Landsskatterettens kendelse 
31. juli 2006
2-3-1926-1785

Der klages over skønsmæssige indkomstforhøjelser.

Landsskatterettens afgørelse

2001 Personlig indkomst

Skønsmæssig indkomstforhøjelse 136.310 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skatteankenævnets skatteansættelse

2002 Personlig indkomst

Skønsmæssig indkomstforhøjelse 72.607 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skatteankenævnets skatteansættelse.

2003

Personlig indkomst

Skønsmæssig indkomstforhøjelse 70.766 kr.

Landsskatteretten nedsætter Skatteankenævnets skatteansættelse med 5.938 kr. til 64.828 kr.

Sagens oplysninger

Klageren startede den 1. juni 2001 en frisørforretning. Der er ikke blevet foretaget daglige kasseafstemninger i virksomheden. Klagerens husstand bestod i de påklagede år af to voksne og to børn.

For indkomståret 2000 udgjorde det selvangivne privatforbrug 130.255 kr., og med tillæg af en forhøjelse på 64.000 kr. udgjorde privatforbruget herefter 194.255 kr.

Skatteadministrationen har opgjort klagerens kontante privatforbrug i indkomståret 2001 til 43.726 kr. Udgifterne til husleje udgør alene 58.000 kr. For indkomståret 2002 udgjorde det selvangivne privatforbrug 113.577 kr., og for indkomståret 2003 134.416 kr.

Skatteadministrationen har endvidere bemærket, at der ikke har været penge nok i kassen til at kunne foretage nogle indsætninger i banken.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke anset klagerens regnskabsgrundlag for at kunne danne grundlag for en betryggende opgørelse af de skattepligtige indkomster.

Der er herved henvist til de krav, der stilles til regnskabsførelse, jf. bogføringsloven, lov nr. 1006 af 23. december 1998 og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999, ikke kan anses for opfyldte. Skatteansættelserne er herefter foretaget i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 3 og statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Der indsættes således løbende penge i banken, der ikke fremgår af bogføringen. De negative beløb på henholdsvis 25.710 kr., 71.607 kr. og 80.566 kr. (- konteringsfejl 10.000 kr.) er herefter tillagt indkomsterne.

Nævnet har endvidere henvist til, at der herefter er kontinuitet i privatforbrugene i forhold til de øvrige år.

Der foreligger i øvrigt ikke i indkomståret 2001 indtægter, der kan dække startudgifter på 12.908,49 kr. I relation til indkomståret 2002 er det nævnets opfattelse, at en postering på 52.467 kr. skal anses for hævet ud over et beløb på 44.000 kr. og at det ikke er dokumenteret, at der er plads til disse hævninger i det foreliggende bogføringsmateriale, hvorfor der må være tale om udeholdt omsætning.

Klagerens repræsentants påstande og argumenter

For Landsskatteretten har klagerens repræsentant henvist til det af ham for Skatteankenævnet fremførte. Det fremgår heraf, at det system klageren har praktiseret ikke er vandtæt, idet der er blevet indsat flere penge i banken end opgivet til skattevæsenet.

Klageren og dennes familie har måske også for indkomståret 2001 haft et privatforbrug, der var lidt større end 43.000 kr., idet der også har været behov for indkomst i 1. halvår før frisørforretningens start. Startomkostningerne på 12.809,49 kr. bør dog udgå af beregningerne, idet der er tale om anvendelse af egne midler.

For indkomståret 2002 er et beløb på 57.467 kr. blevet ført som privat to gange. Beløbet er en løbende hævning, der ikke er blevet bogført, men registreret pr. den 31. december 2002.

Det for indkomståret 2003 kalkulerede privatforbrug på 200.000 kr. står i øvrigt i grel modsætning til det forhold, at familien har levet yderst beskedent, idet der slet ikke har været midler til et privatforbrug i den angivne størrelse. Privatforbruget passer således med det af klageren angivne.

I relation til skatteansættelsen for indkomståret 2003 har repræsentanten endelig henvist til, at klageren har indhentet oplysninger vedrørende et omtvistet beløb den 2. januar 2003. Af korrespondancen med banken fremgår således, at tilbageførslen på 5.937,50 kr. skyldes at huslejen steg fra det nævnte beløb til 6.200 kr. Kopi af korrespondancen med banken er fremlagt for retten.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten kan som udgangspunkt tilslutte sig Skatteankenævnets synspunkter og begrundelser. Skatteansættelserne for indkomstårene 2001 og 2002 stadfæstes derfor.

I relation til skatteansættelsen for indkomståret 2003 må det imidlertid ved den nu fremlagte dokumentation fra bankens anses for dokumenteret, at indsætningen den 2. januar 2003 på 5.937,50 kr. ikke vedrører udeholdt omsætning, men tilbageførsel af husleje. Skatteansættelsen nedsættes derfor med beløbet. I øvrigt stadfæstes skatteansættelsen.