Dato for udgivelse
16 jun 2008 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jun 2008 08:56
SKM-nummer
SKM2008.533.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-897/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, bruttoavance, svind, tyveri, usikkerhedsmomenter, privatforbrug, vareforbrug, kontrol
Resumé

I denne sag er det ubestridt, at skattemyndighederne har haft grundlag for at foretage skønsmæssige ansættelser, hvorfor sagen alene vedrører en vurdering af kvaliteten af det af skattemyndighederne udøvede skøn. Skønnet er udøvet på baggrund af gennemsnitlige bruttoavancer for kiosker og på baggrund af det faktiske vareforbrug i kioskvirksomheden ekskl. spillevirksomheden.

Retten fandt det ikke godtgjort, at skønnet var udøvet på et ufuldstændigt eller urigtigt grundlag, herunder var det ikke godtgjort, at der var forsvundet betydelige beløb fra virksomheden. Retten lagde vægt på, at der ikke var grundlag for strafferetlig forfølgning, og at der kun var sket sandsynliggørelse i meget beskedent omfang af tyveri af varer eller kontanter, som ville have påvirket beregningen af bruttoavancen.

Retten kunne ikke udelukke, at de af virksomheden anførte omstændigheder kunne føre til en lidt lavere bruttoavance i virksomheden, end hvad der ellers ville have været tilfældet, men dette havde ingen betydning henset til, at der fra skattemyndighedernes side var anlagt et forsigtigt skøn under hensyntagen til diverse usikkerhedsmomenter, som f.eks. svind, personaleforbrug m.v.

Heller ikke privatforbrugsberegninger for virksomhedens ejer kunne føre til et andet resultat, hvorefter Skatteministeriet blev frifundet.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.B.1.4
Redaktionelle noter
Sagen er anket til Landsretten og efterfølgende hævet

Parter

A H1 Kiosk/H2
(Advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Karina Kim Elgaard)

Afsagt af byretsdommer

Ole Kaels

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om opgørelsen af sagsøgerens afgiftstilsvar og skatteansættelse for årene 2002-2004.

Under sagen har sagsøgeren, H1 Kiosk/H2 v/ A, over for sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at sagsøgerens afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 og skatteansættelser for indkomstårene 2002, 2003 og 2004 hjemvises til fornyet behandling ved den stedlige afgifts- og ligningsmyndighed.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Sagen er anlagt den 21. september 2007.

Landsskatteretten afsagde kendelser i sagen den 16. marts 2007, hvilke kendelser er indbragt for retten.

Sagsøgeren har i en årrække været indehaver af H1 Kiosk/H2, og i en af landsskatteretskendelserne hedder det om virksomheden blandt andet:

"...

Virksomheden omfatter almindelig salg af kioskvarer. Derudover er en særlig del af forretningen medio 2003 blevet indrettet til spil. Denne del af forretningen, kaldet H2, sælger spil fra Dansk Tipstjeneste, Dan Toto, og der er opstillet spilleautomater fra Dansk Automatspil. H2 har desuden bevilling til udskænkning af alkohol. Virksomheden formidler endvidere pengeoverførsler via "Western Union" til og fra udlandet.

Virksomheden har i perioden været drevet af A personligt. Der har derudover været 12 ansatte, primært på deltid. De deltidsansatte har som hovedregel været unge mennesker. De ansatte kan indenfor deres arbejdstid drikke sodavand uden beregning.

I kiosken fandtes to kasseapparater, et der blev anvendt til almindelig kiosksalg, og et der blev anvendt til tips og lotto. I H2 blev desuden anvendt et kasseapparat.

Virksomhedens omsætning lå i perioden på omkring 2 millioner kr. plus provisionsindtægter fra spil. Der kan ud fra virksomhedens regnskaber beregnes en bruttoavanceprocent på henholdsvis 4,2 %, 5,75 % og 4,72 % for de tre år. I regnskaberne for 2002 og 2003 er der tilsyneladende ikke foretaget regulering for ændringer i varelageret ved indkomstopgørelsen.

