Dato for udgivelse
30 jun 2008 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 14:58
SKM-nummer
SKM2008.596.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-02550
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Anparter, gave, skattekurs, handelsværdi
Resumé

Ved overdragelse af anparter fra fader til søn skulle handelsværdien - og ikke skattekursen - for anparterne lægges til grund ved gaveafgiftsberegningen, idet handelsværdien var konstateret ved et næsten samtidigt salg til tredjemand.

Reference(r)

Boafgiftsloven § 27
Cirkulære nr. 185 af 17. nov. 1982

Klagen skyldes, at anparter for nom. 99.000 kr. i B Holding ApS ikke er godkendt overdraget ved gave til klageren til skattekurs på 7335, da skatteankenævnet har lagt handelsværdien af anparterne til grund ved det efterfølgende salg til uafhængig tredjemand.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har ansat anparternes kurs til 18.915 svarende til en handelsværdi på 18.725.850 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysning

B Holding ApS var moderselskab for selskabet C A/S, der driver virksomhed med produktion og salg af fisk og skaldyr, herunder især hummere.

B Holding ApS har en selskabskapital på 200.000 kr., der tidligere var ejet af brødrene D med nom. 101.000 kr. (50,50 %) og E med nom. 99.000 kr. (49,50 %).

Ved aftale af 6. marts 2006 overdrog E de anparter han ejede i B Holding ApS til sin søn A. I aftalen blev det bestemt, at overdragelsen skulle ske med skattemæssig succession, jf. herved bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, og at overdragelsen i øvrigt skulle ske til anparternes formueskattekurs, der senere blev beregnet til 7.335, svarende til en samlet overdragelsessum på 7.261.650 kr. Heraf blev et beløb på 2.000.000 kr. berigtiget kontant, mens restkøbesummen på 5.261.650 blev berigtiget med en gave. Ved beregning af skattekursen for anparterne i B Holding ApS indgik værdien af aktierne i C A/S med et beløb på 8.550.000 kr. svarende til skattekursen for disse aktier, hvilket er i overensstemmelse med beregningsreglerne.

Den 15. marts 2006 solgte B Holding ApS den samlede aktiekapital i C A/S til A/S F for et beløb på 34.280.000 kr.

Skattecentret har ved gaveafgiftsberegningen tilsidesat den mellem parterne aftalte overdragelsessum. Det er skattecentrets opfattelse, at anparterne i B Holding ApS ved gaveafgiftsberegningen skal ansættes til disses faktiske værdi, og at parterne i dette tilfælde ikke kan anvende skattekursen, da aktierne i C A/S blev solgt efter anpartsoverdragelsen for et beløb, der langt overstiger den værdi, hvortil aktierne indgår ved skattekursberegningen for B Holding ApS.

Skattecentret har ansat værdien af anparterne i B Holding ApS efter skattekursreglerne til 90 % af disses indre værdi, som følge af at der er tale om et holdingselskab. Ved opgørelsen af den indre værdi er kapitalandelen i C A/S imidlertid opskrevet til den faktiske salgssum.

Skattecentret har ved afgørelse af gaveafgiftsberegning af 29.11.2006 truffet afgørelse for gave ydet til A fra klageren.

 

Aftalt værdi

Ansat værdi

Regnskabsmæssig værdi af aktier i C A/S

20.000.000

20.000.000

Andre værdipapirer

20.103.474

20.103.474

Tilgodehavende udbytte

2.312.453

2.312.453

Øvrige tilgodehavender

6.603.884

6.603.884

Likvide beholdninger

1.158.774

1.158.774

     

Udskudt skat

-55.344

-55.344

Langfristet gæld

-7.000.000

-7.000.000

Udbytte for året

-12.000.000

-12.000.000

Anden gæld

-567.981

-567.981

     

Regnskabsmæssig egenkapital

30.015.260

30.015.260

     

Tilbageførsel af udskudt skat

+55.344

+55.344

Tilbageførsel af tilgodehavende udbytte

2.312.4532

2.312.4532

Regulering af værdien af aktierne i C A/S

-11.450.000

+14.280.000

     

