Dato for udgivelse
16 jul 2008 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jun 2008 14:15
SKM-nummer
SKM2008.619.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-673-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ejerandele, skævdeling, udbytte
Resumé

En anpartshaver skulle beskattes i forhold til sin ejerandel (50 %) af de indtægter, som den anden anpartshaver uberettiget havde udeholdt fra selskabet, som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16 A.

A og B ejede hver med 50 % anparterne i H1 Murerfirma ApS. Primo 2000 udførte selskabet arbejde for to kunder i forbindelse med udbedring af stormskader for i alt kr. 76.548,00. Beløbet indgik ikke i selskabet men blev hævet af B. Ultimo 2000 udstedte selskabet kreditnotaer til de to kunder i forbindelse med årsregnskabets afslutning. A opdagede først forholdet med de udeholdte indtægter, da skattemyndighederne rejste sagen.

Landsretten bemærkede, at det omhandlede beløb tilkom H1 Murerfirma ApS og blev modtaget uden om selskabet. Landsretten tiltrådte, at dette havde karakter af udlodning af udbytte af skattepligtig indkomst efter ligningslovens § 16 A, stk. 1.

A og B havde lige ejerandele i selskabet, og ved udlodningen af beløbet i 2000 erhvervede de derfor som udgangspunkt hver især ret til halvdelen heraf. Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Herved lagde landsretten navnlig vægt på, at As forklaring ikke var understøttet af nogen form for dokumentation, og at hverken han eller selskabet efterfølgende rejste noget krav mod B.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1, 2. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.F.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 S.F.2.3.6

Parter

A
(advokat Henriette Viskinge Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Karina Kim Elgaard)

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, Talevski og Thomas Trier Hansen (kst.).

Byrettens dom af 18. februar 2008 (BS 5-1425/2007) er anket af A med påstand om, at appellantens skatteansættelse for indkomståret 2000 nedsættes med kr. 38.274.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, 1. pkt. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer eller andelshavere, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, 2. pkt.

Det omhandlede beløb tilkom H1 Murerfirma ApS og blev i 2000 modtaget uden om selskabet. Det tiltrædes, at dette havde karakter af udlodning af udbytte, der er skattepligtig indkomst efter ligningslovens § 16 A, stk. 1.

A og B har lige ejerandele i selskabet, og ved udlodningen af det omhandlede beløb i 2000 erhvervede de derfor som udgangspunkt hver især ret til halvdelen af beløbet. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Der er herved navnlig lagt vægt på, at As forklaring ikke understøttes af nogen form for dokumentation, og at A eller selskabet ikke efterfølgende rejste noget krav mod B.

Med denne begrundelse stadfæster landsretten dommen.

A skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger for landsretten som nedenfor bestemt. Omkostningsbeløbet angår udgifter til advokatbistand, og der er ved afgørelsen lagt vægt på sagens værdi, omfang og forløb.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A betale 12.500 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.