Dato for udgivelse
25 Jun 2008 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 12:48
SKM-nummer
SKM2008.570.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-092602
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom, bolig, afvisning
Resumé

Skatterådet fandt, at der på nuværende tidspunkt ikke kan svares på et spørgsmål om, hvorvidt ejendomsavancen opnået ved salg af en ejendom i Danmark, kunne anbringes i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom/landbrugsjord beliggende i Polen gennem et polsk kommanditselskab.

Der blev lagt vægt på, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om, hvorvidt det polske kommanditselskab er stiftet, og heller ikke hvorvidt erhvervelse af en specifik ejendom i Polen har fundet sted, hvilket indebærer, at der ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation.
Hjemmel

08-046287

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.
Redaktionelle noter
Overskriften er efterfølgende ændret.
Spørgsmål

Kan A genanbringe sin ejendomsavance ved salg af ejendommen beliggende B i Danmark i indkomståret 2008, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom/landbrugsjord beliggende i Polen gennem et Polsk kommanditselskab, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomstår 2009?

Svar

Se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har drevet ejendommen beliggende B personligt. Ejendommens samlede areal udgør ca. 34 ha, hvorpå der er drevet almindelig landbrugsafgrøder. Han har indkomstår 1. januar til 31. december.

Repræsentanten har oplyst, at spørgeren ved skøde af 8. januar 2008 har afhændet hele ejendommen. I den forbindelse har spørgeren opnået en ejendomsavance på over 3.500.000 kr.

Spørgeren ønsker at etablere landbrugsvirksomhed i Polen og dermed have muligheden for at genanbringe ejendomsavancen i anskaffelsessummen. Købet vil ske ved hjælp af et kommanditselskab og vil blive foretaget senest den 31. december 2009.

Spørgeren vil fortsat blive boende i Danmark og dermed forblive fuld skattepligtig til Danmark.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren har henvist til SKM2007.702.SR og anført, at Skatterådet har taget stilling til mulighederne for genanbringelse af dansk ejendomsavance i køb af Rumænsk landbrugsvirksomhed i enten "General Partnership" eller "Limited Partnership".

Repræsentanten har anført, at "Limited Partnership kan sidestilles med et kommanditselskab, som efter den danske skattelovgivning er omfattet af transparentprincippet. Komplementarerne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtigelser. Såfremt selskabet ikke kan betale, kan selskabets kreditorer søge sig fyldestgjort hos selskabsdeltagerne.

I henhold til SKAT´s svar i den pågældende sag, kan et "Limited Partnership" anses som tranparent, og dermed er det ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det er SKAT´s opfattelse, at et "Limited Partnership" svarer til et dansk kommanditselskab.

Repræsentanten er derfor af den opfattelse, at spørgeren vil kunne genanbringe den danske ejendomsavance i anskaffelsessummer ved køb af polsk landbrugsejendom/jord i et kommanditselskab, idet købet efter dansk skattelovgivning anses som et transparent køb.

SKATs indstilling og begrundelse

Angående den polske selskabsform Spólka komandytowa bemærker SKAT følgende.

Et spólka komandytowa består af mindst to deltagere, hvor den ene person - komandytariusz - hæfter alene med det indskudte kapital, og hvor den anden person - komplementariusz - hæfter ubegrænset med hele sin formue, og repræsentere selskabet. Deltagerne kan være såvel fysiske, som juridiske personer.

Stiftelse af det polske kommanditselskab - spólka komandytowa - er reguleret af den polske kodeks af 15. september 2000, vedrørende handelsselskaber.

Stiftelse af et spólka komandytowa foregår ved udarbejdelse af en skriftlig aftale i form af notarielakt. Det er således ikke muligt at stifte det polske kommanditselskab uden en gyldig notarielakt. Efterfølgende ændringer i selskabet kræver ligeledes medvirken af notar.

