Dato for udgivelse
13 Aug 2008 16:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Jul 2008 12:35
SKM-nummer
SKM2008.662.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-098375
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en virksomhed kan foretage fradrag for dækning af en enkelt medarbejders udgifter til operation, og at betalingen medfører skattepligt for medarbejderen. Skatterådet bekræfter samtidig, at forholdet ikke er omfattet af ligningslovens § 30, da betalingen ikke er et led i virksomhedens generelle personalepolitik.

Hjemmel
08-037870
Reference(r)
Ligningsloven
Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2008-3 B.1.6
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3 E.B.3.1

Redaktionelle noter
Resumeet er ændret den 26. august 2008.
Spørgsmål
  1. Kan virksomheden X foretage fradrag for dækning af en enkelt medarbejders udgifter til operation (anslået beløb 90.000 kr.), der er lægeligt ordineret og begrundet i forbindelse med bortoperation af overskydende hud. Såfremt operationen ikke foretages vil medarbejderen ikke kunne passe sit job hos X.
  2. Vil det have nogen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen såfremt X har skattemæssigt fradrag.
  3. Kan bruttolønsordningen for en enkelt medarbejder anvendes i forbindelse med betaling af udgifter til operation (anslået beløb 90.000kr.), der er lægeligt ordineret og begrundet i forbindelse med bortoperation af overskydende hud.

X vil gerne støtte den enkelte medarbejder i disse tilfælde ud fra en individuel vurdering. Medarbejderen har arbejdet intensivt med at nedbringe sin overvægt og skal nu opereres for at mindske følgerne af sit meget markante vægttab. Det er vores opfattelse, at det er af betydning for medarbejderens helbred og trivsel - og dermed at det også kommer os til gode som arbejdsgiver. Der er ikke tale om en generel ordning, der tilbydes alle medarbejdere.

Svar

  1. Ja.
  2. Nej, X's betaling udløser i sig selv beskatningen, se nedenfor.
  3. Da forholdet ikke er omfattet af ligningslovens § 30, vil der ikke være nogle skattemæssige fordele ved at indgå en aftale om kontantlønsnedgang.      
SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Efter SKATs opfattelse vil X have fradrag for udgiften som en lønudgift, jf. statsskattelovens § 6.

Hovedreglen er, at medarbejderen er skattepligtig af værdien af de goder, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderen. Den skattepligtige værdi svarer til den værdi, hvortil medarbejderen ville kunne erhverve sig det samme gode i det fri marked.

Personalegoder beskattes som personlig indkomst. Hvis personalegodet beskattes som A-indkomst, skal der også betales arbejdsmarkedsbidrag heraf. Hvis godet beskattes som B- indkomst, er værdien som hovedregel fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Efter vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, 2008-2, afsnit B.1.6.Personalegoder, vil der, hvis en arbejdsgiver betaler en medarbejders private udgifter, skulle indeholdes A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag.

Hvis betalingen af operationen er et led i X's generelle personalepolitik, vil betalingen af operationen kunne være omfattet af ligningslovens § 30. Ligeledes vil arbejdsgiverens betaling af operationen kunne være skattefri, såfremt behovet for operationen skyldes en arbejdsskade.

Da betalingen ikke er et led i X's generelle personalepolitik, er betingelsen for skattefrihed i ligningslovens § 30, stk. 3, ikke opfyldt.

Ligeledes skyldes behovet for operation ikke en arbejdsskade. Herefter vil arbejdsgiverens betaling af operationen være skattepligtig for medarbejderen, jf. Statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Ad spørgsmål 3

Da betalingen ikke er et led i X's generelle personalepolitik og betingelsen for skattefrihed i ligningslovens § 30, stk. 3, derfor ikke er opfyldt, vil der ikke bestå nogen skattemæssige fordel ved en betaling via en kontantlønsnedgang.

Dette kan illustreres ved et simplificeret eksempel:

 

Betaler selv for godet

Godet betales via kontantlønsnedgang 

   

 

Kontantløn

490.000

400.000

Skatteværdi af godet

0

90.000

Skat (50%)

245.000

245.000

Løn til udbetaling (kontantløn - skat)

245.000

155.000

Egen udgift

90.000

0

Resterende rådighedsbeløb

155.000

155.000

Det vil således kun være i de situationer hvor godet enten er skattefrit eller hvor godet er lempeligt beskattet, at en aftale om kontantlønsnedgang vil kunne være fordelagtig.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i  SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.