Dato for udgivelse
17 sep 2008 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 aug 2008 10:59
SKM-nummer
SKM2008.734.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-134901
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandet
Land
Sverige
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, svensk skovejendom
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan genanbringe ejendomsavance i en svensk skovejendom.

Hjemmel
08-064348
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.2.6
Spørgsmål

Kan spørger genanbringe ejendomsavance i en svensk skovejendom?

Svar

Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har den 28. februar 2007 og den 27. marts 2007 afstået sin landbrugsejendom, dels i fri handel og del til sin søn med succession. Der er i forbindelse med salget realiseret ejendomsavance.

Spørger ønsker at genanbringe ejendomsavancen i en skovejendom i Sverige, som spørger erhvervede den 13. februar 2008 for 6.200.000 SEK.

Skovejendommen er på 92 ha, hvoraf 81 ha er skovmark, 5 ha er myr (sump eller på anden måde jord ubrugelig til skovdrift), 3 ha stukmark, 1 ha græs og 2 ha øvrig mark, som i fordelingen af købesummen benævnt som stuehusgrund. Skovejendommen omfatter endvidere en driftsbygning på 134 m2 og stuehus i 2 plan på henholdsvis på 43 m2 og 30 m2.

Der er udarbejdet en skovbrugsplan for ejendommen i november 2007. Det fremgår heraf, at skovejendommen har en vedmasse på 12.200 m3sk, der hovedsageligt består af fyr (68 pct.) samt af gran (26 pct.) og diverse løvtræ (6 pct.). Boniteten er 6,3 m3sk og den årlige tilvækst er vurderet til ca. 400 m3sk.

Af den samlede vedmasse er 8.000 m3sk ældre gennemhugningskov (træer, der tages ud for at optimere tilvæksten på de efterladte træer) og afdriftsskov (skov som kan afdrives) - heraf noget som er fuldt ud hugstmodent. Skovingeniøren angiver, at det er tilrådeligt umiddelbart at hugge 2.578 m3sk over en 10-årig periode fordelt med 1.217 m3sk gennemhugning og 1.361 m3sk afdrift.

På baggrund af salgsopstilling og oplysninger fra den svenske landbrugsrådgivning er der udarbejdet et grovbudget over ejendommens forventede dækningsbidrag for de kommende 10 år. Det fremgår heraf, at den årlige tilvækst er på 400 m3sk samt at den interne værditilvækst i den 10-årige periode er ca. 130.000 kr.

De samlede indtægter for en 10-årig periode er estimeret til 773.550.00 kr., mens udgifterne er estimeret til 410.500. kr. Det samlede dækningsbidrag for perioden udgør herefter 363.050 kr.

Skovejendommen har fiskeret til de nærliggende søer.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1. Fast ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand skal forstås som ejendom beliggende i såvel Danmark som i udlandet.

Det er endvidere en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Udgangspunktet er at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet, forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Genanbringelse af fortjeneste i fast ejendom i udlandet er herefter betinget af, at ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven (KSL) uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette fremgår af EBL § 6 A, stk. 4, 1. punktum.

Ved Lov nr. 335 af 07. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove, blev EBL § 6 A, stk. 4, ændret. Ændringen har virkning fra 5. december 2007.

Det følger af den ændrede bestemmelse, at en skattepligtig, der ønsker at genanbringe en fortjeneste i en ejendom i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, inden ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 kan begære reglen i stk. 1 om genanbringelse anvendt på en erhvervet udenlandsk ejendom. Der henvises til EBL § 6 A, stk. 4, 3. punktum.

Det følger således af ordlyden, at den skattepligtige skal anmode om anvendelse af genanbringelsesreglerne, inden ophør af den fulde skattepligt.

Genanbringelse efter EBL § 6 A skal ske med hele den del af fortjenesten opgjort uden fradrag efter EBL § 6, stk. 2, og 3, der vedrører den erhvervsmæssigt anvendte del af den afståede ejendom. Dette dog højst med et beløb svarende til den del af den kontante anskaffelsessum for den erhvervede ejendom, der vedrører den del, der skal anvendes erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom, som udgør boligdelen kan ikke anses for at være anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således ikke genanbringes, og der kan heller ikke ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Tilsvarende kan der heller ikke ske genanbringelse i anskaffelsessummer for ejendomme, der er omfattet af parcelhusreglen.

Konkret

Det fremgår af det oplyste, at spørger ønsker at genanbringe ejendomsavance realiseret i 2007 i svensk skovejendom, der er erhvervet i februar 2008. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt spørger forbliver fuldt skattepligtig til Danmark.

Aldersklassefordelingen er skovbrugsmæssig (og indtægtsmæssig) set fornuftig med træ stort set jævnt fordelt i alle aldersklasser, heraf 40 pct. over 70 år.

Vedmassen er ligeledes stort set jævnt fordelt, og den skønnede hugst i planperioden på 1.217 m3 ved gennemhugning og 1.361 m3 ved renafdrift forekommer helt realistisk. Hugsten svarer til ca. 2/3 af den forventede tilvækst i planperioden.

Middeltilvæskten er på 6,3 m3/ha og vedmassen er opgjort til 12.228 m3 svarende til 145 m3/ha. En del træ over 100 år må være hugstmodent jfr. i øvrigt aldersklassetabellen og den forventede hugst i planperioden.

Der har øjensynlig været "styr" på skovdriften, og SKAT er af den opfattelse, at der er tale om en erhvervsmæssig skov, som hidtil har været drevet med en forsvarlig hugst og heraf følgende vedmasseopsparing. Der er betydelige arealer over 70 år, som i de næste planperioder vil give indtægter. Det er således SKATs opfattelse, at der er tale om en erhvervsejendom.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet om spørger kan genanbringe ejendomsavance i en svensk skovejendom, besvares med et ja, såfremt betingelser i EBL § 6 A, i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.