Skattemæssig indre værdi

16.308.151

42.038.151

     

90% af indre værdi

14.677.336

37.824.335

     

Kursberegning

14.677.336 x

100/200.000

37.824.335 x

100/200.000

Afrundet kurs

7.335

18.915

     

Værdi af nom. 99.000 kr. anparter

7.261.650

18.725.850

         
         
         

I anpartsoverdragelsesaftale mellem E og A er der i punkt 5 taget skatteforbehold. Der fremgår følgende af punkt 5:

"5.1 Såfremt skattemyndighederne måtte underkende, at anpartsoverdragelsen kan ske med skattemæssig succession efter Aktieavancebeskatningslovens § 11, eller rejser kritik af værdiansættelsen, er parterne enige om, at overdragelsen i givet fald enten tilbageføres (annulleres) eller gennemføres med en regulering af overdragelsesbeløbet via gældsbrevet.

5.2 I tilfælde af at skatteforbeholdet bringes i anvendelse, skal anparterne straks tilbageføres til overdrager, og de nødvendige rettelser i anpartshaverfortegnelsen m. v. skal berigtiges tiden uden ugrundet ophold efter der foreligger en endelig afgørelse fra skattemyndighederne eller domstolene."

Parterne har efterfølgende benyttet sig af skatteforbeholdet. Den ændrede værdi er aftalt som et lån, jf. indgået låneaftale af 11. december 2006.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt, at klageren har fået overdraget anparterne i B Holding ApS som gave til skattekurs.

Det overordnede princip er, at værdiansættelsen skal ske til handelsværdien, jf. boafgiftslovens § 27.

Som det fremgår af klagen, er repræsentanten ikke uenig i, at gavens værdi skal fastsættes til dens handelsværdi, da det klart fremgår af bestemmelsen i boafgiftslovens § 27, men repræsentanten mener at der kan støttes ret på at få overdraget anparterne til formueskattekurs, da handelsværdien af anparterne først kendes, efter overdragelsen har fundet sted.

Det fremgår af værdiansættelsescirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17.11.1982) punkt 17, at handelsværdien skal anvendes, hvis der kan fremskaffes oplysninger ud fra stedfunden omsætning. Det kan der i nærværende sag for så vidt angår aktierne i C A/S.

Det fremgår ikke umiddelbart af aftalen af 6. marts 2006, at overdragelsen skal ske til formueskattekursen. Som udgangspunkt må parterne på det tidspunkt have været klar over, at aktierne i C A/S skulle sælges, og at salgsprisen var væsentlig over formueskattekursen. Endelig aftale om salget til A/S F er indgået 15. marts 2006, og parterne kan ikke have været ubekendt med værdien ca. en uge før. Der er heller ikke beregnet en endelig kurs på anparterne i selskabet den 6. marts 2006 - ifølge aftalen skal denne kurs beregnes inden udgangen af marts måned. Det er skatteankenævnets opfattelse, at værdien af aktier har været kendt på overdragelsestidspunktet.

Repræsentanten henviser til Landsskatterettens kendelse, offentliggjort i TfS 2000.685, men afgørelsen kan ikke anvendes på nærværende sag. Landsskatteretten skriver i sin afgørelse: "Da der efter det oplyste ikke har været omsætning med selskabets aktier, kunne formueskattekursen anvendes ved værdiansættelsen."

I nærværende sag har der været omsætning med selskabets aktier, hvorfor man modsætningsvis må kunne konkludere, at formueskattekursen ikke kan anvendes. Der er i nærværende sag tale om et salg, godt nok ikke inden, men umiddelbart efter. Cirkulæret omtaler ikke, om overdragelsen skal være sket før eller efter. Der er ikke i overdragelsen af anparterne beregnet en endelig kurs - det sker som omtalt først efterfølgende. Aftalen om overdragelsen er sket efter at forhandling om salg af aktierne i C A/S er indledt.

