Dato for udgivelse
20 May 2008 16:18
SKM-nummer
SKM2008.445.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-069838
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Heste, midlertidigt, indført, træning, leveringssted, arbejde, løsøregenstande
Resumé
Træning af heste kan anses som arbejde udført på løsøregenstande. Virksomheder, der har indbetalt moms af træning af heste, der er midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.
Reference(r)

Momsloven § 18, stk. 1, nr. 3, og stk. 2
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 6

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 E.3.4.3
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 E.3.4.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 I.1.2.2
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 N.2.3.12
Redaktionelle noter
Ændret ved SKM2008.593.SKAT.

Baggrund

Landsskatteretten har i SKM2008.388.LSR svaret ja til, at leveringsstedet for arbejde udført på heste, der af et svensk momsregistreret selskab midlertidigt indføres til Danmark med henblik på træning, og som efter endt træning transporteres tilbage til Sverige, ikke er her i landet, jf. momslovens § 18, stk. 1, nr. 3 og stk. 2.

Landsskatteretten fastslog, at under forudsætning af, at der ved arbejde udført på heste forstås en rent fysisk træning af heste, kan det anses som arbejde udført på løsøregenstande.

Konsekvenserne af SKM2008.388.LSR - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, jf. SKM2007.569.SR, om at træning af heste ikke kan anses som arbejde udført på løsøregenstande.

Det betyder, at når hesteejere fra andre EU-lande får trænet deres heste hos trænere i Danmark, er træningsydelsen omfattet af momslovens § 18, stk. 1, nr. 3 (arbejde udført på løsøregenstande), og ydelsen kan leveres uden dansk moms, jf. momslovens § 18, stk. 2, når aftageren er momsregistreret i et andet EU-land og hesten forsendes eller transporteres til udlandet.

Det betyder endvidere, at når hesteejere fra lande uden for EU får trænet deres heste hos trænere i Danmark, kan ydelsen leveres uden dansk moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 6, når hesten efter træningen bliver transporteret til et sted uden for EU af virksomheden eller af en aftager etableret i udlandet.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt moms af træningsydelser omfattet af momslovens § 18, stk. 2, og § 34, stk. 1, nr. 6, kan anmode om genoptagelse af opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Ved bedømmelsen af tilbagebetalingskrav anvendes dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld. Disse regler vil blive fortolket i lyset af den seneste praksis fra EF-domstolen om medlemsstaternes opkrævning af beløb i strid med fællesskabsretten.

Efter disse regler har virksomheder som udgangspunkt ret til at få tilbagebetalt afgifter, som er opkrævet i strid med fællesskabsretten. Dog har virksomheder ikke ret til tilbagebetaling, når myndighederne kan godtgøre, at afgiften er blevet overvæltet, og at en tilbagebetaling af afgiften til den afgiftspligtige vil medføre en ugrundet berigelse for den pågældende, jf. EF-Domstolens dom i de forenede sager C-192/95 - C-218/95 Camateb.

Om og i hvilket omfang tilbagebetaling af afgift, der er opkrævet i strid med fællesskabsretten medfører en ugrundet berigelse af den afgiftspligtige fastlægges ved hjælp af en økonomisk analyse af alle den konkrete sags relevante omstændigheder, jf. EF-Domstolens dom i sag C-147/01 Webers Wine World, præmis 100.

EF-domstolen har i sag C-342/87 Genius Holding udtalt, at for at sikre gennemførsel af princippet om momsens neutralitet påhviler det medlemsstaterne i deres interne retsorden, at give mulighed for berigtigelse af enhver urigtig faktureret afgift, når udstederen af fakturaen beviser sin gode tro.

Under henvisning til, at de udenlandske kunder har betalt momsen uden mulighed for at opnå momsgodtgørelse efter reglerne i momslovens § 45, stk. 1, vil SKAT ikke påstå overvæltning, hvis der sker berigtigelse af momsen mellem virksomheden og aftagerne af træningsydelsen.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 4. februar 2008.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.