I oktober 2003 blev der indgivet politianmeldelse, da virksomhedens ejer med revisorens hjælp opdagede, at væsentlige kontante beløb forsvandt fra virksomhedens kassebeholdning. Ved opgørelse af regnskabet for 2003 blev det samlede beløb opgjort til 645.231 kr. Politiet har henlagt sagen, da der ikke har været grundlag for at rejse sigtelse mod nogen.

Efter dette har de ansatte ifølge virksomhedens ejer været under betydelig observation, og ejeren har siden hen måtte afskedige 3 medarbejdere som følge af diverse uregelmæssigheder. Der har været tale om tyveri af både tobak, øl/spiritus og kontanter.

Ifølge ToldSkat må det lægges til grund, at der ikke - selv efter politianmeldelsen - er ført en effektiv daglig afstemning af kassen.

ToldSkats afgørelse

Der er opkrævet yderligere 157.156 kr. i afgift for perioden som følge af skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst.

Der er sket en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens afgiftstilsvar. Dette skyldes, at det foreliggende regnskab for virksomheden, herunder afgiftsregnskabet, ikke opfylder bogføringslovens regler. Regnskabet kan derfor ikke danne grundlag for en korrekt skatte- og afgiftsfastsættelse.

Den skønsmæssige fastsættelse er sket på baggrund af en udregnet bruttoavance og derefter opgjort på baggrund af virksomhedens angivne vareforbrug. De anvendte satser for bruttoavancen er opgjort til henholdsvis 15 % for 2002 og 2003, og 18 % for 2004. Der er således taget hensyn til, at der er opnået bevilling til udskænkning medio 2003, hvilket betyder en forhøjet bruttoavance

..."

Af den anden kendelse fremgår, at sagsøgerens personlige indkomst blev forhøjet med 787.001 kr. i 2002, 372.429 kr. i 2003 og 426.603 kr. i 2004.

Landsskatteretten afviste sagsøgerens klager og stadfæstede de tidligere afgørelser fra skattecentret.

Sagsøgeren har under denne sag ikke bestridt, at ToldSkat har været berettiget til at ansætte såvel afgiftstilsvar som skattepligtig indkomst skønsmæssigt, hvorfor sagen alene angår det udøvede skøn. Sagsøgeren har ikke anfægtet den talmæssige opgørelse af sagsøgtes forhøjelser og beregninger.

Det fremgår af sagen, at de skønsmæssige ansættelser er beregnet ud fra sagsøgerens vareforbrug i de pågældende indkomstår eksklusive aviser og frimærker, hvorefter SKAT i de pågældende år har ansat en bruttoavance på hhv. 15, 15 og 18 %, som herefter er tillagt det opgjorte vareforbrug. Summen af disse tal andrager den beregnede omsætning, der er sammenholdt med den regnskabsmæssige omsætning og korrigeret i overensstemmelse hermed. De påklagede ansættelser andrager den beregnede moms og skat heraf.

Det fremgår af det fremlagte materiale bl.a., at den gennemsnitlige bruttoavance for døgnkiosker androg 20,2 % i 2002, 24 % i 2003 og 25 % i 2004. For tobaksforretninger androg tallene hhv. 24,3 %, 25,4 % og 17,8 %.

Dommen gengiver ikke i øvrigt sagens dokumenter, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Forklaringer

Under sagen er der afgivet forklaring af sagsøgeren, SK, TP og VN.

Sagsøgeren har forklaret, at han har ejet kiosken i ca. 25 år. Kiosken lå oprindeligt på den anden side af vejen og havde betydelige begrænsninger i, hvad den måtte sælge. Der var allerede fra starten spil fra Dansk Tipstjeneste, og det var en af grundene til, at han købte kiosken, idet der var en betydelig omsætning på tips. I 1993 flyttede kiosken til den nuværende placering. Han blev for mange år siden involveret i Dantoto og Lotto, og mange af kunderne var irriterede over, at de ikke kunne købe tobak, men det fik han mulighed for på den nuværende lokalitet. Udviklingen gennem årene betød, at han fokuserede stadig mere på indtægter fra spil, og han var gennem årene stedse i front på dette område.

