IT." Formålet med ordningen er til gengæld ikke "et generelt tilskud til indkøb af IT-udstyr via skattesystemet".

For så vidt angår Samsung 22", LE22A4551C1CXXE er SKAT af den opfattelse, at den type fjernsyn kan betragtes som basisudstyr, idet skærmen i den størrelse på nuværende tidspunkt må anses for almindeligt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål nr. 1, vedrørende Samsung 26", LE26A4561C1CXXE besvares benægtede, mens spørgsmål nr. 2, vedrørende Samsung 22", LE22A4551C1CXXE besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet finder, at begge 22" og 26" skærm kan betragtes som omfattet af begrebet pc-basisudstyr.

Skatterådet besvarer derfor bekræftende på begge spørgsmål.