Dato for udgivelse
27 maj 2008 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2008 14:34
SKM-nummer
SKM2008.473.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-78543
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ejendom
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på  ... kr. fra ... til istandsættelse af en fredet mølle er skattefri.

Hjemmel
08-010531
Reference(r)

Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.G.4

A har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på ... kr. fra B til istandsættelse af møllen, beliggende ...

Det fremgår af brev 14. maj 2007 fra Kulturarvstyrelsen, at møllen er fredet.

Bs tilskud går til bygningsarbejde på møllen.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på ... kr. til restaureringen af møllen.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det fremgår af Cirkulære nr. 72 af 17.4 1996, at Skatterådets tilladelse forudsætter, at tilskudsyderen er uafhængig af modtageren.

A har oplyst, at han og B ikke er beslægtede.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte til bygningsarbejde på Grubemøllen, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde og da tilskudsyderen er uafhængig af modtageren.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.