I det, der på plantegningen er betegnet kiosk, ligger butikkens kioskdel. I 2002 og 2003 blev der lavet ændringer, herunder således at der blev inddraget yderligere område vedrørende H2. Det er den del, som ligger til højre. I butikken er der dels en indgang til selve kiosken, dels en selvstændig indgang til spildelen. De, der blot skal spille, går således ikke gennem kiosken. Kioskens indgang lukkes kl. 17.30. På de fremlagte fotos af kiosken kan man se, er der tale om et begrænset sortiment i forhold til andre kiosker.

I forbindelse med den nævnte ombygning konstaterede han, at der var betydelig tab på varer, der blev for gamle, ligesom der åbnede en Rema 1000, så derfor ophørte han med salg af kolonialvarer.

Man kan godt købe Tips og Lotto i selve kiosken, men naturligvis også i H2. Man kan fra cafeens storskærm følge med i hestevæddeløb med videre. På ekstraktens side 179 vises Tracksite, et computerspil, der kører hele dagen. På side 180 og de følgende sider ses spilleautomater, hvor der i dag er 49. I 2000 fik han 20 automater opstillet. 1 2006 kom antallet op på det nuværende. Han har indsendt ansøgning om opstilling af i alt 80 automater. Også i årene 2002 til 2004 var hovedinteressen spil, som efter hans opfattelse er nødvendigt for at kunne overleve i branchen.

I 2005 blev tre medarbejdere bortvist, og derfor, men også for at få styr på forretningen har han i 2005 og 2006 arbejdet mellem 80 til 120 timer ugentligt. Forud for da havde han nok 60 til 80 ugentlige arbejdstimer. I perioden 2002 til 2004 var der typisk 8 til 10 medarbejdere ansat, typisk så to arbejdede ad gangen, dog 3 til 4 om lørdagen.

I 2004 konstaterede han sommeren over nogle uregelmæssigheder, som han ikke umiddelbart selv kunne forklare, hvorfor han kontaktede Dansk Automatspil og bad dette gennemgå regnskabet, hvor der var et usædvanligt stort forbrug af tyvere. Dansk Automatspil meddelte, at der var sket nedskrivning af automaternes hopperbeholdning, hvilket svarer til maskinernes kassebeholdning. Ved spil går tyverne ned i maskinerne, og når den fastsatte maksimalbeholdning er nået, går mønterne ned i en særskilt kasse, en dropbox. Han havde da kun på ugebasis mulighed for at kontrollere beholdningerne, men NN fra Dansk Automatspil kunne se, at der var ændret i hopperbeholdningen, der var nedskrevet i forhold til regnskabet, hvilket de studsede over. Han kunne blandt andet konstatere, at disse forhold fandt sted, når JJ var på arbejde, hvor der var sket betydelige nedskrivninger, og der viste sig at være et mønster således, at når JJ havde haft vagt, var der samlet over en periode sket nedskrivninger for 230.000 kr. Derfor bortviste han JJ, som det kan ses på brevet af 1. september 2004. Han var ikke i tvivl om, at JJ har stjålet et ganske betydeligt beløb.

