Dato for udgivelse
30 jun 2008 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 jun 2008 15:50
SKM-nummer
SKM2008.595.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00408
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag for udgifter, advokat, revisor, køb af aktier, genoptagelse
Resumé

LSR genoptog en sag om fradrag af advokat- og revisor-udgifter som følge af Højesterets dom af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR, og indrømmede fradrag for 5.973.905 kr. i henhold til ligningslovens § 8 J, stk. 1, mens 10.000 kr. blev anset for omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 3.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1. og 3.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.A.2.1.4.2

Der klages over, at der ikke er godkendt fradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i B, jf. ligningslovens § 8 J.

Landsskatterettens afgørelse
Indkomståret 2002
Ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter: 5.983.905 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for 5.973.905 kr. efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Genoptagelsessag
Skattecenterets afgørelse af 29. oktober 2004 er stadfæstet af Landsskatteretten ved kendelse af 30. marts 2006, j.nr. 2-5-1801-0392. Sagen er efter anmodning fra selskabets repræsentant genoptaget til fornyet behandling af Landsskatteretten i henhold til skatteforvaltningslovens § 46.

Sagens oplysninger
Selskabet købte den 26. juni 2002 samtlige aktier i B, USA. Både selskabet og B driver virksomhed ved udvikling, produktion og salg af grafiske skannere. Forud for aktiekøbet gennemførte selskabet en omfattende due diligence. Udgifterne til advokat og revisor ved aktiekøbet udgjorde 5.983.905 kr. Selskabet har oprindeligt tillagt udgifterne til aktiernes anskaffelsessum.

Ifølge fremlagte fakturaer er der tale om følgende udgifter:
Faktura af 3. juli 2002 fra et revisionsfirma på 2.040.806 kr. vedrørende finansiel, regnskabsmæssig og skattemæssig due-diligence i forbindelse med selskabets køb af B.

Faktura af 31. juli 2002 på 75.074 kr., faktura af 28. juni 2002 på 87.500 kr., samt faktura af 7. januar 2003 på 93.545 kr. fra revisionsfirmaet. Ifølge fakturaerne samt det af selskabets repræsentant oplyste vedrører fakturaerne rådgivning omkring fastholdelse af nøglemedarbejdere i B i forbindelse med selskabets eventuelle overtagelse. Nøglemedarbejderne blev bl.a. tilbudt warrants for fastholdelse i virksomheden.

Faktura af 29. august 2002 fra revisionsfirmaet på 267.651 kr. vedrørende justering af købesummen ud fra closing balance.

Faktura af 4. september 2002 fra et advokatfirma på 26.620 kr. vedrørende gennemgang af låneaftale med bank, review af låneaftale, DPA.

Faktura af 30. september 2002 fra et andet advokatfirma på 1.603.549 kr. vedrørende bl.a. SPA, udarbejdelse af letter of intent, rådgivning omkring købet og rådgivning omkring kapitalforhøjelse. Selskabets repræsentant har oplyst, at man i forbindelse med tilvejebringelse af kapital til køb af aktierne tilbød de tidligere ejere at investere i selskabet, og at der i forbindelse dermed blev gennemført en kapitalforhøjelse.

Faktura af 16. oktober 2002 fra et tredje advokatfirma på 1.789.160 kr. vedrørende due diligence, herunder oprettelse af datarum, diverse møder, telefonkonferencer mv. i forbindelse med købet af B.

Selskabets repræsentant har efter anmodning fra Landsskatteretten oplyst, at skønsmæssigt 5.000 - 10.000 kr. af de samlede udgifter kan henføres til selve berigtigelsen og gennemførelsen af aktiekøbet.

Efter selskabets anmodning derom har Skattecenteret genoptaget selskabets skatteansættelse for indkomståret 2002.

Skattecenterets afgørelse
Advokat- og revisorudgifterne på 5.983.905 kr. kan ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2002.

Selskabet har afholdt udgifterne til due diligence forud for erhvervelsen af datterselskabsaktierne. Hverken med Højesterets dom af 23. juni 2004, SKM2004.297.HR eller Landsskatterettens kendelse af 26. august 2004, SKM2004.387.LSR er der taget stilling til, at også retspraksis vedrørende udgifter til due diligence er ændret således, at sådanne udgifter kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgifterne må anses for accessoriske udgifter, der skal tillægges aktiernes anskaffelsessum, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 3. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at udgifterne umiddelbart kan henføres til anskaffelse af et enkeltstående aktiv i form af aktier i B.

Klagerens påstand og argumenter
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at 5.983.905 kr. godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2002 efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Der henvises til Højesterets domme af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR hvor Højesteret fandt, at udgifter til advokat og revisor i forbindelse med køb af aktier i datterselskaber kan fradrages efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgifter til advokat- og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transporttegninger, noteringer og anmeldelser, skal dog anses for tillæg til aktiernes købesum efter ligningslovens § 8 J, stk. 3. Andre udgifter til bistand fra advokat og revisor, herunder bistand i form af undersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter er ikke omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 3.

Samtlige de omhandlede advokat- og revisorudgifter vedrører selve købet af aktierne i datterselskabet B, og er afholdt i umiddelbar forbindelse med selve aktiekøbet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
I medfør af Højesterets domme af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR kan advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskaber fradrages efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgifter til advokat- og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transporttegninger, noteringer og anmeldelser, skal dog anses for tillæg til aktiernes købesum efter ligningslovens § 8 J, stk. 3.

Henset til de fremlagte fakturaer samt det af selskabets repræsentant oplyste, finder Landsskatteretten, at 5.973.905 kr. af advokat- og revisorudgifterne må anses for afholdt i så nær forbindelse med købet af aktierne i B, at dette beløb må anses for omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1. Det bemærkes herved, at Højesteret i dommene af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR nævnte advokat- og revisor- udgifter til bistand i form af forundersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter, som udgifter omfattet af § 8 J, stk. 1.

Skønsmæssigt 10.000 kr. af advokat- og revisorudgifterne henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet og dermed omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 3.

Landsskatterettens kendelse af 30. marts 2006, jnr. 2-5-1801-0392 ændres herved.