Dato for udgivelse
28 May 2008 15:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 15:17
SKM-nummer
SKM2008.479.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-074956
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt, udsendt, beskatningsret
Resumé
Udsendt af Danmarks Radio anset for fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 4. Danmark har beskatningsretten til lønnen, da denne er omfattet af bestemmelsen om offentligt hverv i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.
Hjemmel
07-180275
Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 4
OECD-dobbeltbeskatningsoverenskomstmodellen artikel 19

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.A.1.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.D.2 artikel 19
Spørgsmål
  1. Vil spørgers udstationering fra Danmarks Radio medføre, at den fulde skattepligt i Danmark bevares i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.?
  2. Er spørgers aflønning fra Danmarks Radio under udstationering i Y-by omfattet af artikel 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land, således at Danmark i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten?
  3. Er spørgers aflønning fra anden dansk offentlig myndighed under udstationering i Y-by omfattet af artikel 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land, således at Danmark i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger fraflyttede Danmark 31. juli 2005, hvor skattepligten ophørte, da boligen i Danmark blev udlejet uopsigeligt i 3 år.

Skattepligten kunne ej heller fastholdes i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, da Danmarks Radio ikke er omfattet af begrebet "danske stat".

I perioden 31. juli 2005 - 31. august 2007 var spørger udstationeret for Danmarks Radio i Y-by.

Fra 1. september 2007 er spørger ansat ved anden dansk offentlig myndighed med tjeneste indtil videre ved myndighedens Y-by-kontor.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse at den fulde skattepligt til Danmark ophørte i forbindelse med fraflytning til Y-by, dels fordi boligen i Danmark blev udlejet uopsigeligt i 3 år og dels fordi Danmarks Radio ikke anses for omfattet af begrebet "danske stat" i relation til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Den 1. september 2007 bliver spørger ansat ved anden dansk offentlig myndighed med tjeneste indtil videre ved myndighedens Y-by-kontor. Der indtræder ikke skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, fordi spørger opnår ansættelsen på lokalt plan, og der sker ingen egentlig "udstationering" da arbejdet foregår i spørgers hidtidige bopælsland.

Det er ligeledes spørgers opfattelse, at lønnen fra såvel Danmarks Radio som fra anden dansk offentlig myndighed under udstationering/arbejde i Y-by er omfattet af artikel 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land, således at Danmark i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten.

DR's stilling i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomster har været omdiskuteret, men det må nu være fastslået at DR er en offentlig virksomhed i dobbeltbeskatningsoverenskomsternes forstand, jf. senest at DR nævnes som eksempel på offentlig virksomhed i "Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning 2007-4", under afsnit D.C. 2.6 vedrørende lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 2 ved tjeneste for den danske stat m.v.

Det må ligeledes stå klart, at lønnen fra anden dansk offentlig myndighed er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens i og med, at anden dansk offentlig myndighed falder ind under afledede statslige institutioner og at anden dansk offentlig myndighed i ansættelseskontrakten anfører, at den individuelt aftalte løn falder ind under dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 19.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

SKAT er ikke enig med spørger i, at den fulde skattepligt til Danmark ophørte i forbindelse med fraflytning til X-land, da han blev udstationeret fra Danmarks Radio til tjeneste i Y-by.

Det er SKAT's opfattelse, at personer der udstationeres af DR skal anses for udsendt til tjeneste uden for riget af den danske stat i relation til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, således at personerne bevarer den fulde skattepligt til Danmark under udsendelsen.

SKAT har i den forbindelse henset til at, DR ifølge LBK nr. 338 af 11. april 2007 om radio- og fjernsynsvirksomhed § 15 betragtes som en selvstændig offentlig institution, hvorfor det er SKAT's opfattelse, at DR er en del af den danske stat.

Det skal ligeledes bemærkes, at ifølge oplysninger fra DR kan Ombudsmanden påtale forhold i Danmarks Radio, ligesom forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen med visse undtagelser er gældende for Danmarks Radios virksomhed.

Før kildeskattelovens ikrafttræden 1. januar 1970 fandtes ikke bestemmelsen om fuld skattepligt for personer udsendt af den danske stat m.v. som vi kender den i den nuværende KSL § 1, stk. 1, nr. 4.

I en landsskatteretskendelse LSRM 1975,100LSR vedrørende indkomstårene 1970-1972 fandt retten ikke tilstrækkelig sikker hjemmel til at opretholde den fulde skattepligt på en person der var ansat som udenrigskorrespondent DR og som flyttede til udlandet i1968 hvor han havde haft bolig og betalt skat.

Der findes ikke øvrigt offentliggjort praksis vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt personer udsendt af Danmarks Radio vil bevare den fulde skattepligt til Danmark eller ej jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, men alene hvorvidt DR skulle anses for offentlig myndighed i relation til lempelsesreglerne i Ligningslovens § 33 A jf. TfS1999.733LSR (vedr. indkomståret 1994). DR blev herefter ikke anset for offentlig myndighed i relation til lempelsesreglerne, men offentlig myndighed i relation til beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser i henhold til den dagældende statsskattelovs § 5d.

Da der således ikke kan anses, at have foreligget en fast offentliggjort praksis om den subjektive skattepligt for DR's udstationerede medarbejdere i relation til bestemmelserne i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, vil SKAT derfor indstille til Skatterådet, at den fulde skattepligt til Danmark er bevaret, når danske statsborgere af DR udstationeres til tjeneste uden for riget.

Spørgsmål 2 og 3

SKAT er enig med spørger i, at lønnen fra såvel Danmarks Radio som fra anden dansk offentlig myndighed under udstationering/arbejde i Y-by er omfattet af artikel 19 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og X-land, således at Danmark i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten.

DR er ifølge LBK nr. 338 af 11. april 2007 om radio- og fjernsynsvirksomhed § 15 en selvstændig offentlig institution og anden dansk offentlig myndighed er en lokal myndighed, hvorfor begge institutioner efter SKAT's opfattelse er omfattet af nævnte artikel 19:

"Offentlige vederlag og pensioner

1. Vederlag, herunder pensioner, der udbetales direkte af, eller af fonds oprettet af, en af de kontraherende stater eller af en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, for varetagelsen af hverv i den førstnævnte stats eller underafdelings eller lokale myndigheds tjeneste, kan kun beskattes i denne stat."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet anser den fulde skattepligt til Danmark for bevaret i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Der henvises til SKATs indstilling og begrundelse.

Skatterådet anser lønnen fra hhv. Danmarks Radio og anden dansk offentlig myndighed for omfattet af bestemmelsen artikel 19 i den dansk-X-land dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Der henvises til SKATs indstilling og begrundelse.