Han bortviste på et tidspunkt også DM. Dansk Automatspil havde udviklet et mere avanceret program, som tillod bedre og løbende kontrol. En søndag optalte han en difference på 9.000 kr. og kontaktede NN, som konstaterede, at på et tidspunkt, hvor DM og en anden var på arbejde - det meste af tiden var hun dog alene - var der ændret inde i automaten, og det kan kun ske, når man har nøglen til automaten, hvilket DM havde. Det kunne konstateres, at poletværdien var ændret, men ændret tilbage igen til den følgende mandag. På et tidspunkt sagde revisor TP, at bruttoavancen ikke var tilfredsstillende, og de diskuterede, hvorledes problemet kunne løses, og efter forskellige kontrolforanstaltninger kunne han konstatere et tab, som indikerede tyveri. Han etablerede videoovervågning, som det også vil kunne ses i dommen vedrørende DM. Det førte til, at 3 medarbejdere reelt blev bortvist, selv om det for så vidt angår LL hedder sig, at han selv har opsagt stillingen. Alle tre blev reelt bortvist som følge af mistanke om tyveri af varer. Varerne blev fjernet fra skabene og var ikke slået ind i kassen. Det drejede sig både om øl og cigaretter, og der er ingen tvivl om, at LL har stjålet så mange cigaretter, at han næppe har behøvet at købe nogen selv. For ham er der ingen tvivl om, at disse tyverier har haft betydning for bruttoavancen. På tre uger blev der stjålet cigaretter og andet for over 1.500 kr., og det kunne konstateres, at der også var betydelig tyveri af øl. I en lang periode foretog han optælling af cigaretter og andre varegrupper for at forebygge yderligere tyverier.

Når bruttoavancen i de omtvistede år har været lav, kan det blandt andet skyldes ombygningen i 2002 og 2003, som var langstrakt, hvilket blandt andet medførte beskadigelse af varer og mindre mulighed for at drive forretningen rentabelt. Medarbejderne har nok ikke været gode nok til at overholde tidsterminerne vedrørende returnering af blade med svind til følge.

Også i de omtvistede år blev der lavet daglige kasseafstemninger, således som det altid har været tilfældet. I ekstraktens side 207 kan man se en sådan optælling i kiosken, hvor der er to kasser, en til det almindelige varesalg og en til Tips og Lotto. Tilsvarende optælling skete for så vidt angår H2. Dagens overskud blev typisk lagt i bankboksen i kælderen, og pengene afleveret i banken 1-2 gange om ugen.

På ekstraktens side 212 ses tilsvarende optælling vedrørende kiosken. I forbindelse med sagen blev han spurgt, om han gemte disse afstemninger, og det gjorde han ikke, blandt andet fordi SKAT aldrig har anfægtet noget i virksomheden forud for de omtvistede år. Derimod har han gemt oversigterne over de differencer, der var, som også har været vedlagt regnskaberne gennem årene.

Han førte ikke kontrol med beholdningen i den nævnte bankboks, for han vidste fra opgørelserne, hvor mange penge der skulle være. På et tidspunkt kom der af praktiske grunde penge i uaflåst skab i forretningen, blandt andet af hensyn til udbetaling af gevinster, idet forretningen inden for visse grænser er forpligtet til at udbetale gevinsterne kontant. Til det nævnte uaflåste skab havde alle medarbejdere adgang, ligesom de også havde nøgle til bankboksen i kælderen. Dette var nødvendigt, hvis han for eksempel ikke lukkede forretningen om aftenen. Som anført sikrede han sig ikke mod, at der i den forbindelse blev begået uregelmæssigheder. I det uaflåste skab kunne der ligge op til 150.000-200.000 kr.

I 2003 trak ombygningen som sagt ud, og det var svært at have en fornuftig omsætning i forretningen. Der skete tillige det, at hans kone blev opereret for kræft, hvilket beslaglagde en stor del af hans ressourcer. Disse forhold bevirkede, at han ikke kunne føre effektiv kontrol med forretningen og den daglige drift. Efter at der var sket optælling, ringede revisoren og sagde, at tallene ikke hang sammen, og hans opfattelse er, at differencerne har sammenhæng med tyveri og andre uregelmæssigheder fra medarbejderne. Differencerne i kassebeholdningerne stammer fra både kioskdelen og H2. Det gælder i 2003, mens differencen i 2004 alene vedrører automatdelen. Afvigelserne blev opdaget i forbindelse med revisors kvartalsgennemgang.

Efter de omtvistede år er han begyndt i regnearkform at føre mere effektiv kontrol med pengestrømme og andet. Der sker i den forbindelse blandt andet kasseafstemning og kontrol af, at beholdningerne er til stede.

