Dato for udgivelse
22 Aug 2008 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2008 14:19
SKM-nummer
SKM2008.688.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-119971
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, koncernforbindelse
Resumé

Skatterådet fandt ikke, at den "vetoret", selskabet C A/S er tillagt, kan sidestilles med en ret til at udøve bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i B A/S, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 3. Selskaberne  A A/S og B A/S skal derfor sambeskattes.

Hjemmel
08-064849
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.D.4.1.1.2
Spørgsmål

Vil der mellem A A/S og B A/S eksistere sambeskatning i indkomståret 2008 under de nærmere angivne omstændigheder?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S driver virksomhed med formueinvestering.

B A/S driver virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom.

Ejerskabet bag B A/S er sammensat således:

A A/S: 80 %

C A/S: 20 %

Der er ikke - og agtes ikke - i B A/S oprettet flere aktieklasser eller indgået aftaler, hvorefter der skal gælde stemmeretsdifferentiering.

Der er mellem C A/S og A A/S indgået en aktionæroverenskomst vedrørende disse selskabers aktiebesiddelser i B A/S. Opmærksomheden henledes særligt på aktionæroverenskomstens afsnit 6 omhandlende selskabets ledelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det gøres overordnet gældende, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Det gøres nærmere gældende, at selskaberne A A/S og B A/S indgår i samme sambeskatningsenhed.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 1, at koncernforbundne selskaber skal sambeskattes, og at der ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jfr. selskabsskattelovens § 31 C.

En koncern foreligger i kraft af et konstateret moder-/datterselskabsforhold, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1.

Et moderselskab foreligger ifølge selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, hvis et selskab;

  1. besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab),
  2. er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan,
  3. er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med dette,
  4. er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller
  5. besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse.

A A/S er i første række i kraft af sin besiddelse af flertallet af stemmerettighederne i B A/S at anse som et moderselskab i forhold til B A/S, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1.

Der skal herved henvises til, at A A/S, som følge af sin ejerandel på 80 % og den manglende tilstedeværelse af flere aktieklasser eller aftaler om stemmeretsdifferentiering, besidder 80 % - og dermed flertallet - af stemmerettighederne i B A/S.

Allerede som følge heraf vil der mellem A A/S og B A/S eksistere sambeskatning.

A A/S er endvidere i anden række i kraft af sin ret til ifølge aftale at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i B A/S' øverste ledelsesorgan - bestyrelsen - at anse som et moderselskab i forhold til B A/S, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2.

Der skal herved henvises til, at A A/S er berettiget til at udpege 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer i B A/S, jfr. den fremlagte aktionæroverenskomsts pkt. 6.4.

Det bemærkes, at B A/S' bestyrelse træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog således at der ikke kan træffes bestyrelsesbeslutning om et forslag, uden at mindst ét af de af C A/S udpegede 2 bestyrelsesmedlemmer tiltræder det givne forslag, jfr. den som bilag 3 fremlagte aktionæroverenskomsts pkt. 6.5. C A/S er herved tillagt en vetoret i B A/S' bestyrelse. En sådan vetoret til at blokere for beslutninger kan ikke sidestilles med en ret til at udøve bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i B A/S, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 3. A A/S udøver således fortsat en bestemmende indflydelse i relation til at træffe bestyrelsesbeslutninger.

Som følge af de således mellem disse selskaber konstaterede moder-/datterselskabsforbindelser vil A A/S og B A/S være omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT finder, at A A/S er moderselskab til B A/S, idet

  • A A/S besidder flertallet af stemmerettighederne i B A/S (80 %), jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 1, og
  • A A/S er selskabsdeltager i B A/S og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal (3 ud af 5) af medlemmerne i bestyrelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2.

A A/S og B A/S er således koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1 og 2.

C A/S er tillagt en "vetoret" i B A/S' bestyrelse til at blokere for beslutninger.

Et selskab er et moderselskab, hvis det har aktionærstatus i datterselskabet, samtidig med at det har ret til at udøve bestemmende indflydelse over datterselskabet i kraft af aftale med datterselskabet eller efter dettes vedtægter, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 3. Guldmand, Vinther og Werlauff har skrevet følgende om denne bestemmelse i bogen Sambeskatning (2007/08): "Eftersom denne form for ledelsesret over et datterselskab ikke er mulig efter dansk selskabsret, må det antages, at kriteriet hovedsageligt vil finde anvendelse, når det skal vurderes, om et udenlandsk selskab omfattes af en international sambeskatning. I Tyskland er det f.eks. muligt at indgå en koncernaftale ("Beherrschungsvertrag"), hvorved datterselskabet formelt underlægger sig moderselskabets ledelsesret. Kriteriet i nr. 3 vil endvidere kunne finde anvendelse, hvis et udenlandsk selskab bliver skattemæssigt hjemmehørende i Danmark enten efter en dobbeltbeskatningsaftale eller efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6."

SKAT finder på denne baggrund ikke, at den "vetoret", C A/S er tillagt, kan sidestilles med en ret til at udøve bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i B A/S, jfr. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 3.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31, stk. 1, at koncernforbundne selskaber skal sambeskattes, og at der ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jfr. selskabsskattelovens § 31 C.

A A/S og B A/S skal således sambeskattes.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.