Dato for udgivelse
21 Aug 2008 09:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Aug 2008 09:25
SKM-nummer
SKM2008.683.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-118409
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Forening, momsfritagelse, medlemskontingenter
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at foreningen ikke er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet foreningen ikke opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål.
Hjemmel
08-054686
Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4

Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 C.1.4.2
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 D.11.4
Spørgsmål
  1. Kan SKAT bekræfte, at foreningen er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?
  2. Kan SKAT bekræfte, at foreningen er fritaget for lønsumsafgift jf. lønsumsafgiftslovens § 1?

Svar

  1. Nej.
  2. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en forening med godt 10.000 medlemmer, hvis formål jf. foreningens vedtægter § 2 er følgende:

- at udbygge og bevare et godt forhold mellem X-land og danske ejere og brugere af fast ejendom til fritidsformål i X-land,

- at samle danske ejere og brugere af ejendom i X-land om emner af fælles betydning til udveksling af erfaringer,

- at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og private virksomheder samt organisationer i Danmark og X-land i forhold vedrørende køb, eje og brug af fast ejendom,

- at udvikle medlemmernes adgang til emner og aktiviteter med kulturelt, socialt, økonomisk og juridisk indhold samt

- at formidle kundefordele for medlemmerne ved køb af varer og tjenesteydelser.

Herudover har foreningen blandt andet øvrige aktiviteter i form af udarbejdelse og udgivelse af medlemsblad, salg af annoncer, salg af billetter til passage over Øresundsbroen samt drift af brevkassevirksomhed via egen hjemmeside.

Med henblik på at udføre aktiviteterne jf. foreningens formålsparagraf samt de øvrige aktiviteter beskæftiger foreningen lønnet arbejdskraft og afholder udgifter til bl.a. drift, administration samt salgsfremmende tiltag.

Det fremgår ikke af foreningens vedtægter eller i øvrigt, om foreningen drives med henblik på at opnå et overskud eller ej og det fremgår ikke, hvorledes et eventuelt overskud skal anvendes. Dog følger det af vedtægterne, at foreningens nettoformue ved foreningens ophør, skal anvendes til et efter generalforsamlingens flertalsbeslutning bestemt formål, der skal tilgodese forholdet mellem Danmark og X-land.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at foreningen er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at foreninger mv. der er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, ikke er lønsumsafgiftspligtige jf. lønsumsafgiftslovens § 1.

Høring

Spørger er ikke kommet med bemærkninger til SKATs indstilling og begrundelse, hvad angår henholdsvis spørgsmål 1 og 2.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Forinden det vurderes om foreningen er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, skal det fastslås om foreningen driver økonomisk virksomhed i momslovens forstand og således om foreningen er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Af momslovens § 3, stk. 1 fremgår:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Begrebet "økonomisk virksomhed" er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. led som:

"Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed, som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter."

Af bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994 (L 124) - bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser § 3, er afgiftspligtige personer herefter såvel fysiske som juridiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Det afgørende er indholdet af aktiviteterne, og ikke den juridiske form.

Det følger endvidere af bemærkningerne, at andre juridiske personer, udover selskaber og personer, fx fonde og foreninger, kan udøve selvstændig økonomisk virksomhed og således kan blive omfattet af momspligten.

Af Momsvejledning 2008-2, afsnit C.1.4.2 fremgår, at der ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen. Dette bl.a. med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Herudover kan der også lægges vægt på, om andre end foreningen kunne have leveret tilsvarende ydelser eller i forvejen leverer sådanne. 

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en sportsforening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Ved vurderingen henviser domstolen til, at der er indgået et retsforhold samt at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler og de ydelser, som foreningen leverer jf. dommens præmis 39 og 40.

Af præmis 39 fremgår:

"Det fremgår af Domstolens praksis, at beskatningsgrundlaget for en tjenesteydelse udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for tjenesteydelsen, og at der, for at en tjenesteydelse kan beskattes, skal være en direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi (jf. dommen i sagen Apple and Pear Development Council, præmis 11 og 12, og dom af 3.3.1994, sag C-16/93, Tolsma, Sml. I, s. 743, præmis 13). En tjenesteydelse kan derfor kun beskattes, såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, idet det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren (jf. Tolsma-dommen, præmis 14)."

Af præmis 40 fremgår:

"Hvad angår den sag, som verserer for den forelæggende ret, ændrer den omstændighed, således som Kommissionen har anført, at det årlige bidrag udgør et fast beløb og således ikke har sammenhæng med hver personlig anvendelse af golfbanen, ikke det forhold, at der sker gensidig udveksling af ydelser mellem medlemmerne af en sportsforening som den i hovedsagen, og denne forening. De ydelser, som foreningen leverer, består nemlig i at stille sportskomplekset såvel som de fordele, der er forbundet hermed, til permanent rådighed for medlemmerne og ikke i lejlighedsvis at levere ydelser på medlemmernes anmodning. Der eksisterer således en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler til en sportsforening som den i hovedsagen, og de ydelser, som denne leverer."

Det er med henvisning til ovenstående og ud fra de konkrete omstændigheder, som beskrevet i de faktiske forhold, SKATs opfattelse, at foreningens kontingenter kan karakteriseres som et vederlag og således som den modværdi, foreningen modtager for levering af tjenesteydelser til medlemmerne. Foreningen er dermed omfattet af momslovens anvendelsesområde.

SKAT lægger ved vurderingen vægt på, at foreningen, via betaling af kontingenter fra medlemmerne bl.a. varetager disses interesser, iværksætter diverse aktiviteter i form af temadage, kurser, arrangementer mv., gennemfører forskellige tiltag på medlemmernes vegne, fx i form af opsætning af telemaster samt etablerer fællesaftaler med udbydere med henblik på at opnå storkundefordele. Ydermere udgiver foreningen et medlemsblad og driver brevkassevirksomhed via dennes hjemmeside. Samtidig beskæftiger foreningen lønnet personale, har annoncesalg samt salg af billetter til passage over Øresundsbroen.

Dette medfører, at der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Endvidere er der, hvad angår visse af de leverede ydelser, tale om ydelser der enten bliver eller kunne blive leveret af andre.

Det er således SKATs opfattelse, at foreningen driver økonomisk virksomhed i henhold til momslovens § 3.

Det skal herefter vurderes, om foreningen opfylder betingelserne for momsfritagelse og dennes medlemskontingenter hermed er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Af momslovens § 13, stk. 1 fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

(...)".

Af momsvejledning 2008-2, afsnit D.11.4 fremgår, at foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

- foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål

- foreningen ikke arbejder med gevinst for øje

- leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)

- momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 opregner udtømmende de formål foreningen skal have for at kunne blive fritaget jf. bestemmelsen. Af ordlyden følger, at foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål. Med henvisning til sagens oplysninger, har foreningen ikke karakter af en egentlig forbrugerpolitiskorganisation, i modsætning til SKM2008.156.LSR, hvori den pågældende foreningen, i et væsentlig omfang, havde et forbrugerpolitiskvirke.

Betingelserne for momsfritagelse jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 er dermed ikke opfyldt.

Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 bortfalder, idet lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1 ikke finder anvendelse, da betingelserne for momsfritagelse ikke er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder det foreliggende svar.