Varelageret blev optalt pr. 31. december, således at han for så vidt ikke i det daglige havde mulighed for at konstatere differencer.

Som det fremgår af en kvittering for en tyverianmeldelse, blev der på et tidspunkt anmeldt et tyveri på 407.000 kr. fra et uaflåst køkkenskab i et baglokale. Differencen er beregnet af revisor, efter at der var sket kvartalsmæssig optælling af kontanterne. Beløbet er forskellen mellem, hvad der var bogført, og hvad der faktisk kunne konstateres af likvide beholdninger. Han kan ikke forklare forskellen mellem det tyverianmeldte beløb og den difference, der er opført i regnskabet for samme år, 645.000 kr.

Indehaverberetningen i regnskabet for 2005 er efter forslag fra revisor. Han har underskrevet beretningen, hvorunder for så vidt angår kasseafvigelser, der er placeret som en privat hævning under egenkapitalen.

I 2006 blev der etableret et postindleveringssted i butikken. Han havde gennem årene haft et betydeligt salg af frimærker, hvilket gjorde det oplagt at etablere en postfilial, da et nærliggende posthus lukkede. Butikken trængte også til yderligere indtægtsmuligheder.

SK har som vidne forklaret, at hun fra 1. august 2001 til 15. februar 2004 var ansat hos sagsøgeren. Hun arbejdede både i kiosken og i H2. Hun blev under ansættelsesforholdet af sagsøgeren informeret om, at der var konstateret svind. Der var også lidt snak hende og kollegerne imellem, efter det var kommet frem, fordi alle kunne føle sig under mistanke. Så vidt hun forstod, var det tyverier af kontanter.

Der blev i hendes ansættelsesperiode lavet daglige kasseafstemninger, som man kan se på ekstraktens side 207 og 212. Hun mener, man via afstemningerne kan kontrollere det faktiske varesalg, og når man gjorde kassen op, kørte man også en kassestrimmel ud, som jo gerne skulle stemme med optællingen. Der forekom jævnligt differencer, men det er efter hendes opfattelse almindeligt forekommende. Hun har også arbejdet i Rema 1000, hvor man lavede tilsvarende daglige opgørelser, blot på pc.

TP har forklaret, at han har været revisor for sagsøgeren siden 2001. Fra 2003 blev kassedifferencer indført i bogholderiet, hvor man på lister kan se de daglige differencer.

I budgetterne er regnet med en bruttoavance på 10 % for årene 2002-2004.

I 2002 var ejendommen under ombygning, hvilket gav store problemer med omsætningen, og ombygningen kan være med til at forklare bruttoavancen for dette år. Store dele af omsætningen ligger i øvrigt på tobak, hvor avancen er meget lav, som man også kan se i de omtvistede år, hvor bruttoavancen har været enten meget lille eller negativ. Sagsøgerens fokus har også været på butikkens spildel, så den mere er et spillested end en kiosk.

Ad årsrapport 2002: På ekstraktens side 76 kan man se fordelingen af indtægter, herunder provisionerne for tips og lotto, jf. side 79. Tips giver en provision på 8 %, så der er omsat tips for lidt over 3 mill. kr. Provisionen på automaterne er ca. 25 % efter afgift til Danske Spil. På Dantoto er det 6 %. Omsætningen på spil kan samlet beregnes til godt 10 mill. kr. i 2002 og i de følgende år 12-14 mill. kr.

I 2003 var der en betydelig kasseafvigelse, som da også har bevirket en lav bruttoavance. Det er især penge fra kassebeholdningen, der forsvandt. Han har ikke kendskab til omfanget af eventuelt varetyveri. Kigger man på nogle varegrupper, især tobak, kan man dog få et indicium af hvor, der kan være varetyverier, da bruttoavancen på tobak burde ligge på 4-5 %.

For 2002, 2003 og 2004 lå der kasseafstemninger, og der blev dagligt lavet opgørelser. Eksempler herpå kan ses på ekstraktens side 207 og 212.