De to afgørelser - som klagerens repræsentant henviser til - er ikke kommenteret, da de ikke vedrører gaveoverdragelse af unoterede aktier, men derimod vedrører et bindende svar angående overdragelse af fast ejendom samt en kendelse fra Landsskatteretten vedrørende fordelingen af en købesum på jord, driftsbygninger og en roekvote i forbindelse med en familiehandel. Det er korrekt, at der ved familiehandler vedrørende fast ejendom normalt er hjemmel til at overdrage fast ejendom svarende til ejendomsvurderingen +/- 15 %. Der er dog situationer, hvor ejendomsvurderingen +/- 15 % ikke ukritisk kan anvendes eksempelvis vedrørende ejerlejligheder, der er vurderet som udlejede, jf. punkt 9 i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17.11.82.

Det er ikke skatteankenævnets opfattelse, at handelsværdien generelt er modificeret på tilsvarende måde for så vidt angår unoterede aktier. Det fremgår således af punkt 17 i Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17.11.1982, at værdiansættelsen for unoterede aktier som hovedregel skal ske efter aktiernes handelsværdi. Det samme fremgår af boafgiftslovens § 27, stk. 2. Da der ofte ikke foreligger oplysninger om en handelsværdi ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien vil formueskattekursen kunne anvendes. I nærværende sag foreligger der omlysninger om en handelsværdi, da aktierne rent faktisk er solgt til en uafhængig 3. mand - A/S F.

Det er korrekt, at det ikke er anparterne i B Holding ApS, der er solgt, men da der efter det oplyste stort set ikke findes anden aktivitet i B Holding ApS end at eje aktier i C A/S, finder skatteankenævnet, at kursen bør ansættes ud fra den kurs som tredjemand, A/S F, har betalt for aktierne i C A/S.

Handelsværdien skal anvendes, hvor en sådan findes, hvorimod formueskattekursen kan anvendes, når handelsværdien ikke kendes.

Afgørelsen vil herefter være i overensstemmelse med kendelse fra Landsskatteretten offentliggjort i TfS 2000, 685, hvor Landsskatteretten udtalte: "Da der efter det oplyste ikke havde været omsætning med selskabets aktier, kunne formueskattekursen således anvendes ved værdiansættelsen."

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at værdien af anparterne nedsættes fra 18.725.850 kr. til 7.261.650 kr.

Repræsentanten er enig i, at værdiansættelsen af anparterne skal ske til handelsværdi. Men det fremgår imidlertid af værdiansættelsescirkulæret fra 1982, at man ved gaveoverdragelser kan anvende en beregnet skattekurs, hvis de pågældende aktier ikke har været genstand for omsætning forud for overdragelsen.

Anparterne i B Holding ApS har ikke været genstand for omsætning forud for anpartsoverdragelsen mellem E og A. Det forhold, at B Holding ApS umiddelbart efter gaveoverdragelsen solgte sine aktier i datterselskabet C A/S er uden betydning.

Det følger af Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i TfS 2000.685, hvor Landsskatteretten netop afviste et synspunkt om, at skattekursen kunne tilsidesættes, fordi denne ikke tog hensyn til begivenheder efter udløbet af det regnskabsår, der dannede grundlag for skattekursberegningen, og det i øvrigt var åbenbart, at aktierne var mere værd.

Skatteankenævnet har ved sin afgørelse lagt til grund, at anparterne skal værdiansættes til deres faktiske handelsværdi. Men den fastsatte værdi er ikke udtryk for en konkret vurdering af den faktiske værdi af anparterne på det faktiske overdragelsestidspunkt, fordi den ansatte værdi er et udslag af en korrigeret skattekursberegning. Den eneste forskel består i, at man ved opgørelsen af aktiernes skattemæssige indre værdi har optaget aktierne i datterselskabet til den pris, hvortil aktierne efterfølgende blev solgt og ikke til disses skattemæssige værdi.

