Dato for udgivelse
21 May 2008 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2008 16:07
SKM-nummer
SKM2008.447.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-074550
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer
Emneord
Gulpladebiler, kørsel hjem-arbejde, specialindrettet, 3 ton, tilladt totalvægt
Resumé
Den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton medfører, at reglerne om kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder ikke længere er relevante for disse køretøjer, jf. SKM2008.354.SKAT. Der er herefter ikke nogen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, må køre til virksomhedens adresse.
Hjemmel
07-173422
Reference(r)

Momsloven § 41

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 J.2.4.1

Spørgsmål

 1. Begrænser forretningsmæssigt begrundet kørsel (1 dag ugentligt) i en specialindrettet varebil under 3 tons totalvægt mellem hjem og arbejdsplads for en montør med skiftende arbejdssteder virksomhedens ret til fradrag for købsmomsen af varebilen? 
 2. Begrænser forretningsmæssigt begrundet kørsel (2 dage ugentligt) i en specialindrettet varebil under 3 tons totalvægt mellem hjem og arbejdsplads for en montør med skiftende arbejdssteder virksomhedens ret til fradrag for købsmomsen af varebilen? 
 3. Begrænser forretningsmæssigt begrundet kørsel (3 dage ugentligt) i en specialindrettet varebil under 3 tons totalvægt mellem hjem og arbejdsplads for en montør med skiftende arbejdssteder virksomhedens ret til fradrag for købsmomsen af varebilen? 

Svar

 1. Nej.
 2. Nej.
 3. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S' aktiviteter består i produktion, reparation og service af elektroservice anlæg. Virksomheden dækker hele landet, men har dog ingen afdelinger på Sjælland.

Af forretningsmæssige årsager har A A/S valgt at nedlægge forretningsstedet i X. Det er i stedet meningen, at X-området skal betjenes af en værkstedsvogn. Ligeledes er det planen at indkøbe yderligere værkstedsvogne til firmaets øvrige centre, fordelt geografisk på Fyn og i Jylland.

Disse værkstedsvogne er specialindrettede gulpladebiler under 3 tons totalvægt.

Gulpladebilerne er indrettet med fastmonterede hyldesystemer og udstyret med specialmaskiner, måleudstyr og almindeligt værktøj, samt de mest gængse reservedele m.v. Det er meningen, at medarbejderne så vidt muligt på stedet skal udføre den nødvendige service/reparation af kundernes maskiner m.v.

Arbejdet er tilrettelagt således, at medarbejderne kører fra hjemmet direkte ud til dagens første kunde. Her serviceres/repareres kundens maskine. Hvis arbejdet tager en hel dag, kører medarbejderen direkte hjem fra kunden. Ellers kører medarbejderen videre til næste kunde, hvorfra medarbejderen i så fald kører direkte hjem.

Bliver det nødvendigt at hente udstyr, materialer m.v. i virksomhedens nærmeste afdeling, tilrettelægges denne kørsel således, at kørslen til og fra afdelingen sker mellem to kundebesøg. Alternativt direkte fra og til samme kunde.

I andre situationer kan det blive nødvendigt at medbringe kundernes maskiner til reparation i nærmeste afdeling i løbet af dagen. Som hovedregel vil maskinen blive leveret tilbage til kunden i repareret stand i løbet af samme dag.

Dog vil der være enkelte situationer, hvor det på grund af reparationens størrelse m.v. vil være sådan, at medarbejderen arbejder på maskinen i nærmeste afdeling til arbejdsdagens afslutning, uden at kunne tilbagelevere maskinen samme dag. I denne situation kører medarbejderen direkte fra afdelingen til hjemmet.

Andre medarbejdere i afdelingen vil i denne situation overtage reparationsarbejdet på maskinen næste dag og melde tilbage, når det rullende værksted kan afhente maskinen til levering. Afhentning og tilbagelevering af maskinen til kunden vil ske mellem kundebesøg i løbet af en af de følgende arbejdsdage. 

Der kan i enkelte uger være tale om ca. 2 dage, hvor reparation af maskiner ikke når at blive færdig i løbet af arbejdsdagen, således at medarbejderen kører direkte mellem en afdeling og hjemmet.

Hele idéen med de rullende værksteder er at være tættere på kunden, at opnå kortere reaktionstid og en større andel af løsning af kundens problem på stedet.

Medarbejderne har endvidere forbud mod at anvende gulpladebilerne til private formål.

Da kørslen efter vores opfattelse er forretningsmæssigt begrundet, mener vi ikke, at den skitserede kørsel skal begrænse A A/S´ adgang til fuldt fradrag for købsmoms af gulpladebiler indtil 3 tons totalvægt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Momslovens regler om fradrag for gulpladebiler anvendt i virksomheden fremgår af § 41. Hovedreglen er, at der ikke er fradrag for købsmomsen af gulpladebiler indtil 3 tons totalvægt, hvis disse tillige anvendes til virksomheden uvedkommende formål, herunder private formål.

