Dato for udgivelse
26 maj 2008 14:07
SKM-nummer
SKM2008.462.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-076264
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Glødelamper og elek. sikringer + Generelt om punktafgifter
Emneord
Elafgift, godtgørelse, bilag, teaterforestilling
Resumé
SKAT præciserer, i hvilket omfang aktiviteterne på et teater forud for forestillingen for publikum på scenen skal anses for at være en integreret del af teaterforestillingen og dermed ikke berettiget til godtgørelse af afgift efter elafgiftsloven.
Reference(r)
Elafgiftsloven § 11, stk. 2, og bilag 1 til elafgiftsloven
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2008-2 F.6.6
Redaktionelle noter
SKAT-meddelelsen ophæves 31. december 2008.

Ifølge § 11, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet kan momsregistrerede virksomheder få tilbagebetalt elafgiften med undtagelse af 1 øre pr. kWh af den af virksomheden forbrugte elektricitet. Dette gælder ifølge § 11, stk. 2, dog ikke for så vidt angår afsætning af ydelser nævnt i bilag 1 til loven.

Bilag 1 til loven indeholder en liste over momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af elafgiften. Det drejer sig hovedsageligt om de såkaldte liberale erhverv, dvs. advokater, revisorer, arkitekter og bureauer m.fl. Blandt de virksomheder eller ydelser, der er omfattet af listen, er imidlertid også forlystelser, "herunder teaterforestillinger, biografforestillinger mv.".

Virksomheder, der både udøver aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, som der ikke ydes godtgørelse for, kan opnå delvis godtgørelse af afgiften. Hvis forbruget måles ved hjælp af én måler, beregnes godtgørelsen som hovedregel efter en omsætningsfordeling. Hvis forbruget til de enkelte aktiviteter måles, anvendes dette som grundlag for fordelingen af elforbruget.

Præcisering af praksis

På given foranledning skal SKAT hermed præcisere, i hvilket omfang aktiviteterne på et teater forud for selve forestillingen for publikum på scenen skal anses for at være en integreret del af forestillingen og dermed ikke godtgørelsesberettiget.

Præciseringen skal ses i lyset af, at bestemmelsen om forlystelser til forskel fra de øvrige former for virksomhed omfattet af bilaget ikke nævner virksomheden "teatre" som sådan, men alene nævner den del af  aktiviteterne på teatret, der udgøres af "teaterforestillinger". Herved forstår SKAT fremførelsen eller forevisningen af skuespil, operaer m.v. på en scene og de opgaver, der relaterer sig hertil.

SKAT er af den opfattelse, at der kan ydes godtgørelse for afgiften af energi brugt i forbindelse med momspligtig produktion af scenografi, kostumer og rekvisitter på et teater, inkl. prøvesalsprøver, idet denne produktion er adskilt fra teaterforestillingen i tid og/eller sted og desuden som regel vil kunne bruges i anden sammenhæng, dvs. produkterne kan udlejes til eksterne parter, sælges til andre teatre m.v. på linje med anden vareproduktion.

SKAT finder derimod, at der ikke kan ydes afgiftsgodtgørelse for energi anvendt til aktiviteterne i forbindelse med produktionen af forestillingen, dvs. prøveforløbet på scenen med kunstnere og sceneteknisk personale m.v., som går forud for den endelige forestilling, og hvorved forestillingen får sin form. Dette forløb må således betragtes som en integreret del af den endelige forestilling foran publikum.

Præciseringen af praksis indvirker ikke på reglerne om afgiftsbetaling af rumvarme i elafgiftslovens § 11, stk. 3 ff.

Såfremt selve teatrets lokaler anvendes til både godtgørelsesberettigede aktiviteter og ikke-godtgørelsesberettigede aktiviteter, kan SKAT give tilladelse til, at der f.eks. årligt fastsættes en fast procentsats for andelen af de godtgørelsesberettigede aktiviteter på teatret  i forbindelse med, at der foretages en omsætningsfordeling.

Teatret skal i givet fald kunne godtgøre, at den fastsatte procentsats svarer til de faktiske forhold set over den pågældende periode

Genoptagelse

Der gælder de almindelige regler i skatteforvaltningslovens § 31 om ordinær genoptagelse af afgiftstilsvar og krav om godtgørelse af afgift, jf. Vejledningen om Processuelle regler på SKATs område, 2008-2, afsnit G.1.2.3

Gyldighed

Meddelelsen vil blive indarbejdet i Punktafgiftsvejledningen, 2008-2, afsnit F.6.6.