Dato for udgivelse
31 jul 2008 14:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 10:45
SKM-nummer
SKM2008.645.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-107972
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Moms, Grænsehandel, Transportmidler, Både
Resumé
Skatterådet svarer ja til, at en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med salg af nye lystbåde kan ske med tysk moms, da virksomheden har etableret et samarbejde med en tysk virksomhed, der etablerer et forretningssted i Tyskland, hvor såvel danske som tyske kunder kan henvende sig for at købe en båd, og båden leveres direkte fra producenten i Tyskland til kunden i Tyskland.
Hjemmel

08-076308

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 med senere ændringer (momsloven).

Reference(r)

Momsloven § 14

Henvisning
Momsvejledning 2008-3 E.2.2

Spørgsmål

 1. Vil selskabet kunne udstede tyske fakturaer med tysk moms, via sin forventede tyske momsregistrering til danske kunder, såfremt båden leveres direkte fra producenten i Tyskland til kunden i Tyskland uden at dette har nogen danske momsmæssige konsekvenser for selskabet.
 2. Såfremt svaret på spørgsmål 1 er nej, vil selskabet via sit påtænkte tyske datterselskab kunne udstede tyske fakturaer med tysk moms, til danske kunder, såfremt båden leveres direkte fra producenten i Tyskland til kunden i Tyskland uden at dette har nogen danske momsmæssige konsekvenser for selskabet.
 3. Såfremt svaret på spørgsmål 2 er ja, vil dette ligeledes kunne udvides til at omfatte salg af udstillingsbåde anvendt i selskabet i Danmark, såfremt disse sælges og leveres til selskabets tyske datterselskab på markedsvilkår inden videresalg i Tyskland.

Svar

 1. Nej
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet vil opstarte salg af nye både produceret og leveret af Båd Fabrikant A, Tyskland.

Bådene er omfattet af reglerne for nye transportmidler (både over 7,5 meter).

Selskabet vil i denne forbindelse gerne have afklaret de danske momsmæssige konsekvenser, såfremt nogle kunder måtte ønske bådene leveret direkte i Tyskland.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er vor vurdering at når aftaler indgås på markedsvilkår og den erhvervsmæssige relevans er til stede vil ovennævnte salg kunne foretages uden at det har nogen danske momsmæssige konsekvenser for selskabet.

Det tyske datterselskab etablerer et forretningssted i Tyskland, hvor såvel tyske som danske kunder kan henvende sig for at købe en båd.

SKATs indstilling og begrundelse

Kernepunktet er, om man ved særlige grænsehandelskoncepter kan udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, så salg og levering til danske kunder kan ske med tysk moms i stedet for med dansk moms.

I SKM2006.530.SR har Skatterådet afgjort, at grænsehandelskoncepter kan indrettes, så campingvogne kan handles med tysk moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

 1. At spørgeren etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et af den danske forhandler 100 pct. ejet tysk datterselskab.
 2. At potentielle købere ved deres henvendelse til spørgeren alene får oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.
 3. At spørgeren sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.
 4. At spørgeren efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.
 5. At spørgeren transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland og at spørgeren eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for evt. beskadigelse af campingvognen under transporten.
 6. At handelsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og den tyske samarbejdspart.
 7. At campingvognen udleveres til den danske køber i Tyskland.
 8. At det er den danske køber, der sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.
 9. At campingvognen ikke er indregistreret i Danmark inden den tyske samarbejdspart udleverer den til den danske køber i Tyskland.

De oplistede kriterier er vejledende for bedømmelsen af andre grænsehandelskoncepter.

I SKM2007.758.SR fandt Skatterådet, at en dansk virksomheds grænsehandelskoncept med salg af hårde hvidevarer ikke kan ske med tysk moms, da virksomheden ikke har etableret et samarbejde med en virksomhed i Tyskland, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland.

I SKM2008.61.SR og SKM2008.62.SR svarer Skatterådet benægtende på spørgsmål vedrørende leverancer, som indgår som en del af et grænsehandelskoncept med hårde hvidevarer, allerede fordi de stillede spørgsmål vedrører leverancer, som indgår som en del af et grænsehandelskoncept, hvor der ikke er etableret et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland, og konceptet således ikke samlet er indrettet så de hårde hvidevarer kan handles med tysk moms, jf. kriterierne i SKM2006.520.SR.

Der skal betales moms her i landet ved erhvervelse af nye transportmidler fra andre EU-lande, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 2.

Ved et nyt transportmiddel forstås bl.a. både på over 7,5 m, når leveringen finder sted senest 3 måneder efter første ibrugtagning, eller når båden har sejlet højst 100 timer, jf. momslovens § 11, stk. 4, nr. 2. Der er tale om et nyt transportmiddel, når båden blot opfylder den ene betingelse på leveringstidspunktet.

En privatperson, der erhverver et nyt transportmiddel fra et andet EU-land til brug her i landet skal således betale moms her i landet, hvis transportmidlet er nyt på tidspunktet for transporten af båden til Danmark.

Spørgers grænsehandelskoncept adskiller sig således fra de ovenfor nævnte grænsehandelskoncepter med campingvogne og hårde hvidevarer ved, at det ikke er muligt at udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, hvis transportmidlet er et "nyt transportmiddel" på tidspunktet for transporten af båden til Danmark.

Spørgsmål 1

Allerede fordi spørger ved sin momsregistrering i Tyskland ikke har etableret et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland, jf. kriterierne i SKM2006.530.SR indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med nej.

Spørgsmål 2

Da det tyske datterselskab etablerer et forretningssted i Tyskland, hvor såvel danske som tyske kunder kan henvende sig for at købe en båd, og båden leveres direkte fra producenten i Tyskland til kunden i Tyskland indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med ja.

Spørgsmål 3

Da det tyske datterselskab etablerer et forretningssted i Tyskland, hvor såvel danske som tyske kunder kan henvende sig for at købe en båd, indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med ja, såfremt de i SKM2006.530.SR under pkt. 2-8 nævnte forhold også er opfyldt. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.