Højesteret afsagde i 1984 (TfS1984.568H) en meget principiel dom i en sag om fradragsret for moms af gulpladebiler, som blev anvendt til kørsel mellem hjem og arbejdssted.

Højesteret lagde ved afgørelsen vægt på, at ordningen var gennemført for at fremme selskabets rationelle og effektive drift, samt at kørslen skete i selskabets tjeneste og som et led i dets omsætning af varer og momspligtige ydelser. Uanset at de ansatte ved dette kørselsmønster sparede befordringsudgifter, som de ellers ville have haft, valgte Højesteret at lægge vægt på formålet med kørslen. Da kørselsmønsteret var tilrettelagt af hensyn til en rationel og effektiv drift af virksomheden, afsagde Højesteret derfor dom om, at selskabet havde fuld fradragsret for moms af anskaffelsen, der således blev anset for udelukkende at vedrøre selskabets omsætning af varer og ydelser.

SKAT anfører om gulpladebiler med skiftende arbejdssteder i Momsvejledningen 2007-4, afsnit Q 2.4.2.:

"Kørsel mellem bopæl og skiftende arbejdssteder, herunder lejlighedsvis kørsel til det faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign., anses dog for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af:

 • at vare- eller lastmotorkøretøjet er forsynet med det for arbejdet relevante værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl,
 • at virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på vare- eller lastmotorkøretøjet og
 • at medarbejderne ikke må og ikke anvender vare- eller lastmotorkøretøjerne til private formål."

A A/S har ret til fuld skattemæssig afskrivning. Gulpladebilerne er specialindrettede med det relevante værktøj, og medarbejderne har påbud om ikke at anvende gulpladebilerne til private formål. Det er derfor vores opfattelse, at gulpladebilerne anvendt til den omhandlede kørsel mellem skiftende arbejdssteder i A A/S opfylder de af SKAT opstillede betingelser.

Spørgsmålet er imidlertid, hvorledes man skal fortolke "lejlighedsvis kørsel til det faste forretningssted". Der er efter vores opfattelse ikke tvivl om, at retningslinjerne om den lejlighedsvise kørsel alene tager sigte på kørsel direkte mellem hjemmet og virksomhedens faste forretningssted. Det vil sige, at kørsel mellem kunder og det faste forretningssted i løbet af dagen utvivlsomt vil være relateret til momspligtige aktiviteter. Det er således kun kørsel direkte mellem hjemmet og det faste forretningssted, der reguleres med retningslinjerne i vejledningen.

Det daværende Momsnævnet har i en sag (TfS1988.528) truffet afgørelse om, at lejlighedsvis kørsel mellem hjem og arbejdsplads ikke skulle begrænse momsfradragsretten, jf. ovenfor. I den konkrete sag var de anvendte gulpladebiler sjældent på virksomhedens faste forretningssted. Når gulpladebilerne kørte til forretningsstedet, skete dette kun i forbindelse med afhentning af værktøj m.v. De biler, der blev anvendt af entreprenørvirksomhedens formænd, kørte dog til det faste forretningssted hver fredag i forbindelse med tilrettelæggelsen af den kommende uges arbejde. Momsnævnet traf afgørelse om, at den lejlighedsvise kørsel skulle anses som erhvervsmæssig, hvor retten til momsfradrag ikke skulle begrænses.

Anvendelsen af A A/S' værkstedsbiler medfører, at der køres mellem forretningssted og hjem ca. 2 gange om ugen i de tilfælde, hvor reparationer på maskiner ikke kan færdiggøres inden arbejdsdagens afslutning.

Det er vores opfattelse, at der er tale om kørsel, som alene sker i virksomhedens interesse, samt at kørslen må falde ind under retningslinjerne for lejlighedsvis kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted.

Nogle værkstedsvogne omfattet af reglerne om skiftende arbejdssteder vil kun sjældent køre mellem medarbejderens hjem og det faste forretningssted, mens andre vil blive anvendt til sådan kørsel ca. 2 gange ugentligt. Dette bør ikke medføre en forskellig momsmæssig behandling, idet kørslen alene er udtryk for et forretningsmæssigt behov.

Den lejlighedsvise kørsel mellem hjemmet og virksomhedens faste forretningssted skal anses for relateret til momspligtige aktiviteter, når kørslen sker af hensyn til arbejdets hensigtsmæssige udførelse og ikke har et privat formål. Kørslen er forretningsmæssig og ikke privat i denne sag.

Det er derfor vores opfattelse, at den kørsel, som er omfattet af de stillede spørgsmål, er udtryk for et forretningsmæssigt behov. Retten til fradrag for købsmoms af gulpladebiler indtil 3 tons totalvægt skal derfor ikke begrænses på grund af den lejlighedsvise kørsel mellem medarbejderens hjem og det faste forretningssted.

