Dato for udgivelse
26 jun 2008 15:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jun 2008 10:57
SKM-nummer
SKM2008.576.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-093443
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, afslag
Resumé

Skatterådet fandt, at fortjeneste ved afståelse af en beboelsesejendom m. 1 lejlighed ikke kunne genanbringes ved køb af landbrugsjord i Thailand, da den afståede ejendom ikke har været anvendt erhvervsmæssigt.

Hjemmel
08-057957
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Det bedes oplyst, om fortjeneste ved afståelse af landbrugsejendom i Danmark kan genplaceres i køb af landbrugsjord i Thailand.

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har den 1. september 2007 erhvervet ejendommen beliggende R.

Ejendommen, der er vurderet som en beboelsesejendom med 1 lejlighed, har et grundareal på 50.595 m2. Udover et stuehus hører der til ejendommen 3 driftsbygninger på henholdsvis 182 m2, 38 m2 og 49 m2.

Hverken spørger eller hans husstand har beboet ejendommens stuehus, der har været udlejet i hele ejertiden.

Spørger har ikke anvendt landbrugsjorden erhvervsmæssigt i ejertiden.

Spørger oplyser, at han har solgt ejendommen pr. 31. december 2007. Fortjenesten på ca. ... kr. ønskes genanbragt ved erhvervelse af landbrugsjord i Thailand. 

Spørger har oplyst, at han ikke tidligere har drevet landbrugsvirksomhed eller anvendt genanbringelsesreglerne i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter § 6 A i EBL kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Det fremgår af regelsættet, at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, ikke i denne forbindelse anses for erhvervsvirksomhed. Ejendomme omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1 og stk. 7, er ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, skovbrug, planteskole eller frugtplantage.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Konkret

Som nævnt ovenfor er det en forudsætning for anvendelse af genanbringelsesreglerne i § 6 A i EBL, at såvel den afståede ejendom som den erhvervede ejendom anvendes erhvervsmæssigt i spørgers erhvervsvirksomhed.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at spørger ikke har anvendt den afståede ejendom erhvervsmæssigt i ejertiden i EBL's forstand.

Som følge heraf finder SKAT, at beskatningen af fortjenesten ved afståelsen af ejendommen beliggende R ikke kan udskydes ved genanbringelse i en nyerhvervet ejendom efter reglerne i EBL § 6 A.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.