Denne fremgangsmåde betyder ikke blot, at man forlods har givet et nedslag i værdien af aktierne på 10 %, svarende til kr. 4.203.815, men også at man på den ene side har tillagt posten udskudt skat, mens man på den anden side har bortset fra poster såsom tilgodehavende og skyldige udbytter. Reguleringer, som man ikke ville foretage, hvis man ønskede at fastsætte anparternes faktiske handelsværdi. Værdiansættelsen er endvidere foretaget på grundlag af selskabets balance ved udgangen af 2005 og ikke på overdragelsestidspunktet den 6. marts 2006. Det bemærkes herved, at selskabet havde en betydelig formue ved siden af aktierne i C A/S, herunder en betydelig beholdning af værdipapirer. Selskabets egenkapital på overdragelsestidspunktet var dermed ikke den samme som ved udgangen af 2005.

Landsskatteretten har med afgørelsen i TfS 2000,685 fastslået, at overdragelse af unoterede aktier kan ske til skattekursen, hvis anparterne ikke har været genstand for handel mellem uafhængige parter forud for gaveoverdragelsen. Dette gælder også, selvom det er åbenbart, at skattekursen ikke svarer til anparternes faktiske værdi.

Repræsentanten bemærker, at det snarere er reglen end undtagelsen, at den faktiske værdi af en post unoterede aktier afviger markant fra deres skattekursværdi. Hertil kommer, at den påklagede afgørelse i sin helhed er baseret på det faktum, at der kun var ganske kort tid mellem gaveoverdragelsen og holdingselskabets salg af datterselskabsaktierne.

Hvis gaveoverdragelsen var blevet gennemført blot nogle få måneder forinden, er der således ikke den mindste tvivl om, at skattemyndighederne ville have godkendt skattekursen uanset, at denne også dengang ville have ligget langt fra anparternes faktiske handelsværdi.

Da anparterne i B Holding ApS ikke havde været genstand for omsætning forud for gaveoverdragelsen har parterne således et retskrav på at kunne anvende skattekursen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning anføres der i pkt. 17 følgende om værdiansættelse af unoterede aktier:

"Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen. Denne kursberegning foretages i almindelighed på grundlag af selskabets regnskab for det regnskabsår, der er udløbet nærmest forud for det tidspunkt, der er afgørende for skatte- og afgiftsberegningen. I særlige tilfælde må beregningen dog foretages på grundlag af regnskabet for regnskabsåret, der udløber efter afgiftstidspunktet, navnlig i tilfælde, hvor den afgiftspligtige begivenhed er indtruffet ganske kort tid forud for regnskabsårets udløb. Beregningen af kursen sker med anvendelse af de beregningsregler, herunder beregningsfaktorerne, som var kendt på afgiftstidspunktet, hvilket ved gaveoverdragelser vil sige beregningsreglerne for beregning af formueskattekursen pr. 1. januar i det kalenderår, hvori afgiftspligten indtræder."

Det fremgår endvidere af Ligningsvejledningen for 2006, afsnit S.G.2.4.6.2., at

"Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, f.eks. fordi aktierne ikke har været omsat, eller fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses for at være egnet som grundlag for skønnet over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i den følgende hjælperegel, der er vejledende."

Hovedreglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er, at værdiansættelsen skal ske ud fra stedfundne omsætninger, og at stedfundne omsætninger ikke nødvendigvis er begrænset til de aktier/anparter, der skal værdiansættes. Det fremgår endvidere af cirkulæret, at i de tilfælde hvor der ikke kan skaffes oplysning om handelsværdien, kan formueskattekursen anvendes.

På dette grundlag må handelsværdien af aktierne i C A/S indgå ved kursfastsættelsen af B Holding ApS, jf. SKATs beregning.

Der er ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på, at der foreligger oplysninger om handelsværdien af aktierne i C A/S, at der tidsmæssigt er sammenfald mellem overdragelserne af kapitalandelene, hvorved det må lægges til grund, at handelsværdien af aktierne i C A/S var parterne bekendt på overdragelsestidspunktet, og at der ved værdiansættelsen af anparterne i B Holding ApS er taget højde for, at selskabet ejer andre værdipapirer.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.