Dato for udgivelse
03 Jun 2008 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 12:32
SKM-nummer
SKM2008.500.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-079297
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse
Resumé

Skatterådet fandt, at spørger ikke kunne genanbringe ejendomsavance.

Hjemmel
08-037450
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.6

Spørgsmål

  1. Kan en ejendomsavance konstateret ved salg af landbrugsejendommen i 2007 genplaceres i butiksejendom med et mindre jordareal købt i 2008 (samme adresse)?
  2. Kan en ejendomsavance konstateret ved salg af landbrugsejendommen i 2007 genplaceres i nedlagt landbrugsejendom købt i 2008 der benyttes til butiksdrift (samme adresse)?

Svar

  1. Nej, se SKATs indstilling og begrundelse.
  2. Nej, se SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har den 27. februar 2007 solgt sin landbrugsejendom til sin søn.

Ejendommen er et bebygget landbrug med 1 lejlighed til beboelse. Ejendommen er pr. 1. oktober 2006 vurderet til 12.500.000 kr., hvoraf 803.200 kr. er henført til ejerboligen. Ejendommes jordareal udgør ca. 84 ha, og beboelsesarealet udgør 372 m2.

Ejendommen overtages af sønnen den 1. oktober 2007.

Størstedelen af ejendommens driftsbygninger blev på tidspunktet for indgåelse af aftalen om afståelse af ejendommen anvendt til butik, der var udlejet til en af spørgers tidligere ansatte medarbejdere. Som følge heraf overtog sønnen bygningerne med lejemålet.

Lejeren fraflyttede imidlertid butikslejemålet den 1. juli 2007 og butikken ophørte.

Da spørger ønsker at fortsætte driften af butikken overvejer spørger nu at tilbagekøbe en del af den tidligere solgte landbrugsejendom. Det drejer sig om ejendommens stuehus og driftsbygninger samt et jordareal på knap 5 ha.

I anledning heraf ønsker spørger oplyst, om han vil kunne genanbringe den avance, som er opnået ved afståelse af landbrugsejendommen til sønnen i den tilbagekøbte del af ejendommen, der har skiftet status til butik/nedlagt landbrug.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at det er en anden ejendom, der nu erhverves. Mulighederne for egentlig landbrugsdrift er ophørt. Ejendommen fremtræder nu som butiksejendom med et mindre jordareal.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).


Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

SKAT skal hertil bemærke, at det yderligere følger af Østre Landsrets dom, offentliggjort som SKM2002.274.ØLR, at der ikke kan ske genanbringelse efter lovens § 6 A af avance ved delsalg af en ejendom i restejendommen.

Det følger således af forarbejderne til bestemmelsen, at videreførelse af den skattepligtige fortjeneste og udskydelse af skattebetaling efter § 6 A, i overensstemmelse med regelsættets sigte, forudsætter, at geninvestering sker i en anden fast ejendom, mens geninvestering i samme ejendom alene kan ske i de lovbestemte tilfælde, der følger af § 6 B og § 6 C.

Det er endvidere en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Overstiger den opgjorte fortjeneste den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende fortjeneste efter lovens almindelige regler.

Konkret

Det er oplyst, at spørger ønsker at tilbagekøbe en del af sin tidligere landbrugsejendom, som han i 2007 har solgt til sin søn. Spørger ønsker at genanbringe avancen fra salget af hele landbrugsejendommen i den del af samme ejendom, som han agter at købe tilbage i 2008.

Herved opnår spørger samme resultat, som hvis han i 2007 havde valgt at frastykke de 79 ha jordareal og sælge dem til sønnen.

Det følger af Østre Landsrets ovennævnte dom, at der ikke vil kunne ske genanbringelse af avancen ved salg af de 79 ha i restejendommen, hvis spørger havde valgt denne fremgangsmåde.

Under hensyn til, at der er tale om overdragelser mellem interesseforbundne parter, finder SKAT, at der ikke er tale om erhvervelse af en ny ejendom i EBLs forstand. Genanbringelsesreglerne kan derfor ikke finde anvendelse ved den påtænkte overdragelse.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1) om en ejendomsavance konstateret ved salg af landbrugsejendommen i 2007 kan genplaceres i butiksejendom med et mindre jordareal købt i 2008 (samme adresse), besvares med et nej.

SKAT indstiller endvidere, at spørgsmål 2) om en ejendomsavance konstateret ved salg af landbrugsejendommen i 2007 kan genplaceres i nedlagt landbrugsejendom købt i 2008 der benyttes til butiksdrift (samme adresse), besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.