Dato for udgivelse
23 maj 2008 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 maj 2008 15:32
SKM-nummer
SKM2008.457.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-075015
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Moms, fjernsalg, indirekte involvering, transport
Resumé

Skatterådet finder ikke det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer via en tysk butik og en webshop, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark. Dette gælder uanset, at virksomheden modtager provision fra fragtmændene.

Hjemmel
08-047535
Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 E.2.2.2.
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke skal afregnes dansk moms ved salg til privatpersoner i Danmark, hvor salgsaftalen indgås på internettet og køberen egenhændigt, og for egen risiko og regning indgår aftale med en for sælger uafhængig transportør, om at denne transporterer varen fra leveringsstedet i Tyskland til kundens adresse i Danmark?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed med salg af bøger. Virksomheden er registreret og fysisk beliggende i Tyskland.

Spørger er endvidere frivilligt momsregistreret i Danmark for salg til personer og momsregistrerede virksomheder samt offentlige virksomheder/institutioner, idet spørger undtagelsesvist leverer varer direkte til slutkunder i Danmark, hvorved leveringerne bliver momspligtige i Danmark.

Spørger påtænker at opstarte salg af bøger via internettet. I forbindelse hermed vil spørger tilbyde sine kunder to former for levering:

1) at kunne afhente sine bøger i butikken i Tyskland

2) at kunne vælge en uafhængig transportør, der sørger for transporten af bøgerne fra vor butik til kunden i Danmark

Salget af varer til ikke momsregistrerede virksomheder og private personer i Danmark forventes at udgøre mere end 35.000 EUR/280.000 kr.

Forløbet af den enkelte handel kan skitseres således:

- Kunden har udvalgt sine bøger og har afregnet sit køb overfor spørger via betalingskort. Spørger afsender ved en e-mail automatisk en ordrebekræftelse til kunden om købet. Den endelige faktura følger varen.

- Herefter skal kunden oplyse om bøgerne afhentes i butikken i Tyskland eller om de ønskes afhentet af en transportør.

- Hvis kunden vælger løsningen med en transportør, skal kunden fra en liste udvælge den transportør, der skal udføre opgaven. Alternativt kan denne frit vælge en alternativ transportør ved direkte henvendelse til denne.

- Herefter skal kunden følge transportørens link fra spørgers internetside til transportørens egen internetside. Kunden indgår selvstændigt en aftale med denne om levering til Danmark, og afregner selvstændigt for transportydelsen.

Spørger har indgået en aftale med de på hjemmesiden angivne transportører. I henhold til denne aftale modtager spørger en betaling for, at transportøren får sit navn på hjemmesiden.

En transportør vil også kunne indgå en aftale med spørger om levering af data vedrørende købet. Heri indgår kundens navn, leveringsadresse, telefonnummer samt vægten på kundens ordre. Også for denne aftale indgår der en betaling fra transportøren til spørger. Er denne aftale indgået, vil transportøren samtidig med afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden modtage de nævnte oplysninger pr. e-mail.

Efter indgåelsen af aftale med transportøren modtager spørger besked direkte fra den enkelte transportør om hvilke forsendelser, denne skal afhente, hvorefter spørger pakker disse og påsætter en adresseseddel, inden pakkerne udleveres til transportøren.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at der ikke skal afregnes dansk moms ved salg til privatpersoner i Danmark, når køberen for egen risiko og regning indgår aftale med en uafhængig transportør, om at denne transporterer varen fra leveringsstedet i Tyskland til kundens adresse i Danmark.

Spørger har anført, at forretningen er baseret på et fast forretningssted i Tyskland med internettet og fysiske lokaler i Tyskland som salgskanaler. Kunden vil altid henvende sig direkte til det tyske forretningssted eller gennemføre købet via internettet. Der er således ingen fast forretningssted i Danmark eller samarbejdspartner som alternativ henvendelse kan foretages til.

Der ligger ingen forudgående handel og transport af varen mellem en dansk og tysk virksomhed/samarbejdspartner før det endelige salg gennemføres til slutkunden.

Spørger efterlever momslovens bestemmelser for salg af varer med leveringssted i Tyskland samt vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.

Ved køberens valg af sin egen og uafhængige transportør sker udlevering til transportøren. Det er den danske køber, der sørger for transporten af varen fra Tyskland til Danmark på egen risiko og regning. Køber indgår en aftale om afhentning med vognmanden på vognmandens internetside (eller direkte personlig kontakt) og betaler for denne ydelse direkte til vognmanden. Spørger har udover at have et link til vognmanden intet at gøre med selve transporten og betalingen for denne.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet her i landet, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 49, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på over 280.000 kr., hvilket spørgers omsætning forventes at blive.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Om sælgeren er indirekte involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden hvorpå salget bliver tilbudt køberen.

Skatterådet har ved afgørelse offentliggjort i SKM2006.534 afgjort, at det ikke kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

Det er SKATs opfattelse, at det konkrete spørgsmål er sammenligneligt med det stillede spørgsmål i SKM2006.534. At spørger i dette tilfælde modtager provision fra transportørerne ses ikke at kunne medføre et andet resultat.

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.