Dato for udgivelse
29 maj 2008 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 sep 2005 13:15
SKM-nummer
SKM2008.484.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
03-03642
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag for advokatudgifter, investeringer i porteføljeselskaber
Resumé

Et ventureselskab fik ikke godkendt fradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investering i porteføljeselskaber.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.A.2.1.3
Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene, hvor Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, jf. SKM2008.486.DEP.

Der klages over, at der ikke er godkendt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 1999

Ikke godkendt fradrag for advokatudgifter

efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a                                                  200.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Ikke godkendt fradrag for aktiveret beløb

efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a                                                    25.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Indkomstårene 2000 og 2001

Ikke godkendt fradrag for advokatudgifter

efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a                                                   henholdsvis 242.975 kr. og 160.074 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelser.

Sagens oplysninger

Selskabet er et ventureselskab, der har til formål at opnå et afkast af de investerede midler, som overstiger afkastet ved investering i obligationer. Investeringen foretages enten ved ydelse af ansvarlige lån og/eller ved investering i ejerandele.

Selskabet har ca. 27 porteføljeselskaber. Selskabets indtægter består primært af avancer ved salg af aktier i porteføljeselskaber, renteindtægter fra lån til porteføljeselskaber samt honorarer for bistand ydet til porteføljeselskaberne. Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabet altid deltager som mindretalsaktionær.

Selskabet deltager med ansvarlig kapital i forbindelse med primært fremstillingsvirksomheders ønske om stærkere vækst, generationsskifte eller ledelsens ønske om at købe virksomheden, såkaldte "management-buy-out".

Selskabet anser sig ikke for næringsdrivende ved aktieinvesteringer eller udlån, således at selskabet selvangiver avance og tab på aktier i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens regler (anlæg), mens tab på udlån fratrækkes i overensstemmelse med kursgevinstlovens regler (anlæg).

Selskabet har i indkomstårene 1999, 2000 og 2001 afholdt udgifter til advokat i forbindelse med selskabets påtænkte investeringer. En del af disse potentielle investeringer blev ikke realiseret.

For indkomståret 1999 er der tale om advokatudgifter på 200.000 kr. Der er fremlagt kopi af faktura af 8. december 1999 på 125.000 kr. (konsulenthonorar), faktura af 30. december 1999 fra et advokatfirma på 114.342 kr. vedrørende bl.a. investering i B ApS, C A/S og D A/S, samt faktura af 24. februar 2000 fra samme advokatfirma på 18.850 kr. vedrørende E A/S - udarbejdelse af aktionæroverenskomst, udarbejdelse af gældsbrev mv.

Selskabets repræsentant har oplyst, at der er tale om forgæves afholdte udgifter til advokat i forbindelse med påtænkte investeringer, samt udgifter til advokat i forbindelse med forskellige overvejelser om udviklingen af virksomheden D A/S. Selskabets aktier i D A/S blev erhvervet i 1994, og selskabet har ikke siden investeret i virksomheden.

For indkomståret 1999 har selskabet endvidere aktiveret advokatomkostninger med 25.000 kr. vedrørende køb af aktier i C A/S og D A/S. Selskabet har anmodet den kommunale skattemyndighed om at tilbageføre det aktiverede beløb og fradrage 25.000 kr. ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 1999. Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabets køb af aktier i C A/S ikke blev til noget, ligesom der ikke blev foretaget investeringer i D A/S i 1999.

For indkomståret 2000 er der tale om forgæves afholdte advokatudgifter på 231.725 kr., samt 11.250 kr. vedrørende yderligere aktivering. Der er fremlagt kopi af faktura af 10. februar 2000 fra et advokatfirma på 60.475 kr. vedrørende påtænkt investering i F A/S, faktura af 8. maj 2000 på 93.750 kr. vedrørende eventuelt betalingsindskud i G A/S, samt faktura af 15. januar 2001 fra et advokatfirma på 192.187 kr. vedrørende bl.a. D A/S, H A/S, I, mulig investering i J ApS m.v.

Selskabets repræsentant har oplyst, at der i beløbet på 231.725 kr. er indeholdt 32.500 kr., som vedrører udvikling af en eksisterende investering - aktierne i H A/S, idet der blev søgt efter nye partnere, der aktivt ville være med til at udvikle virksomheden.

Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at beløbet på 11.250 kr. er en advokatudgift vedrørende indgåelse af aftale med med-investor (K Holding A/S) vedrørende selskabets investering i I-selskaberne.

For indkomståret 2001 er der tale om forgæves afholdte advokatudgifter på 45.000 kr., samt 115.074 kr. vedrørende yderligere aktivering. Der er fremlagt kopi af faktura af 28. august 2001 fra et advokatfirma på 245.856 kr. vedrørende bl.a. overvejelse om køb af aktier i L A/S og M Holding ApS, investering i I mv., samt faktura af 18. januar 2002 fra samme advokatfirma på 98.205 kr. vedrørende investering i I, salg af N A/S.

Selskabets repræsentant har oplyst, at i beløbet på 45.000 kr. er der indeholdt 15.000 kr., som vedrører udvikling af en eksisterende investering - selskabets aktier i O Holding A/S, som ejer L A/S. Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at beløbet på 45.000 kr. indeholder 17.500 kr., som vedrører en eksisterende investering i P A/S, idet der er tale om en udgift vedrørende deltagelse i salg af aktiviteter i P A/S.

Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at der i det af skattemyndighederne fastsatte aktiveringsbeløb på 115.074 kr. indgår et beløb på 56.250 kr., der vedrører ansvarlige lån, således at beløbet ikke vedrører aktier.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

For indkomståret 1999 forhøjes selskabets skatteansættelse med 200.000 kr. For indkomståret 2000 forhøjes selskabets skatteansættelse med 242.975 kr. For indkomståret 2001 forhøjes selskabets skatteansættelse med 160.074 kr.

Vedrørende indkomståret 1999 anses et skønsmæssigt fastsat beløb på 135.000 kr. for forgæves afholdte udgifter. Forgæves afholdte udgifter vedrørende investeringsprojekter, anlægsformuen m.v. er ikke fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne ikke er med til at sikre og vedligeholde indtægten. Udgifterne vedrører selskabets anlægsformue og dermed ikke en løbende drift af virksomheden. Et skønsmæssigt fastsat beløb på 65.000 kr. anses at vedrøre D A/S. Beløbet vedrører en tidligere foretagen anlægsinvestering og er derfor ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Vedrørende det af selskabet tilbageførte beløb på 25.000 kr. kan aktiveringen ikke tilbageføres og fradrages ved indkomstopgørelsen, idet der anses at være tale om forgæves afholdte udgifter.

Vedrørende indkomståret 2000 kan forgæves afholdte udgifter ikke godkendes fradraget ved indkomstopgørelsen efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. ovenstående. Vedrørende udgiften på 32.500 kr. må denne anses at vedrøre selskabets anlægsformue. Vedrørende udgiften på 11.250 kr. må denne anses at vedrøre selskabets aktieinvestering i I-selskaberne og kan derfor ikke godkendes fradraget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Vedrørende indkomståret 2001 anses et beløb på 45.000 kr. for ikke fradragsberettigede forgæves afholdte udgifter til advokat, mens et beløb på 115.074 kr. vedrører selskabets aktiebesiddelse i I, hvorfor der ikke skal foretages nogen skønsmæssig fordeling af omkostningerne på aktiebesiddelsen, gældsbreve, ansvarlig lånekapital mv.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at det af selskabet selvangivne for indkomstårene 1999, 2000 og 2001 godkendes.

Uanset at selskabet ikke driver næringsvirksomhed med aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 3, driver selskabet utvivlsomt erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. Den erhvervsvirksomhed, som selskabet udøver, har således i anlægsøjemed tilførsel af risikovillig kapital til udviklingsvirksomheder som sit speciale. Omkostningerne, herunder advokatudgifter i tilknytning til denne virksomhed, vil derfor være fradragsberettigede driftsomkostninger, medmindre omkostningerne relaterer sig til erhvervelse af aktier, hvorved omkostningen i stedet skal aktiveres som en del af anskaffelsessummen. Der henvises til SKM2004.297.HR, hvor Højesteret fandt, at et holdingselskabs ejerskab til aktier måtte anses for erhvervsmæssig virksomhed.

