Dato for udgivelse
23 Sep 2008 16:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 15:49
SKM-nummer
SKM2008.741.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138527
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Virksomhedsskatteloven royalty
Resumé

Skatterådet bekræftede, at det er udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan indgå i virksomhedsordningen, at en skatteyder i en tidsmæssigt afgrænset periode overlader udnyttelse af en patentrettighed til en større butikskæde.

Hjemmel
08-095968
Reference(r)

Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.G.2.1.1
Spørgsmål
  1. Kan udnyttelse af et patent (søgt af A) via en indgået royaltyaftale indgå i virksomhedsordningen?
  2. Hvis Skatterådet svarer nej til spørgsmål 1, bedes oplyst, om et af A ejet anpartsselskab kan anses som rette indkomstmodtager af en med selskabet indgået royaltyaftale? Royaltyaftalen er indgået på baggrund af et af selskabet søgt patent.

Svar

  1. Ja.
  2. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A har arbejdet med en idé omkring udvikling af en praktisk brugsgenstand, som efter hans forventninger vil kunne bruges/indgå i enhver husholdning. Han har udviklet produktet i sin fritid, og udviklingsarbejdet har ikke været forbundet med nævneværdige omkostninger.

Brugsgenstanden har en teknisk funktion, som gør det muligt at patentanmelde produktet. På nuværende tidspunkt er der fremstillet en prototype af brugsgenstanden.

A påregner at få produktet patentanmeldt på baggrund af prototypen. Han påregner endvidere at indgive ansøgning om patentanmeldelse til Patent- og Varemærkestyrelsen i september måned 2008.

Efterfølgende påregner A at indgå en royaltyaftalte med en større butikskæde, som mod betaling af royalty til A eller et af ham ejet selskab får retten til at udnytte patentet og dermed producere og sælge produktet.

A vil selv beholde patentrettighederne, som han vil stille til rådighed for butikskæden for en periode på 3-5 år. Det vil herefter eventuelt kunne komme på tale at forlænge kontrakten med butikskæden.

A forventer, at det pågældende produkt vil blive anskaffet af en stor del af husholdningerne i de vestlige lande, idet den butikskæde, som han forventer at overlade patentrettighederne til, har ca. 600 millioner kunder worldwide. A skønner endvidere, at produktets detailpris vil ligge på 20-25 kr., og at fremstillingsprisen vil udgøre ca. 5-7 kr. pr. styk. På baggrund af disse beløb forventes en royalty på ca. 0,25 kr. pr. styk.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgerens repræsentant finder, at begge spørgsmål bør besvares med "ja".

Revisoren anfører, at det er hans opfattelse, at udvikling af et patenteret produkt, som produceres og afsættes via en indgået royaltyaftale er selvstændig virksomhed og dermed kan indgå i såvel virksomhedsordningen som i et selskab, afhængig af det juridiske ejerskab af patentet og royaltyaftalen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det er en forudsætning for, at en skattepligtig person kan anvende virksomhedsordningen, at han eller hun driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.

Efter SKATs opfattelse må det anses for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, at en skatteyder på forretningsmæssige vilkår mod betaling overlader retten til at udnytte et patent til tredjemand i en tidsmæssigt afgrænset periode.

SKAT indstiller således, at der svares "ja" til spørgsmål 1.

Herefter bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra modtagelsen af svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk.1.