Dato for udgivelse
25 Jun 2008 09:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 11:59
SKM-nummer
SKM2008.564.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-091891
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Dagplejer, sanitær service, standardfradrag
Resumé
Skatterådet bekræftede, at en dagplejer via det ligningsmæssige standardfradrag på 46% til bl.a. sanitær service var kompenseret for udgifter vedr. bortskaffelse af den renovation dagplejeren havde som følge af funktionen.
Reference(r)
Ligningsloven § 9 H
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.B.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.F.2.2.
Spørgsmål
  1. Er dagplejeren via det ligningsmæssige fradrag på 46 % til bl.a. sanitær service kompenseret for udgifter vedr. bortskaffelse af den renovation dagplejeren har som følge af funktionen? X Kommune beder i den forbindelse om en uddybning af begrebet sanitær service.
  2. Får et månedligt tilskud på f.eks. 300 kr. til dækning af en dagplejers udgifter til renovation økonomisk betydning for standardfradraget? I givet fald hvordan?

Svar

  1. Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

En dagplejer i X Kommune er som udgangspunkt normeret til 4 børn i alderen 0-2 år og den renovation, der skal bortskaffes omfatter frugt, brugte engangsbleer, engangshandsker, vaskeklude mv. Forældrene skal levere engangsbleer til dagplejen. X Kommune stiller engangshandsker vederlagsfrit til rådighed for dagplejeren.

X Kommune påtænker at yde et tilskud på 300 kr. om måneden til dækning af hver enkelt dagplejers udgifter til renovation.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har efter et møde med den faglige organisation Y fremført, at dagplejernes merudgifter til bortskaffelse af engangsbleer (i form af en ekstra affaldssæk/en større affaldscontainer) i dagrenovationen ikke er omfattet af dagplejernes standardfradrag, idet bleer indkøbes og afleveres til dagplejeren af forældrene og netop derfor ikke bør være omfattet, men bortskaffes på kommunens regning.

X Kommune og Y ønsker derfor, at Skatterådet i afgørelsen eksplicit præciserer dagplejerens rettigheder og pligter omkring bortskaffelse af renovation - i forhold til at skulle udføre funktionen som dagplejer.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Efter Ligningslovens § 9 H kan dagplejere, der udfører privat børnepasning, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i stedet for at fradrage de faktiske udgifter forbundet med dagplejen, benytte et standardfradrag.

Standardfradraget udgør 46 %.

Af Ligningsvejledningens afsnit A.F.2.2 fremgår, at standardfradraget skal dække de udokumenterede udgifter til børnenes kost, sanitær service og slitage på hjemmet.

Tanken bag fradraget er, at fradraget kompenserer for de udgifter en dagplejer normalt har.

Begrebet sanitær service dækker efter SKATs opfattelse bl.a. bortskaffelse af bleer m.v.

Da dagplejerens standardfradrag blev indført dækkede fradraget bl.a. vask af bleer. Da brug af stofbleer, som skal vaskes nu er afløst af brug af engangsbleer, som skal bortskaffes, er det SKATs opfattelse, at standardfradraget nu også omfatter de udgifter dagplejeren har som følge heraf.

Det er derfor SKATs opfattelse, at dagplejerne via det ligningsmæssige fradrag på 46 % til bl.a. sanitær service er kompenseret for udgifter vedr. bortskaffelse af den renovation dagplejeren har som følge af funktionen, herunder bortskaffelse af bleer.

Ad spørgsmål 2

Af Ligningsvejledningen 2008-2 A.B.2.2. følger, at vederlag, der ydes for børnedagpleje, skal medregnes ved opgørelsen af dagplejernes personlige indkomst.

Tilskuddet er efter SKATs opfattelse ikke omfattet af de undtagelser fra skattepligt, som er opregnet i Ligningslovens § 7.

Det er derfor SKATs opfattelse, at kommunens tilskud på 300 kr. til dækning af renovationsudgifter, er skattepligtig for den enkelte dagplejer.

Tilskuddet på 300 kr. får betydning for standardfradraget på den måde, at de 300 kr. lægges til den personlige indkomst. Som følge heraf vil værdien af standardfradraget øges, idet man vil kunne få fradrag af et større beløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.