De omhandlede forgæves afholdte udgifter er alle omkostninger, der knytter sig til mulige investeringer - enten i form af ansvarlige lån eller aktiekapital, og omkostningerne er dermed afholdt som en integreret del af selskabets løbende erhvervsvirksomhed. Det forhold, at en investering af den ene eller anden grund opgives undervejs i processen fra "fødslen" af investeringspotentialet til en eventuel konkret investering foretages, kan ikke tilskrives driftsfremmede forhold, men må derimod anses for et udslag af helt sædvanlige driftsmæssige overvejelser i en virksomhed af denne karakter.

Såfremt selskabet ikke var parat til at afholde sådanne omkostninger uden sikkerhed for, at der ville komme en investering ud af det, ville selskabet ikke være i stand til at opretholde sine indtægter. Den kommunale skattemyndigheds opfattelse ville endvidere betyde, at såfremt et selskab afholdt udgifter til f.eks. markedsføring, reklame, løn m.v., uden at disse omkostninger resulterede i et konkret mersalg, ville der heller ikke være fradrag for disse forgæves afholdte udgifter.

Der er tale om udgifter til formueforvaltning, som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 17C.

En afgørelse om manglende fradragsret er diskriminerede i forhold til, hvis selskabet i stedet havde "afholdt" de omhandlede udgifter i form af udgift til porteføljeforvaltning - enten til en ekstern porteføljeforvalter eller til en koncernforbunden porteføljeforvalter. I mange af de equity fonde man har i dag, betaler investorerne et fast management fee til et eksternt managementselskab, der varetager investorernes investeringer. I disse tilfælde afholdes omkostninger, herunder omkostninger til ej foretagne investeringer af managementselskabet, der omvendt fakturerer investorerne et fast management fee for sine ydelser. Managementselskabet er skattepligtig af sine modtagne management fees, men har omvendt fradrag for sine omkostninger (herunder omkostninger til ikke foretagne investeringer) som helt almindelige driftsomkostninger. Investorerne har tilsvarende fradraget for betalt management fee, da der er tale om omkostninger til almindelig formueforvaltning. Der er således ikke knyttet nogen betingelse for at kunne fradrage udgifter til formueforvaltning, at investor er næringsdrivende med de pågældende investeringsaktiver, og at aktiverne dermed udgør omsætningsaktiver.

Der ses derfor ikke at være sagligt belæg for at forskelsbehandle de omhandlede udgifter, blot fordi selskabet selv har kompetencen og ressourcerne til at påtage sig opgaven at være aktiv forvalter af sine investeringer. At der er tale om aktiv porteføljepleje understøttes endvidere af, at selskabet har 5 fuldtidsansatte, der alle er beskæftiget med selskabets investeringsvirksomhed.

Den af den kommunale skattemyndighed anførte begrundelse synes i øvrigt at forudsætte, at der skal være en direkte dokumenterbar forbindelse mellem afholdelsen af en udgift og erhvervelsen af en bestemt indkomst. Der er efter praksis alene et krav om, at udgiften skal være egnet til at påvirke indkomstopgørelsen. I relation til afgrænsningen overfor egentlige driftsfremmede udgifter skal der derfor vurderes, om en udgift er egnet til at påvirke indkomstopgørelsen, ikke om den konkret skaber en indkomstpåvirkning for at opnå et fradrag.

Der er hverken i forarbejder eller praksis til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, noget krav om, at afholdelsen af udgifter skal have en påviselig indkomstmæssig effekt for at kunne fradrages som driftsomkostning, se f.eks. TfS 1985.502.

Vedrørende indkomståret 1999 har den kommunale skattemyndighed henført skønsmæssigt 65.000 kr. til yderligere aktivering. Ud fra advokatregningens samlede størrelse, må der dog anses at være foretaget en skævdeling af det samlede beløb, hvorved der er henført for meget til D A/S. Det er endvidere ikke taget i betragtning, at der allerede skønsmæssigt var aktiveret 25.000 kr. samlet vedrørende C A/S og D A/S. De omhandlede advokatudgifter blev afholdt i forbindelse med forskellige overvejelser om udviklingen af D A/S, og der er således tale om almindelige driftsomkostninger med det formål at vedligeholde indkomsten i selskabet. De af selskabet i 1999 aktiverede advokatudgifter på 25.000 kr. vedrørende køb af aktier i C A/S og D A/S må derfor godkendes tilbageført, idet selskabets køb af aktier i C A/S ikke blev til noget, ligesom der ikke blev foretaget investeringer i D A/S.