Den udfærdigede notarielakt danner grundlag for udarbejdelse af en registreringsakt og indførelse af det pågældende selskab - spólka komandytowa i det polske register af erhvervsdrivende - Rejestr Przedsiebiorców

Det polske kommanditselskab - spólka komandytowa - er i henhold til den polske skattelovgivning ikke en selvstændig skattesubjekt for så vidt angår indkomstskatter. Indkomster, opnået af spólka komandytowa, indregnes således til deltagernes indkomster. Det polske kommanditselskab er således i skattemæssige henseende en skattetransparent enhed.

SKAT må således konkludere, at det polske kommanditselskab - spólka komandytowa - svarer til et dansk kommanditselskab.

Afvigelsen ligger i, at stiftelse af det polske kommanditselskab er formaliseret, idet stiftelsen ikke er gyldig, og betragtes for ikke eksisterende, såfremt der ikke udarbejdes en notarielakt.

For så vidt angår ejendomsavancebeskatningen bemærker SKAT, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det er endvidere en betingelse, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Udgangspunktet er herefter at genanbringelsesreglerne tilsvarende finder anvendelse, når der er tale om fast ejendom i udlandet, forudsat at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt. Det er endvidere altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrollovens § 4.

SKAT har den 31. marts 2008 anmodet repræsentanten om at fremlægge følgende dokumenter:

  • Kopi af skøde vedrørende afståelse af ejendommen, beliggende B, samt oplyse, hvornår ejendommen blev erhvervet,
  • Kopi af en notarielakt vedrørende stiftelse af kommanditselskabet (Spólka komandytowa) i Polen, samt oplyse navne på de øvrige deltagere i det polske kommanditselskab,
  • Kopi af en registreringsakt vedrørende indførelse af det pågældende kommanditselskab i det polske register af erhvervsdrivende (Rejestr Przedsiebiorców),
  • Kopi af aftale og skøde vedrørende erhvervelse af en landbrugsejendom i Polen.

SKAT må imidlertid konstatere, at repræsentanten ikke har imødekommet SKATs anmodning. Dette indebærer, at anmodningen alene kan besvares generelt, idet SKAT som følge af manglende oplysninger ikke har mulighed for at vurdere, hvorvidt spørgeren opfylder betingelserne for genanbringelse.

Ved genanbringelse af ejendomsavance skal der være identitet mellem den person, der afstår ejendommen og den person der genanbringer ejendomsavancen. I nærværende tilfælde påtænkes ejendomsavance genanbragt i Polen gennem et polska kommanditselskab - spólka komandytowa - svarende til et dansk kommanditselskab. Genanbringes ejendomsavance i det polske kommanditselskab - spólka komandytowa - er det SKATs opfattelse, at der er identitet mellem den, der realiserer en ejendomsavance ved afståelse og den, der genanbringer ejendomsavancen.

SKAT skal dog fremhæve, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om, hvorvidt det polske kommanditselskab er stiftet, hvorfor der ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation.

Anvendelse af genanbringelsesreglen forudsætter dernæst, at ejendomsavancen genanbringes i erhvervsmæssig ejendom. Det fremgår af det oplyste, at det kommanditselskab i Polen, spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance gennem, erhverver landbrugsejendom senest den 31. december 2009.

SKAT skal fremhæve, at der på nuværende tidspunkt heller ikke foreligger oplysninger om erhvervelse af en specifik ejendom i Polen, hvorfor der ikke foreligger en konkret genanbringelsessituation.

SKAT tager således ikke stilling til om anbringelsen af midlerne i Polen sker gennem et polsk kommanditselskab, om anbringelsen sker i en erhvervsvirksomhed, ligesom der heller ikke er taget stilling til om hele beløbet er anvendt til en investering i fast ejendom der vedrører erhvervsvirksomheden.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet om spørger kan genanbringe en ejendomsavance, opnået ved salg af jord i Danmark i indkomståret 2008, i anskaffelsessummen ved køb af en landbrugsejendom beliggende i Polen gennem et polsk kommanditselskab - spólka komandytowa, såfremt erhvervelsen sker senest i indkomståret 2009, besvares med: "Se SKATs indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.