I august 2003 havde han en drøftelse med sagsøgeren i anledning af økonomiske problemer. Det konstateredes i forbindelse med en opgørelse, at den beregnede kassebeholdning ikke var til stede, og de foretog blandt andet opgørelser for de enkelte uger, for at se hvad der kunne være sket. På den baggrund blev der konstateret en difference på vist nok 396.000 kr. Pr. 30. september blev der ifølge bogholderiet konstateret den i regnskabet anførte afvigelse på ca. 600.000 kr.

Han har på et tidspunkt i 2005 set en video, hvor man kunne se LL tage cigaretter frem, begynde at ryge af dem og medtage dem.

Når der i landsskatterettens kendelser hedder, at der i regnskabere fra 2002 og 2003 ikke er foretaget regulering for ændring i varelageret, er det ikke korrekt, og man kan også se, at der stedse har været foretaget fornødne reguleringer, som er indgået i vareforbruget. Eksempler kan ses på ekstraktens side 98 og 82.

På ekstraktens side 92 kan man se posten "konstateret tyveri/indbrud" til 26.000 kr. Det drejer sig vist nok om fire beløb, 8.000 kr., 12.000 kr. og to yderligere beløb, hvor der blev foretaget politianmeldelse i september 2003.

Ham bekendt førte det ikke til en sigtelse. Det var vist nok kontanter, som blev stjålet fra den kontante beholdning i butikken. Tallet på de ca. 600.000 kr. samme år er forskellen mellem den beregnede og den faktiske kassebeholdning pr. 1. september 2003. Den skattemæssige behandling af differencen har været overvejet og drøftet med SKAT. Der blev i 2003 foretaget politianmeldelse af et tyveri på 407.000 kr. Det er beregnet på samme måde.

På side 118 er der anført en kapitalposteringstab på 274.477 kr. Også dette dækker over forskellen mellem de faktiske og de beregnede beløb. Det blev konstateret, at en medarbejder tilsyneladende havde manipuleret med automaterne. En del stammede fra hopperbeholdningen, ca. 230.000 kr., og resten af beløbet var differencer af anden karakter. Også i 2004 blev differencen posteret som et kapitaltab og ikke som tyveri.

Ad side 124: Når tabet er posteret som en privat hævning, er det sket efter drøftelse med sagsøgerens juridiske konsulent. Når beløbet dette år er taget med som privat hævning i stedet for som kapitaltab, kan det ikke umiddelbart forklares. Baggrunden for differencerne i de tre år er den samme, altså forskellen mellem de beholdninger, der burde være, og dem, der faktisk kunne konstateres. Det er hans opfattelse, at der ikke er tale om private hævninger i nogen af årene.

VN har forklaret, at han er revisor for sagsøgeren. I de omtvistede år er regnskaberne påvirket af mange ekstraordinære ting. En af faktorerne var det miljø, der var i forretningen, både medarbejdere og kunder. En del af disse har nok ikke været Guds bedste børn, så efter hans opfattelse er der givetvis sket tyverier, når sagsøgeren ikke har været til stede. Han bygger sin opfattelse på gennemsyn af politirapporter om afhøringer af de politianmeldte tidligere medarbejdere. Politiets problem har åbenbart været at udfinde, hvilken bestemt gerningsmand der har stjålet pengene. I nogle af sagerne kan man se, at de tidligere medarbejdere har stjålet cigaretter og andet, men man kan også se, at de pågældende har haft uforholdsmæssigt mange penge mellem hænderne. Derudover er der uddelt mange varer gratis til venner og bekendte. Tyveriet af varer kunne først konstateres ved varelageroptællingen ved årets udgang. En væsentlige del af forklaringen på den lave bruttoavance er disse besvigelser. En anden forklaring er, at der hele tiden har været fokus på spildelen i forretningen. Det betyder, at der måske ikke returneres varer rettidigt og en række andre forhold, som giver tab. Han finder det ikke relevant at sammenligne sagsøgerens kiosk med branchegennemsnittet. Skulle sagsøgeren have haft en bruttoavance svarende til den statistiske, ville det give helt urealistiske salgsbeløb. SKAT er gået ud fra salg til vejledende udsalgspriser.

