Dato for udgivelse
16 Sep 2008 10:18
SKM-nummer
SKM2008.722.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-132366
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag
Emneord
Tab på debitorer
Resumé
SKAT udtaler sig om muligheden for reduktion af momsgrundlaget ved tab på debitorer, hvis rette identitet er salgsvirksomheden ukendt.
Reference(r)
Momsloven § 27, stk. 6
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3, G.1.6.4

SKAT skal på foranledning af en konkret henvendelse udtale sig om virksomheders mulighed for at reducere momsgrundlaget, hvor der er sket tab på debitorer, hvis rette identitet er sælgeren ukendt.

I de nævnte situationer er der tale om momspligtigt salg af mobiltelefoner, abonnementer og forbrug, men i princippet kunne der være tale om alle slags momspligtige leverancer, der sælges på tilsvarende måde.

Situation 1:

  • Mobiltelefon sælges kontant (billigt) til en køber, der opretter abonnementet i falsk navn
  • Teleselskabet udsteder fakturaer for abonnementet/minimumsforbruget månedsvis, indtil selskabet bliver bekendt med, at køberen på fakturaen ikke er den reelle køber
  • Fakturaerne for abonnement/minimumsforbrug bliver ikke betalt

Situation 2 (svindel med betalingskort):

  • Kortholder får af en ukendt person afluret kortoplysningerne
  • Personen køber taletid via internettet (upload)
  • Via PBS opkræves kortholderen betaling, som imidlertid afvises af kortholderen
  • PBS sender charge-back til teleselskabet

Fælles for situationerne er, at debitors rette identitet er ukendt for teleselskabet, hvorefter inddrivelse ikke er mulig. Sagerne anmeldes til politiet, og teleselskabet modtager en anmeldelseskvittering herfor. Ofte henlægger politiet sagen uden resultat.

Henvisning til lovgivning og gældende praksis

Det EU-retlige grundlag for den nuværende bestemmelse om fradrag for tab på uerholdelige fordringer findes i artikel 90, stk. 1 og 2 i Rådets direktiv 2006/112/EF. Direktivbestemmelsen giver medlemsstaterne mulighed for at nedsætte momsgrundlaget ved levering af goder og tjenesteydelser i tilfælde, hvor det først efter, at leveringen har fundet sted, konstateres, at den afgiftspligtige helt eller delvist ikke vil modtage det aftalte vederlag for leverancen. Baggrunden er, at hele det aftalte vederlag skal indgå i afgiftsgrundlaget for den periode, hvor leveringen er sket.

De medlemsstater, der anvender muligheden, fastsætter selv betingelserne for, hvornår og i hvilke tilfælde virksomhederne kan foretage fradrag på uerholdelige fordringer.

Direktivbestemmelsen er implementeret i momsloven § 27, stk. 6, efter hvilken der i momsgrundlaget kan fradrages 80 % af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser.

Dansk praksis er beskrevet i momsvejledningen 2008-3, afsnit G.1.6. Af Afsnit G.1.6.4 fremgår bl.a., at der kan ske fradrag for tab, der opstår som følge af, at momspligtige leverancer er betalt med falske checks. Fradraget er betinget af, at bedrageriet er anmeldt til politiet, og at det ikke har været muligt at inddrive beløbet.

Besvarelse

Uanset fordringens størrelse kan teleselskabet reducere sit momsgrundlag med 80 % af fordringen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • selskabet har dokumentation for eller kan sandsynliggøre, at den person, selskabet har registreret som køber af telefon, abonnement og forbrug, ikke er den reelle køber, og
  • selskabet har indgivet politianmeldelse vedrørende forholdet.

Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet.

Virkningstidspunkt

Hvor situationen svarer til praksis vedrørende "falske checks" alene med den forskel, at betalingen for leverancerne er foregået elektronisk, er der tale om en præcisering af praksis.

Hvor der derimod er tale om situationer, hvor betalingen ikke har fundet sted, er der tale om en ændring af praksis, der har virkning for tab konstateret den 1. januar 2008 eller senere.