Vedrørende indkomståret 2000 må der godkendes fradrag for de forgæves afholdt udgifter. De 32.500 kr. vedrørende udvikling af H A/S må anses for en helt almindelig driftsomkostning, idet der blev søgt efter nye partnere, der aktivt ville være med til at udvikle H A/S. Beløbet på 11.250 kr. vedrørende selskabets investering i I-selskaberne er også fradragsberettiget, da der ikke er tale om aktier, men ansvarlig lånekapital.

Vedrørende indkomståret 2001 må der godkendes fradrag for de forgæves afholdt udgifter på 45.000 kr. Der er i beløbet indeholdt 15.000 kr., som vedrører udvikling af en eksisterende investering - aktierne i O Holding A/S, således at der må anses at være tale om en almindelig fradragsberettiget driftsomkostning. 17.500 kr. vedrører en eksisterende investering i P A/S, og er således også en almindelig fradragsberettiget driftsomkostning.

Det må anses for uden betydning for fradragsretten, om omkostningerne relaterer sig til omsætningsformuen eller anlægsformuen. F.eks. vil vedligeholdelsesudgifter vedrørende fast ejendom være fradragsberettiget, uanset om der er tale om en omsætningsejendom (næring) eller anlægsejendom (anlægsformue). Det samme gør sig gældende for vedligeholdelsesudgifter m.v. vedrørende driftsmidler, selvom disse er anlægsaktiver og derfor udgør en del af anlægsformuen. Afgørende er derfor, at udgifterne, som det er tilfældet her, er afholdt som et naturligt led i selskabets erhvervsvirksomhed. Det bemærkes, at selskabet oppebærer skattepligtigt management fee med videre i varierende størrelse fra dets investeringer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan driftsomkostninger fradrages ved indkomstopgørelsen. Bestemmelsen omfatter udgifter, der i årets løb er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Udgifter, der alene vedrører selskabets kapitalinteresser i porteføljeselskaberne er ikke omfattet af fradragsretten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, men må i stedet som udgangspunkt anses at vedrøre selskabets formueinteresser.

Selskabet kan efter praksis ikke anses at drive næring med handel med aktier som omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3.

Selskabet har for indkomstårene 1999, 2000 og 2001 afholdt udgifter vedrørende investeringer, som ikke blev gennemført. Efter det foreliggende anses selskabet ikke at have fremlagt oplysninger, der kan påvise en sådan tæt forbindelse med selskabets erhvervsmæssige virksomhed og overvejelserne om de forskellige projekter, der alle må anses primært at have vedrørt selskabets kapitalinteresser og investeringsaktiviteter, at udgifterne kan anses for driftsomkostninger fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der henvises til, at de omhandlede projekter efter det for Landsskatteretten oplyste har drejet sig om overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber, således at udgifterne må anses at vedrøre selskabets indkomstgrundlag.

Det bemærkes endvidere, at der ved de omhandlede udgifter ikke anses at være tale om udgifter til formueforvaltning, jf. ligningslovens § 17C, idet udgifterne ikke vedrører selskabets allerede etablerede formue.

Der findes således efter det foreliggende ikke grundlag for at godkende de omhandlede udgifter på henholdsvis 200.000 kr., 242.975 kr. og 160.074 kr. fradraget ved selskabets indkomstopgørelser for indkomstårene 1999, 2000 og 2001, idet der ikke anses at være tale om driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller omkostninger til formueforvaltning, jf. ligningslovens § 17C. Endvidere findes der for de omhandlede indkomstår ikke grundlag for at godkende fradrag for de af selskabet aktiverede beløb, idet der efter det foreliggende ikke anses at være tale om driftsomkostninger omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.