Dato for udgivelse
20 aug 2008 15:48
SKM-nummer
SKM2008.681.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-117531
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, velgørende arrangement, arrangør
Resumé
I forbindelse med SKATs behandling af ansøgninger om momsfritagelse for velgørende arrangementer, foregår der nu en selvstændig momsretlig vurdering af, om ansøgeren er arrangør. Dermed er det ikke længere afgørende, at ansøgeren har opnået lejlighedstilladelse fra politiet.
Hjemmel
LBEK nr. 966 af 14. oktober 2005
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Henvisning
Momsvejledning 2008-3 D.11.18

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, kan der opnås momsfritagelse for velgørende arrangementer på nærmere opregnede betingelser. Bl.a. skal salget ske for arrangørens regning og risiko. Det er endvidere en betingelse, at arrangøren ikke er registreret for levering af tilsvarende varer og ydelser.

Da momsloven ikke indeholder noget selvstændigt arrangørbegreb, og for at sikre ensartethed, er det i forbindelse med arrangementer med servering af mad og drikkevarer hidtil fundet mest hensigtsmæssigt at benytte den definition, der gælder efter restaurationsloven, jf. TfS 1993, 590SKM.

Der er imidlertid konstateret visse uhensigtsmæssigheder for så vidt angår sammenkædningen af politiets udstedelse af lejlighedstilladelser og administrationen af momsfritagelsen for velgørende arrangementer, som har ført til, at umiddelbart sammenlignelige arrangementer behandles momsmæssigt forskelligt.

Efter drøftelser med Skatteministeriet er det derfor besluttet at ændre praksis, jf. nedenfor.

Efter § 22 lov om restaurations- og hotelvirksomhed kan der gives lejlighedstilladelser ved særlige lejligheder til arrangementer, hvor der finder servering og udskænkning af alkohol sted. Lejligheds-tilladelser vil dog ikke kunne meddeles i tilfælde, hvor en alkoholbevilling - uden særlige begrænsninger - er erhvervet til godkendte restaurationslokaler.

SKAT har efter hidtil gældende praksis anset arrangøren for at være indehaveren af den lejlighedstilladelse, politiet udsteder i henhold til restaurationsloven, og dermed den for hvis regning og risiko arrangementet gennemføres.

I tilfælde, hvor lejlighedstilladelserne er givet til en restauratør, er denne afskåret fra at opnå momsfritagelse. Der skal således betales moms af hele omsætningen, hvis arrangementet afholdes i lokaler, der er omfattet af en bevilling, eller hvor lejlighedstilladelsen er udstedt til en bevillingshaver (restauratør), jf. betingelsen ovenfor, hvorefter det er en betingelse, at arrangøren ikke er registreret for levering af tilsvarende varer og ydelser.

Dog betragtes entreindtægter i relation til momsloven uafhængigt af omsætningen fra servering. Momsfritagelse for entreindtægter vil derfor kunne gives, hvis foreningen m.v. både formelt og reelt må anses som arrangør af det pågældende arrangement, jf. Dep.960/86.

Der kan endvidere gives lejlighedstilladelse til en bevillingshaver (restauratør) og en forening i fællesskab. Herefter optræder begge parter i juridisk forstand som arrangør efter restaurationsloven. Restauratøren skal som nævnt betale moms efter de almindelige regler.

Ved ansøgning om momsfritagelse for de omhandlede arrangementer skal ansøger vedlægge lejlighedstilladelsen fra politiet. Er der ikke udstedt lejlighedstilladelse, eller er den ikke udstedt til den pågældende, der ansøger om momsfritagelse, vil der herefter ikke kunne gives momsfritagelse for den del af arrangementet, der omfatter serveringen.

Da politiet som udgangspunkt ikke udsteder lejlighedstilladelser til foreninger m.v. til arrangementer i lokaler, hvor der i forvejen er udstedt en alkoholbevilling til en restauratør, og det er SKAT bekendt, at politiet i andre tilfælde udsteder lejlighedstilladelser til foreningen m.v., men betinget af, at restauratøren deponerer sin bevilling i det tidsrum arrangementet afvikles, og således, at foreningen m.v. kan opnå momsfritagelse, er det SKATs opfattelse, at den nugældende momspraksis for, hvem der i momsmæssig henseende skal anses som arrangør af et arrangement, bør ændres.

Ny praksis

Ved SKATs afgørelse af, om et arrangement formelt og reelt foregår for ansøgerens regning og risiko, vil de faktiske omstændigheder ved afholdelse af arrangementet blive vurderet. Der vil i den forbindelse bl.a. blive lagt vægt på, at

  • annoncering af arrangementet sker i ansøgers navn,
  • indgåelse af kontrakter med diverse underleverandører sker i ansøgers navn,
  • betaling for optræden, halleje, varer til videresalg mv. afholdes af ansøger, og
  • vederlag for leverancer omfattet af arrangementet alene tilfalder ansøger.

En evt. lejlighedstilladelse fra politiet vil tillige indgå som et element i SKATs vurdering.

 

Den ændrede praksis er trådt i kraft med virkning for ansøgninger om momsfritagelse for arrangementer afholdt 1. januar 2008 eller senere.