Dato for udgivelse
22 jul 2008 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 jul 2008 09:57
SKM-nummer
SKM2008.630.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-091396
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag + Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Fakturering, forarbejdning, udland, leveringssted
Resumé

Skatterådet har truffet afgørelse om en sag, hvor en virksomhed sælger et parti varer til en aftager i et andet EU-land, hvor varerne forarbejdes. Herefter køber virksomheden de forarbejdede varer, der stadig befinder sig i det andet EU-land, og sælger disse til en dansk køber, som videresælger varerne til 3. land, således at varerne befinder sig i det andet EU-land ved handlens indgåelse og transporteres direkte derfra til 3. land. Skatterådet fandt, at det indledende salg kan betragtes som et almindeligt EU-salg, såfremt det er et reelt salg.

Der kan ikke gives bindende svar på forhold, der vedrører told, momsmæssige forhold, der vedrører andre end spørgeren selv, eller transaktioner, hvor der ikke er leveringssted her i landet.

Vejledende fandt Skatterådet dog, at de efterfølgende leverancer ikke var momspligtige hverken her i landet eller i det andet EU-land, da leveringsstedet blev anset for at være uden for EU.

Hjemmel
08-063435
Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 14
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 1 og 5
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 2 og 3

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 I.1.2.1

Henvisning
Procesvejledningen 2008-3 C.1.1

Spørgsmål

Virksomheden(DK) sælger et parti varer til en dansk køber, som har videresolgt varerne til 3.land. Virksomheden(DK) arrangerer transport. Inden varerne sendes til 3.land sender virksomheden(DK) varerne til forarbejdning på virksomhedens fabrik i et andet EU-land (virksomheden(EU)). Efter forarbejdning sender virksomheden(EU) varerne til 3.land.

Kan ovenstående løses på følgende måde:

Faktura strøm:

Virksomheden(DK) opretter faktura med virksomheden(DK) som afsender og virksomheden(EU) som køber og leveringsadresse.

Beløb eks. 100.000.

Når varerne er forarbejdet:

Virksomheden(EU) opretter faktura med virksomheden(DK) som køber og leveringsadresse i 3.land 100.000 + forarbejdning + fragt.

Virksomheden(EU) sørger for, at der bliver lavet udførselsangivelse.

Samtidig kan virksomheden(DK) så fakturere den danske kunde, og den danske kunde kan lave den ende lige faktura til sin kunde i 3.land. Denne faktura skal modtager så bruge til ind fortoldningen i 3.land.

Svar

Se nedenstående indstilling, begrundelse og vejledende svar.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Grunden til at virksomheden(DK) ønsker at forarbejde varerne på fabrikken i det andet EU-land, er at der ikke er kapacitet til denne forarbejdning på de danske fabrikker.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et "ja".

Spørgeren har ikke haft bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovhenvisninger m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 907 af 28/08/2006 med senere ændringer (Skatteforvaltningsloven):

§ 21, stk. 2:   

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om virkningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, jf. dog stk. 3.

§ 21, stk. 3:   

Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning om toldlovgivning. .....

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 med senere ændringer (Momsloven):

§ 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter en hver anden levering.

§ 14:

Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. ......

§ 34, stk. 1:   

Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

Levering af varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når erhververen er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land.....

...

Levering af varer, der af virksomheden eller af en køber, som ikke er registreret her i landet, eller for disses regning, udføres til steder uden for EU...

Den bagvedliggende artikel i Rådets Direktiv 2006/112/EF (Momssystemdirek tivet) for momslovens § 34, stk. 1, nr. 1 er artikel 138, stk. 1, (artikel 28c, punkt A, litra a) første afsnit i 6. direktiv 77/388/EF)

Den bagvedliggende artikel i Rådets Direktiv 2006/112/EF (Momssystemdirektivet) for momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, 1. punktum er artikel 146, stk. 1, litra a), (artikel 15, nr. 1 i 6. direktiv 77/388/EF)

Bekendtgørelse nr. 663 af 16/06/2006 med senere ændringer (bekendtgørelse om momsloven)

Procesvejledningen 2008-2, afsnit C.1.1

Momsvejledningen 2008-2, afsnit I.1.2.1

TfS 1997, 870SKM:

"...

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, 1. punktum, er levering af varer, der af virksomheden eller af en køber, som ikke er registreret her i landet, eller for disses regning udføres til steder uden for EU, fritaget for moms.

...

Det betyder, at bestemmelsen finder anvendelse på følgende leverancer:

Levering af varer, der af virksomheden eller for virksomhedens regning udføres til steder uden for EU. Købers status er her uden betydning.

Levering af varer, der af køberen eller for køberens regnings regning udføres til steder uden for EU, forudsat at køberen ikke er momsregistreret her i landet."

SKATs begrundelse

Begrænsninger for besvarelsen

Der kan, jf. SFL § 21, stk. 3, ikke gives bindende svar på spørgsmål, der vedrører told.

Endvidere kan der ikke gives bindende svar på momsmæssige forhold, der vedrører andre end spørgeren selv, jf. SFL § 21, stk. 2.

Der kan således kun gives et bindende svar på dispositioner, der direkte vedrører virksomheden(DK).

Endelig kan der kun gives bindende svar på momsmæssige dispositioner, hvor der er leveringssted her i landet jf. momslovens § 14, nr. 1 og 2. SKAT kan dermed ikke afgive bindende svar i forbindelse med momsmæssige dispositioner, der er underlagt gældende regler i andre lande.

Besvarelse

Det lægges til grund, at det indledende salg mellem virksomheden(DK) og virksomheden(EU) er et reelt salg. Dette kan således foretages som et almindeligt EU-salg, med momsfritagelse efter § 34, stk. 1, nr. 1.

Der skal i denne forbindelse angives til listesystemet jf. momslovens § 54, jf. bekendtgørelsen om momsloven § 72, samt angivelse af EU-leverancer i Rubrik B på momsangivelsen jf. bekendtgørelsen om momsloven § 52, stk. 5.

SKATs indstilling

SKAT indstiller således, at der svares ja, til at det indledende salg mellem virksomheden(DK) og virksomheden(EU) kan behandles som et almindeligt EU-salg.

Vejledende er SKATs opfattelse af de øvrige dispositioner som følger

Hvis dansk momspraksis havde kunnet anvendes i det andet EU-land, ville det vejledende, på det foreliggende grundlag, være SKATs opfattelse, at leveringen fra virksomheden(EU) til virksomheden(DK) kunne ske momsfrit, uanset om virksomheden(DK) var momsregistreret i det andet EU-land eller ej. Se evt. Momsvejledningens afsnit I.1.2.1 og TfS 1997, 870. De efterfølgende leverancer ville blive anset for at have leveringssted uden for EU, jf. lovens § 14, nr. 1 og 2, samt de tilsvarende direktivbestemmelser (modsat). Virksomheden(DK) - og den anden involverede danske virksomhed - bør dog forelægge dette spørgsmål for myndighederne i det andet EU-land for at få disses bekræftelse af, at virksomhederne ikke skal momsregistreres i det andet EU-land i forbindelse med leveringerne.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder det foreliggende svar.