Dato for udgivelse
11 sep 2008 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 sep 2008 10:54
SKM-nummer
SKM2008.717.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 322/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Brugtmomsordningen, eksport, EU-handel, listeangivelse, interessefællesskab, fakturakrav, regnskabskrav
Resumé

En brugtvognsforhandler havde ikke godtgjort, at betingelserne for momsfri leverancer af brugte biler til andre EU-lande og til 3-lande i momslovens § 34, stk. 1 og 5, var opfyldt. Forhandleren havde ikke indsendt listeangivelser i henhold til lovens § 54, stk. 1, vedrørende de omhandlede bilsalg.

Forhandleren opfyldte ikke de formelle krav til at anvende brugtmomsreglerne i relation til de pågældende salg, og var derfor ikke berettiget til i stedet at anvende dette regelsæt. Der skulle derfor afregnes moms af bilernes fulde salgssum. En række andre bilsalg fandtes efter en konkret bevisbedømmelse at være foretaget af forhandleren, et anpartsselskab, og ikke af to sønner af anpartsselskabets direktør, hvoraf den ene var eneanpartshaver i selskabet. Selskabet skulle derfor afregne salgsmomsen af handlerne.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene (tidl. dom i SKM2007.498.VLR).

Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1 og nr. 5
Momsloven § 54, stk. 1
Momsloven § 69
Momsloven § 70, stk. 4
Momsbekendtgørelsen § 81 (dagældende)

 

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 D.2

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 I.1.1.1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 I.1.2.1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 R.5

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 R.1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 R.4.3

Parter

H1 Biler ApS
(advokat Troels Lind Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen. Peter Blok, Poul Søgaard. Jytte Scharling og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9, afdeling den 21. juni 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 Biler ApS, har gentaget sin principale påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet. skal anerkende, at selskabets momstilsvar for perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2003 nedsættes med 416.229 kr. Subsidiært har H1 Biler nedlagt påstand om, at selskabets momsansættelse for den pågældende periode hjemvises til fornyet behandling hos den stedlige afgiftsmyndighed, idet Skatteministeriet skal anerkende, at momstilsvaret for perioden nedsættes med et mindre beløb end 416.229 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Biler ApS betale 45.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.