Dato for udgivelse
15 aug 2008 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 11:23
SKM-nummer
SKM2008.663.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-112478
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Kystsikringslag, kontingent, momspligt
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at et kystsikringslag ikke er momspligtig af medlemskontingenterne.
Hjemmel

08-074975

Reference(r)
Momsloven § 3
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 C.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 D.11.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 C.1.4.2
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 D.2.4

Spørgsmål

Skal spørger opkræve moms af kontingenter opkrævet hos medlemmerne?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en forening bestående af ca. 130 ejendomme beliggende ved vandet.

I henhold til vedtægternes § 3 har spørger til formål at søge kysten sikret mod nedbrydning som følge af havets påvirkning. Dette sker gennem vedligeholdelse af etablerede kystsikringsanlæg, samt ved at gennemføre foranstaltninger, som spørger måtte vedtage eller blive pålagt af regionen.

Alle medlemmerne betaler et årligt kontingent til spørger, som skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af kystsikringen. Spørger skal ikke oparbejde noget overskud. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves af kommunen via ejendomsskattebilletten på vegne af spørger. Kontingenterne indsættes herefter på en bankkonto tilhørende spørger.

Kommunen har hidtil forestået administrationen af spørger, herunder betaling af regninger, revision af regnskab og lignende. Det er imidlertid planen, at denne administration fremover skal varetages af spørger selv, således at kommunen alene forestår opkrævningen af de årlige kontingenter via ejendomsskattebilletten.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "nej".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger kan ikke anses for momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet spørgers formål ikke falder inden for bestemmelsens anvendelsesområde.

Det er imidlertid SKATs opfattelse, at spørger i momsmæssig henseende kan sidestilles med en grundejerforening.

I henhold til Mn. 60/67 skal en grundejerforening ikke svare afgift af følgende bidrag, som opkræves hos foreningens medlemmer:

  1. bidrag til dækning af foreningens udgifter til typiske modningsopgaver, fx anlæggelse og vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.
  2. Modningsbidrag til finansiering af foreningens anlægsprogram
  3. Bidrag til afvikling og forrentning af lån til finansiering af modningsarbejder.
  4. Bidrag til dækning af foreningens administrationsudgifter vedrørende punkterne 1-3.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at spørger ikke skal beregne moms af kontingenterne opkrævet hos spørgers medlemmer.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.