Dato for udgivelse
03 jun 2008 12:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 maj 2008 12:22
SKM-nummer
SKM2008.499.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-079291
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse
Resumé

Skatterådet fandt, at ejendomsavance ikke kunne genanbringes i mindre landbrug vurderet som beboelse.

Hjemmel

08-021969

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.6

Spørgsmål

  1. Kan der genanbringes del af ejendomsavance, jf. EBL § 6 A, i erhvervsdel af mindre landbrugsejendom med 4,1135 ha., uagtet ejendommen er vurderet som beboelse (kode1)?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares med nej, vil en eventuel ændring af benyttelseskode til landbrug ved en anmodning om ændret vurdering efter vurderingslovens § 4 ændre besvarelsen til ja?
Svar
  1. Nej.
  2. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Indtil den 15. november 2007 ejede spørger flere landbrugsejendomme. Den 15. november 2007 solgte han 2 af landbrugsejendommene, som han ejede i fællesskab med en søn.

Endvidere solgte spørger tillige dele af arealer på henholdsvis 17,9107 ha og 9,0814 ha fra 2 af sine resterende landbrugsejendomme.

De 2 resterende landbrugsejendomme har efterfølgende et jordtilliggende på henholdsvis ca. 4,8 ha og ca. 4,6 ha. Den ene landbrugsejendom bebor spørger selv, mens beboelsen på den anden ejendom er udlejet. Driftsbygningerne på begge ejendomme anvendes dels til opstaldning af godt 40 stykker kvæg og 4-6 avls- og ungheste samt til foderbeholdning og andre afgrøder samt til ejendommens maskinpark.

I forbindelse med salgene er der opnået en ejendomsavance, der foreløbigt er opgjort til kr. 3.449.100.

Den 15. november 2007 erhvervede spørger fra sin søn en mindre landbrugsejendom med et jordtilliggende på 4,1135 ha for en pris på kr. 1.200.000, der er fordelt således:

Stuehus 

 900.000

Jordværdi 

 285.000

Betalingsrettigheder 

 15.000

                      

Ejendommen var indtil vurderingen 1. januar 2001 vurderet som landbrugsejendom op til 5 ha, men blev omvurderet til beboelse fra 2001 og frem. Det er oplyst, at der ikke var anden årsag end, at man fra vurderingsmyndighedens side anlagde lidt mere strikse fortolkninger af vurderingskriterierne for små landbrug under 5,5 ha.  

Spørger har haft jordarealerne med under driften af sine landbrugsejendomme, indtil spørger og søn ved stiftelsen af et I/S inddrog jorderne under de samlede ejendommes drift.

Ved erhvervelsen vil ejendommen indgå i spørgers øvrige landbrugsdrift og dermed blive anvendt erhvervsmæssigt fuldt ud.

Spørger har tilforpagtet yderligere ca. 30 ha., så der stadig vil være en rimelig stor landbrugsmæssig drift.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers bemærkninger ifølge anmodningen

Udover genanbringelse af avance i landbrugsejendom, overvejer spørger om evt. yderligere erhvervelser inden fristen for genanbringelse den 31. december 2008 og/eller opsparing på en ratepension efter PBL § 15 A.

Det er derfor af betydning at få afklaret om de kr. 300.000 (jordværdi og betalingsrettigheder) plus omkostninger der er købt landbrugsjord og betalingsrettigheder for kan bruges som genanbringelsesmulighed, herunder om en eventuel anmodning om ændring af vurderingsstatus påvirker mulighederne.         

Efter foreliggende afgørelser om genanbringelser efter EBL § 6 er det anført, at det er den faktiske anvendelse af den erhvervede ejendom, der er væsentlig for, om der kan ske genanbringelse eller ej.

I den foreliggende situation erhverves en landbrugsejendom, der på grund af sin beskednes størrelse og tidligere ekstensive anvendelse er omvurderet til beboelse, men som nu ved spørgers erhvervelse skifter karakter.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Ejendomme omfattet af EBL § 6 A, stk. 1, 2. punktum, er fast ejendom, der anvendes i ejerens (eller den samlevende ægtefælles) erhvervsvirksomhed, med undtagelse af næringsejendomme og ejendomme omfattet af parcelhusreglen, jf. EBL § 8, stk. 1. Det er således en betingelse for at anvende reglerne om genanbringelse, at såvel den afståede som den erhvervede ejendom anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. Dette følger af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 1.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at det endvidere er en betingelse, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret, begærer reglen anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret. Det er altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrolloven § 4.

Det er ligeledes en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at spørger i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL § 6 A er opfyldt.

Konkret

I nærværende bindende svar er den erhvervede ejendom vurderet som beboelsesejendom (kode 01). Dette betyder, at ejendommen er omfattet af EBL § 8, stk. 1, og kan sælges uden beskatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt på afståelsestidspunktet. Da der ikke kan genanbringes ejendomsavance i ejendomme omfattet af EBL § 8, kan genanbringelsesreglerne ikke anvendes i denne situation.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1) om der kan genanbringes del af ejendomsavance, jf. EBL § 6 A, i erhvervsdel af mindre landbrugsejendom med 4,1135 ha., uagtet ejendommen er vurderet som beboelse (kode1), besvares med et nej.

Det fremgår af det oplyste, at spørger og dennes søn har anvendt jordarealerne på ejendommen erhvervsmæssigt i ejerperioden og at spørger påtænker at anvende jordarealerne i sin erhvervsvirksomhed.

Det er SKATs vurdering, at en ændring af ejendommens benyttelseskode til landbrugsejendom, vil betyde, at betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse herefter er opfyldt. Der kan dog kun ske genanbringelse i den del ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2) om, hvis spørgsmål 1 besvares med nej, vil en eventuel ændring af benyttelseskode til landbrug ved en anmodning om ændret vurdering efter vurderingslovens § 4 ændre besvarelsen til ja, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

SKAT kan oplyse, at der ikke kan genanbringes ejendomsavance i betalingsrettigheder. Den skattemæssige behandling af betalingsrettigheder er omfattet afskrivningslovens § 40 C, og er således ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.