Børnedagplejere

Vederlag, der ydes for børnedagpleje, skal medregnes ved opgørelsen af dagplejerens personlige indkomst, medens udgifterne ved dagplejen kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. afsnit A.F.2.2 om fradrag.

Skatterådet bekræftede, at en dagplejer via det ligningsmæssige standardfradrag på 46% er kompenseret for udgifter vedrørende bortskaffelse af renovation som følge af funktionen. Et månedligt tilskud på f.eks 300 kr. til dækning af dagplejerens udgift til renovation vil være en del af vederlaget, og skal derfor lægges til dagplejerens personlige indkomst jf. SKM2008.564.SR

Tilskud til brug ved privat børnepasningsordning efter § 37 i lov om social service er skattefrit for forældrene, jf. LL § 7, nr. 9. Beløbet er sammen med en eventuel supplerende egenbetaling skattepligtigt for børnepasseren.

Vedrørende døgnplejevederlag henvises til afsnit A.B.4.6.

Reservebedsteforældre

Personer omfattet af reglen
Personer over 60 år, der passer syge børn i en privat husstand.

Reglen
Vederlag eller godtgørelser, der udbetales af personer i en husstand til personer over 60 år, med henblik på pasning af syge børn i den private husstand skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for modtageren, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Den samlede indtægt for den pågældende ved børnepasningen må ikke overstige et grundbeløb på 3.100 kr. årligt (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20 og udgør 3.100 kr. for indkomståret 2011 .
  • Udgifterne i forbindelse med børnepasningen må ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.
  • Børnepasseren skal deltage i en ordning, som skal være administreret af kommunen eller en frivillig social organisation.
    Af fondens eller foreningens vedtægter skal blandt andet fremgå, at ordningen er rettet mod syge børn.
    Ordningen skal være registreret som en reservebedsteforældreordning i den kommune, den fungerer i, og kommunen skal samtidig have registreret fondens eller organisationens vedtægter.

     

Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, og har virkning fra og med indkomståret 2008.

Lov nr. 519 af 17. juni 2008.