Dato for udgivelse
30 Jan 2004 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.38.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 429/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
B-skat, tilbagebetaling, rentepåkrav, renteloven
Resumé

Sagen drejede sig om et pengeinstitut, som på vegne af en kunde havde indbetalt et for stort beløb til Toldskat vedrørende B-Skat. Pengeinstituttet overførte således kr. 7.540.531,- i stedet for kr. 1.118,-.

Pengeinstituttet fik beløbet tilbagebetalt ca. 1 måned efter, at pengeinstituttet havde overført beløbet til ToldSkat, og inden at pengeinstituttet nåede at fremsætte et rentepåkrav.

Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at der var tale om et krav uden for formuerettens område, eftersom at det fejlagtige indbetalte beløb var blevet indbetalt til dækning af et offentligt krav.

Højesteret fandt videre, at der ikke var hjemmel i Skatteministeriets rentecirkulære fra 1987 eller rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, til at yde pengeinstituttet rente.

Reference(r)

Renteloven § 3, stk. 1
Renteloven § 8, stk. 2, jfr. § 3, stk. 5
Cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987

Parter

H1 Andelskasse
(advokat Ole Krogsgård)

mod

Told- og Skattestyrelsen
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Peter Blok, Børge Dahl, Niels Grubbe og Marianne Højgaard Pedersen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 17. september 2002.

Påstande

Appellanten, H1 Andelskasse, har gentaget sin principale påstand og har subsidiært påstået betaling af 26.491 kr.

Indstævnte, Told- og Skattestyrelsen, har påstået stadfæstelse.

Beløbet i den subsidiære påstand svarer til den rente, som parterne er enige om, at statskassen faktisk har oppebåret af det for meget indbetalte beløb i perioden.

Anbringender

Andelskassen har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at der skal betales rente i medfør af rentelovens § 3, stk. 1.

Parterne er enige om, at skattemyndighederne har behandlet den foretagne indbetaling i overensstemmelse med sædvanlig procedure, og at denne procedure ikke er langsommelig eller culpøs.

Supplerende sagsfremstilling

I Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb hedder det bl.a.:

"1. Skatte- og afgiftsmyndighederne er ved nogle domme blevet tilpligtet at forrente beløb, der skal tilbagebetales, fordi beløbet har været opkrævet uden tilstrækkelig lovhjemmel. Dommene vedrører situationer, der ikke er omfattet af lov om renter ved forsinket betaling m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986 (renteloven) eller af særlige regler om forrentning i skatte- og afgiftslovgivningen. Skatteministeriet pålægges at forrente tilbagebetalingskrav under hensyn til, at det under de foreliggende omstændigheder findes rimeligt og i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger, at Skatteministeriet bærer risikoen for det rentetab, sagsøgeren lider ved ikke at kunne råde over det pågældende beløb.

2. På denne baggrund er det besluttet, at staten skal forrente tilbagebetalte skatter, afgifter, gebyrer m.v. inden for Skatteministeriets område efter reglerne i pkt. 3-14, når tilbagebetaling til borgerne finder sted på statens vegne.

...

3. Hvor særlige regler om forrentning af borgernes tilbagebetalingskrav fremgår af skatte eller afgiftslovgivningen, sker forrentningen efter disse særlige regler. Dette gælder såvel bestemmelser i lovene om skatter og afgifter som i andre love - herunder renteloven. F.eks. findes der særregler om forrentning ved tilbagebetaling af indkomstskat for både personer og selskaber.

...

6. I de tilfælde, hvor det tilbagebetalingspligtige beløb ikke er omfattet af pkt. 3-5, sker forrentning efter dette cirkulære. Rentesatsen er den sats, der for den pågældende periode gælder efter § 5 i renteloven.

...

7. Hvis tilbagebetalingen vedrører et beløb, som er indbetalt efter påkrav fra en myndighed, forrentes beløbet fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen.

8. Hvis tilbagebetalingen vedrører et beløb, som ikke er indbetalt efter påkrav fra en myndighed, forrentes beløbet fra månedsdagen for myndighedens modtagelse af borgerens anmodning om tilbagebetaling af et allerede indbetalt beløb og indtil udbetalingsdagen. Der skal således først betales renter, når der er gået en måned efter den dag, myndigheden modtager anmodning om tilbagebetaling.

Dette gælder også hvis der indbetales beløb udover hvad der følger af et eventuelt påkrav fra myndighederne om indbetaling. Det overskydende beløb forrentes først fra månedsdagen fra anmodningen om tilbagebetaling.

...

14. Dette cirkulære er ikke til hinder for, at renter af tilbagebetalingskrav ydes med større beløb, såfremt dette følger af renteloven."

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets begrundelse og resultat

H1 Andelskasses fejlagtige overførsel af beløbet på 7.540.531 kr. til Told- og Skattestyrelsen skete den 21. maj 2001 i forbindelse med, at andelskassen for en kunde skulle betale en B-skatterate på 1.118 kr. Uanset fejlens karakter og uanset, at det overførte beløb langt oversteg den omhandlede B-skatterate, må andelskassens tilbagebetalingskrav efter Højesterets opfattelse - ligesom skattekravet - anses for et krav af offentligretlig karakter, dvs. et krav uden for formuerettens område. Spørgsmålet er herefter, om andelskassen har krav på renter af det tilbagebetalte beløb efter Skatteministeriets cirkulære fra 1987 eller efter rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5.

Efter cirkulærets pkt. 7 skal beløb, som er indbetalt efter påkrav fra en myndighed, som hovedregel forrentes med den i rentelovens § 5 fastsatte rentesats fra indbetalingstidspunktet. Efter pkt. 8 skal beløb, som ikke er indbetalt efter påkrav fra en myndighed, og beløb ud over, hvad der følger af et eventuelt påkrav, derimod først forrentes fra månedsdagen efter myndighedens modtagelse af borgerens anmodning om tilbagebetaling.

I det foreliggende tilfælde skete andelskassens indbetaling af beløbet på 7.540.531 kr. ikke efter påkrav fra en myndighed, og beløbet blev tilbagebetalt til andelskassen, inden der var forløbet en måned efter myndighedernes modtagelse af andelskassens anmodning om tilbagebetaling, som blev fremsat den 22. maj 2001. Som anført af Told- og Skattestyrelsen har andelskassen herefter ikke efter cirkulæret krav på forrentning af det tilbagebetalte beløb.

På baggrund af bestemmelsen i cirkulærets pkt. 8, som i det væsentlige svarer til rentelovens § 3, stk. 2, findes der ikke i den foreliggende situation, hvor betalingen alene skyldtes en fejl fra andelskassens side, og hvor andelskassen hurtigt blev opmærksom på fejlen, at være grundlag for i medfør af rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, at tilkende andelskassen renter af det tilbagebetalte beløb fra indbetalingstidspunktet. Der er ved denne vurdering også taget hensyn til almindelige retsgrundsætninger, herunder berigelsesgrundsætningen.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Andelskasse betale 15.000 kr. til Told- og Skattestyrelsen.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.