Dato for udgivelse
20 Aug 2008 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2008 10:57
SKM-nummer
SKM2008.677.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-118946
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Land
Tyskland
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udland
Resumé
Skatterådet fandt, at spørger ikke kan genanbringe en ejendomsavance i tysk landbrugsejendom, til opførelse af nye lejligheder til bondegårdsferie, idet udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses ikke for erhvervsvirksomhed.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A stk. 1, 3. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.J.2.6
Spørgsmål

Er det muligt, at en ejendomsavance optjent i Danmark, kan genanbringes i tysk landbrugsejendom, til opførelse af nye lejligheder til bondegårdsferie?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har en landbrugsejendom i Danmark, herfra har han solgt nogle arealer i 2007, og den herved beregnede ejendomsavance ønsker han genanbragt i en landbrugsejendom, som han ejer i Tyskland.

Landbrugsejendommen i Tyskland består af ca. 100 ha agerjord. Der forefindes ingen stuehus eller andre bygninger på ejendommen. Ejendommen drives på nuværende tidspunkt som ren planteavlsbrug.

Spørger er bosiddende i Danmark og er fuldt skattepligtig til Danmark. Det er oplyst, at spørger ikke vil fraflytte Danmark, men bevare sin fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med den påtænkte genanbringelse.

Der planlægges byggeri af 10 - 12 lejligheder til bondegårdsferie, indeholdende 2 soveværelser, bad, opholdsstue med lille køkken. Lejlighederne vil blive udlejet på dage- og ugebasis.  Det vil være et selvstændigt byggeri dog i forbindelse med det planlagte byggeri af korn- og maskinladen.

Lejlighederne og kornladen vil hver især være selvstændige bygningskomplekser, men de skal indgå som en bygningsmæssig helhed og danne en fælles ramme for landbrugsejendommmen.

Der er planlagt, at opførelse af bygningerne vil begynde i løbet af sommeren 2008.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at en investering af disse ferielejligheder til bondegårdsferie bør kunne accepteres i henhold til Ejendomsavancelovens § 6 C, samt Landsskatterettens kendelse 2-4-1847-1702 af 21. december 2007.

Finder SKAT, at der er tale om udlejningsvirksomhed, er det vores opfattelse at der under alle omstændigheder er adgang til genanbringelse, idet ejendommen, hvis den lå i Danmark, utvivlsomt ville være vurderet som en landbrugsejendom efter vurderingslovens § 33, stk. 1, jf. ejendomsavancelovens § 6 A, stk 1 samt SKM2007.908.LSR.

Repræsentanten har den 28. juli 2008 fremsat bemærkninger til SKATs sagsfremstilling.

Repræsentanten er af den opfattelse, at byggeriet er en del af landbrugsejendommen, idet det er beliggende på en landbrugsejendom, og ville blive vurderet efter landbrugsreglen hvis det var placeret i Danmark. Lejlighederne kan ikke anses som udlejningsvirksomhed, idet det ikke er udlejning på længere lejemål, men helt klart på korttidsudleje.

Selv om ejendommen er beliggende i Tyskland, skal denne behandles som en landbrugsejendom i forhold til genanbringelsesreglerne. Dette følger af EU-reglerne, jf. afgørelse om indeksering SKM2007.908.LSR

Den væsentligste anvendelse på ejendommen er landbrug, og derfor må hele ejendommen også blive anset som landbrug, inkl. alle de bygninger som må være placeret på ejendommen. Byggeriet af lejlighedskomplekset ændrer ikke ved den samlede ejendoms karakter som landbrug.

Skulle Skatterådet alligevel komme til den konklusion at det ikke kan anses som landbrug og anvendelse af genanbringelsesreglerne, så må det alligevel anses som en aktiv virksomhed, idet det er en virksomhed som udlejer på dags- og ugebasis. Denne form for virksomhed kan ikke anses som passiv virksomhed, men en aktiv, idet der er arbejde med modtagelse, check in og check out, og anden servicering af gæster.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Endvidere fremgår det af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, 3 pkt., at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

Landsskatteretten har imidlertid den 21. december 2007, afsagt kendelse i en sag, 2-4-1847-1702, vedrørende genanbringelse af ejendomsavancen i bondegårdsferielejligheder.

Sagen vedrørte en ejendom, vurderet som en landbrugsejendom med en lejlighed. På ejendommen var der et stuehus og fem driftsbygninger. Ved ombygningen blev der indrettet 3 lejligheder på hver 67 m2 i en af de gamle staldbygninger. Lejlighederne var indrettet med køkken, bad og to soveværelser, og de udlejedes til bondegårdsferie (kortidslejemål).

Landsskatteretten har i denne sag lagt til grund, at ejendommen var vurderet som en landbrugsejendom med en lejlighed, og at ejendommen var anvendt erhvervsmæssigt i klagerens erhvervsvirksomhed.

Faktum i nærværende sag afviger imidlertid fra faktum i den ovennævnte Landsskatterets sag, idet nærværende sag ikke vedrører ombygning af eksisterende bygning, det har tjent landbrugsejendom, og heller ikke opførelse af en bygning, der kan anvendes i forbindelse med landbruget.

Ifølge det oplyste er ejendommen på nuværende tidspunkt ubebygget, og det er planen, at spørger vil opføre en bygning, der udelukkende skal indeholder 10-12 lejligheder, hver bestående af 2 soveværelser, bad, opholdsstue med lille køkken.

SKAT vurderer, at et en bygning indeholdende op til 12 lejligheder næppe er sædvanlig for en landbrugsejendom. Et sådan bygning må til gengæld karakteriseres som en beboelse- eller udlejningsejendom, som ganske vist opføres på landbrugsejendom, men bygningens karakter taget i betragtning er det næppe muligt på senere tidspunkt at anvende bygningen i forbindelse med landbrugsproduktionen.

SKAT er derfor af den opfattelse, at bygningen vil blive omfattet af bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, 3. pkt., dvs. at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

I konsekvens heraf indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares benægtede.

SKAT bemærker, at repræsentantens kommentarer af 28. juli 2008 ikke har ændret på SKATs opfattelse af sagen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.