Opgørelsen for 2001-2006 viser sagsøgerens privatforbrug. Det regnskabsmæssigt opgjorte privatforbrug må betegnes som helt almindeligt for sagsøgeren. I anden linie ser man de uafklarede kasseafvigelser. På tredje linie ToldSkats forhøjelse i de omtvistede år. Det herefter beregnede privatforbrug bliver helt urealistisk.

Han har efterfølgende udarbejdet kasseafstemninger, som bygger på dem, der er blevet udarbejdet i 2002, 2003 og 2004. Hans afstemning er mere detaljeret. Man kan nu følge pengenes videre færd. Den daglige kasseafstemning er dog ens. Den lavede sagsøgeren også i de omtvistede år. Problemet er, at sagsøgeren ikke har kunnet påvise, hvor beløbene er blevet af. Den kasseafstemning, som er sædvanlig, og som er nødvendig for at vurdere vareforbrug med videre, har sagsøgeren også lavet i 2002-2004.

Ad side 124: Når kasseafvigelsen er medtaget som en privat hævning under egenkapitalen er baggrunden, at pengene ikke var forsvundet i forbindelse med den daglige drift, hvorfor man ikke med sikkerhed kunne sige, at der var tale om et led i den erhvervsmæssige drift, og så blev det posteret som en privat hævning. Når differencerne er posteret forskelligt i de omtvistede år, er det mere en teknisk forskel.

Parternes argumenter (procedure)

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand særligt anført, at baggrunden for SKATs skønsudøvelse alene er sagsøgtes bruttoavance. Det udøvede skøn er klart urigtigt, da det ikke tager hensyn til de tyverier og bedragerier, som sagsøgeren var udsat for i de pågældende indkomstår, og som er dokumenteret ved de afgivne forklaringer og fremlagte dokumenter. Sagsøgeren har således godtgjort, at der i ganske betydeligt omfang er stjålet penge og varer, som har påvirket sagsøgerens bruttoavance. Der er ikke ved skønsudøvelsen taget højde for, at kioskdelen alene er en sekundær og lidet overskudsgivende del af virksomheden, som har langt sin største omsætning og overskud fra spilindtægter. Det er derfor uberettiget at skønne med baggrund i bruttoavancer for almindelige kiosker. En stor del af sagsøgerens kioskomsætning stammer fra salg af tobak, som i de pågældende år har givet meget lille overskud eller egentligt underskud. Den opnåede bruttoavance i de pågældende år adskiller sig ikke fra, hvad der i øvrigt har været sædvanligt for sagsøgerens virksomhed. Der er heller ikke taget højde for, at sagsøgeren har ført daglige kasseafstemninger og foretaget sædvanlige og nødvendige kontrolforanstaltninger. Privatforbrugsberegningerne viser, at de skønnede ansættelser bringer sagsøgerens privatforbrug op på et helt urealistisk niveau.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand særlig anført, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at SKATs skøn er udøvet på et klart urigtigt eller fejlagtigt grundlag eller har ført til et urimeligt resultat. Skønnet er baseret på gennemsnitlige bruttoavancer for kiosk- og tobaksforretninger og er foretaget lempeligt og til sagsøgerens fordel. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at virksomheden ikke kan sammenlignes med andre kiosker, hvilket også er uden betydning, da skønnet er udøvet uden hensyntagen til spilindtægterne, men alene på baggrund af det faktiske vareforbrug. De påståede tyverier og bedragerier har af samme grund ingen relevans og må i øvrigt i vidt omfang anses at stamme fra spilledelen, i det omfang de har fundet sted, hvilket heller ikke påvirker skønnet. Sagsøgeren har ikke godtgjort hverken eksistensen af de påståede tyverier og bedragerier eller størrelsen af de beløb, som uregelmæssighederne måtte vedrøre. De påståede tyverier er ikke fradraget - og kan heller ikke fradrages - i regnskaberne, og også dette taler for, at de ikke kan indgå i skønsudøvelsen. Heller ikke privatforbrugsberegningen kan føre til det af sagsøgeren ønskede resultat.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagen drejer sig alene om sagsøgtes skønsudøvelse.