SKATs indstilling og begrundelse

Praksis for kørsel i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton er ændret ved SKM2008.354.SKAT med virkning fra 15. april 2008.

Af SKM2008.354.SKAT fremgår bl.a.:

"Ændring af momspraksis

Følgende kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen, er nu også tilladt:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer kan der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.
 • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.
 • Der kan køres til spisning eller hentes mad, når kørslen sker i arbejdstiden.
 • I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Ved vurderingen af, om der konkret er tale om et specialindrettet køretøj, skal der altid være tale om, at køretøjet ikke egner sig som et alternativ til en privat bil, og:

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde

Moms - sådan må der nu køres i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton

Efter momslovens § 41, stk. 1, kan købsmomsen vedrørende anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende bruges i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Ved kørsel mellem hjem og arbejde foreligger der et privat formål, der er den registrerede virksomhed uvedkommende, hvorfor der ikke er fradragsret for vognens købsmoms.

I enkelte tilfælde og på særlige betingelser anses kørsel mellem hjem og arbejde dog for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge, jf. nedenfor.

Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer

Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af:

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at den specialindrettede bil er nødvendig for at brugeren kan udføre sit arbejde

Den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj medfører, at reglerne om kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder ikke længere er relevante for kørsel i disse køretøjer.

I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Svinkeærinder i specialindrettede køretøjer

Er betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer opfyldt, kan der i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Hvis der køres mellem hjem og arbejde i et ikke-specialindrettet køretøj, må der ikke foretages svinkeærinder.

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året anses for foretaget i virksomhedens interesse, når køretøjet den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen 2 gange.

I tilknytning til kørslen mellem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Når den undtagelsesvise kørsel mellem hjem og arbejde foregår i et ikke-specialindrettet køretøj, må der ikke køres svinkeærinder i tilknytning til kørslen.

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i ikke-specialindrettede køretøjer

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i ikke-specialindrettede køretøjer, herunder lejlighedsvis kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign., anses for at være foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af:

 • at vare- eller lastmotorkøretøjet er forsynet med det for arbejdet relevante værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl
 • at virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på vare- eller lastmotorkøretøjet og
 • at medarbejderne ikke må og ikke anvender vare- eller lastmotorkøretøjerne til private formål.

Kørsel mellem et skiftende arbejdssted og virksomhedens faste forretningssted anses altid for at være foretaget i virksomhedens interesse. Der kan derfor køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og det faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra et skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.

Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejde i den momsregistrerede virksomheds tjeneste, men uden for virksomhedens faste forretningssted. Ved bedømmelsen af, om der køres mellem skiftende arbejdssteder, er det ikke afgørende, hvor lang arbejdsperioden er det enkelte sted, eller hvor mange arbejdssteder, den pågældende har, men kun om det er forskellige arbejdssteder uden for virksomhedens faste forretningsadresse. Det centrale kriterium for, om der foreligger skiftende arbejdssteder, er arbejdets - fagets - karakter. Der skal være tale om arbejdssteder, der skifter geografisk på grund af arbejdets karakter, fordi arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset.

I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. 

Når kørslen mellem hjem og skiftende arbejdssteder foregår i et ikke-specialindrettet køretøj, må der ikke foretages svinkeærinder i tilknytning til kørslen.

Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning

Kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted som led i en vagtordning anses ikke for privat kørsel på betingelse af, at:

 • kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov
 • motorkøretøjet er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med
 • brugeren har fået er klart forbud mod at bruge bilen privat
 • der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald m.v.
 • det kan konstateres hvilket motorkøretøj, der er brugt til de enkelte vagter
 • antallet af motorkøretøjer står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang
 • den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden

Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat.

Med familiefester og lignende forstås arrangementer af enkeltstående art, som er planlagt længere tid i forvejen. Familiebesøg og idrætsarrangementer, som f.eks. deltagelse i ugentlig fodboldtræning, falder derimod ikke inden for den type arrangementer, der kan tillades, uden at der nægtes fradrag for motorkøretøjets købsmoms.

I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes, afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Når kørslen mellem hjem og arbejdssted som led i en vagtordning foregår i et ikke-specialindrettet køretøj, må der ikke foretages svinkeærinder i tilknytning til kørslen.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden

Både specialindrettede køretøjer og ikke-specialindrettede køretøjer kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden betragtes som privat kørsel, og denne kørsel er derfor ikke tilladt, medmindre der køres i et specialindrettet køretøj, og der er tale om et svinkeærinde på vej hjem fra arbejde, jf. ovenfor."

Den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj medfører som nævnt ovenfor, at reglerne om kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder ikke længere er relevante for kørsel i disse køretøjer.

Da der ikke er nogen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj må køre til virksomhedens adresse, indstiller SKAT at spørgsmål 1, 2 og 3 besvares med nej, således at spørger har fradragsret for moms ved anskaffelse af specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Der er hermed ikke taget stilling til, om spørgers køretøjer er specialindrettede.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.