Til støtte for, at denne er udøvet på et ufuldstændigt og urigtigt grundlag, har sagsøgeren særlig anført, at skønnet ikke har taget højde for, at der i de pågældende indkomstår forsvandt betydelige beløb fra virksomheden.

Det må efter sagsøgerens forklaring og det foreliggende materiale lægges til grund, at der i de pågældende år var mistanke om en række tilfælde af tyveri eller andet strafbart forhold i forhold til penge og varer i virksomheden, særligt baseret på de konstaterede betydelige forskelle mellem de regnskabsmæssige og de faktiske beholdninger.

De konstaterede forhold gav ikke grundlag for strafferetlig forfølgning, og der er i sagen kun i meget beskedent omfang sket sandsynliggørelse af tyveri af varer eller kontanter, som ville have påvirket beregningen af bruttoavancen. Det må efter bevisførelsen i stedet lægges til grund, at de konstaterede, betydelige differencer i vidt omfang relaterer sig til spilledelen i virksomheden, og derfor ikke har relevans for skønsudøvelsen, der er foretaget på grundlag af det konstaterede vareforbrug.

Disse forhold kan derfor ikke føre til, at sagsøgerens påstand tages til følge.

Sagsøgeren har videre gjort gældende, at skønsudøvelsen er urigtig, fordi den er opgjort med udgangspunkt i kiosker, som hans virksomhed ikke kan sammenlignes med, da kioskvirksomheden er sekundær i forhold til spilledelen.

Det må efter de regnskabsmæssige oplysninger og de afgivne forklaringer lægges til grund, at en meget betydelig del af virksomhedens omsætning og indtjening stammer fra spil. Det kan da heller ikke udelukkes, at dette har ført til, at sagsøgeren især har haft sin opmærksomhed rettet mod denne del af virksomheden, således at det mere traditionelle kiosksalg har haft en sekundær betydning. Dette har imidlertid kun betydning for skønsudøvelsen, såfremt dette bevirker, at forretningen i det hele ikke kan sammenlignes med mere traditionelle døgnkiosker og dermed de bruttoavancer, som har dannet baggrund for skønsudøvelsen.

Det kan vel ikke udelukkes, at de omstændigheder, sagsøgeren har anført, kan føre til en lidt lavere bruttoavance, end hvad der ellers ville have været tilfældet. Der er imidlertid fra sagsøgtes side anlagt et forsigtigt skøn, som efter rettens opfattelse tager hensyn til de usikkerhedsmomenter, der vil være, ligesom det i øvrigt også må antages, at en række mere almindeligt forekommende forhold, der kan påvirke bruttoavancen - svind, gratis kaffe og te, et vist personaleforbrug m.v. - også vil være tilfældet for andre døgnkiosker og dermed den bruttoavance, som er anvendt som sammenligningsgrundlag.

De anførte forhold giver derfor ikke grundlag for at anse skønnet udøvet på et klart urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, ligesom det ikke er godtgjort, at skønsudøvelsen har ført til et åbenbart urimeligt resultat for sagsøgeren. Heller ikke det opgjorte privatforbrug kan føre hertil. Det bemærkes i den forbindelse, at der ved opgørelsen heraf efter rettens opfattelse ikke skal tages hensyn til de ovenfor omtalte differencer.

Det, der i øvrigt er anført af sagsøgeren, kan heller ikke føre til, at hans påstand tages til følge, hvorfor sagsøgte frifindes.

Sagsomkostninger

Sagsøgeren har opgjort sagens værdi til 471.468 kr., hvorfor sagsøgte skal tillægges advokatomkostninger med udgangspunkt heri. Beløbet fastsættes til 50.000 kr., hvortil kommer materialesamling med 1.113 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, H1 Kiosk/H2 ved A, til sagsøgte sagens omkostninger med 51.113 kr.