Dato for udgivelse
23 May 2008 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 May 2008 12:02
SKM-nummer
SKM2008.459.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-233/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Efteruddannelse, grunduddannelse, kursus, NLP, coaching
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde fradragsret for udgifter til et kursusforløb. Sagsøgeren havde opstartet selvstændig coaching-virksomhed i august 2004. Aktiviteterne i virksomheden blev indtægtsgivende fra foråret 2005. I efteråret 2005 havde sagsøgere deltaget i et 15 dages kursusforløb afholdt i U.S.A. og i Storbritannien.

Retten lagde til grund, at kurserne måtte betegnes som generelle personlighedsudviklende kurser, som ikke var målrettet mod personer, der drev selvstændig virksomhed med coaching. Endvidere fandt retten, at der med deltagelsen i kurserne var tale om grund- eller videreuddannelse, idet sagsøgeren opnåede nye kompetencer, som han anvendte i sin markedsføring og udvikling af virksomhedens produkt. Herefter fandtes udgifterne til kurserne at være relateret til virksomhedens indkomstgrundlag og dermed ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, a.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-1 E.A.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.B.3.4

Parter

A
(Advokat Verner Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Bente Thanning

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag omhandler fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for kurser, som sagsøgeren, A, har deltaget i fra august til december 2005.

A har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans kursusudgift på 57.227 kr., afholdt i 2005, er fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

A gennemgik i 2002-2003 NLP-uddannelserne NLP-practioner og NLP Master i terapi og coach. Den 15. august 2004 registrerede A en selvstændig virksomhed, H1, i branchen virksomhedsrådgivning, ligesom han udarbejdede en forretningsplan for virksomheden. I forretningsplanen er der oplysninger om virksomhedens hjemmeside, cvr. nr., etableringsomkostninger m.v.

Den 10. november 2004 tilmeldte A sig 3 kurser; Life Mastery, Date with Destiny og Wealth Mastery, udbudt af G1 University, grundlagt af NT. Kurserne blev afholdt i perioden august til december 2005 i USA og England. I henhold til materialet fra G1 University henvendte kurserne sig til "personer, der har opnået en vis excellence i deres liv, men som alligevel søger udfordringer for at blive yderligere beriget" og "Kurset henvender sig til individer, par, familier og virksomheder. Deltagerne er alle fra forældre og studerende til virksomhedsejere og ledere".

Kurset Life Mastery beskrives blandt andet på følgende måde

"...

You will design a new plan for your life, one that excites you and strengthens, rejuvenates, ergizes, and revitalizes your mind, your physical body, your emotions, and your relationships."

Kurset Date with Destiny beskrives blandt andet på følgende måde:

"...

NT will lead you through a course that literally transform the foundations of your life. You will be able to choose the future direction of your life with certainty. At Date with Destiny you'll not only discover your true purpose, you'll leave knowing every thourght, feeling, belief and action is empowering you and pulling you forward."

Kurset Wealth Mastery beskrives blandt andet på følgende måde

"...

Imagine how your life might be changed when you not only understand, but also begin applying the same strategies and tools used by the world's most successful investors and financial traders.

..."

Aktiviteterne efter virksomhedens start i 2004 bestod bl.a. i en omtalt i Ugeavisen ... A holdt foredrag i ... den 10. marts 2005. Virksomheden fakturerede første gang en kunde den 13. marts 2005, og der blev udarbejdet markedsføringsmateriale til kurser, som virksomheden afholdt fra først i november 2005. Af virksomhedens årsrapport for 2005 fremgår, at virksomheden i indkomståret 2004 havde et aktiv på 57.227 kr. i form af forudbetalte kurser. I indkomståret 2005 var årets resultat et underskud på 183.468 kr. Udgiften til annoncer, reklamer og foldere udgjorde 55.775 kr. A gennemførte i perioden et kursus, hvorved han den 26. april 2005 opnåede certifikat som "Professionel coach".

Den 30. marts 2005 anmodede A det daværende ... Skattekontor om en bindende forhåndsbesked vedrørende fradragsret for kurserne ved G1 University. A indbragte afslaget på fradragsret for Skatteankenævnet og senere Landsskatteretten. Den 21. november 2006 traf Landsskatteretten afgørelse, hvorved fradragsret blev nægtet.

Forklaringer

A har blandt andet forklaret, at NLP-uddannelser er uddannelse i at arbejde med menneskers tanker og følelser. Han har også taget kurser i kommunikation, ledelse og udvikling. Coaching-markedet er i dag temmeligt stort og i fortsat udvikling blandt andet på grund af stress i befolkningen. Denne stress opstår på grund af forkert anvendelse af de mentale ressourcer. Virksomheden giver i år overskud. Det tager tid at opbygge tillid til virksomheder, hvilket er ved at ske nu. Grundstenen i hans uddannelse er uddannelserne NLP-practioner og NLP-Master. I april 2005 tog han uddannelsen til professionel coach. Uddannelsen består i teorier og teknikker til at hjælpe mennesker med at kigge indad og finde egne ressourcer.

Han var ansat ved G2 frem til april 2005. Han havde ansvaret for organisation, ledelse og drift med 30 ansatte. Han ønskede at starte egen virksomhed, fordi han er en selvstændig person. Starten af virksomheden var en lang proces og hårdt arbejde. Den første forretningsplan blev lavet i 2004. Han vidste at det ville tage tid at starte virksomheden. I den efterfølgende periode gav han interviews, havde møde med rådgivere, holdt foredrag og gav gratis coaching sessioner. Der går normalt 4-5 måneder fra den indledende kontakt til kunden til der opnås et salg. Han havde den indledende kontakt til G3 A/S i maj 2005. Kontrakten med G3 A/S blev indgået før han tog kurserne i USA. Han var allerede kvalificeret til at køre kursusforløbet for G3 A/S via sine NLP-uddannelser og resultaterne i sit hidtidige arbejde.

Han tilmeldte sig kurserne på G1 University allerede i efteråret 2004 for at vedligeholde sine kompetencer. Vedligeholdelsen af NLP-kompetencen kan enten ske i Danmark, Europa eller USA. USA er klart de bedste i branchen, hvorfor han valgte at deltage i kurser hos en af de førende coaches i verden. Der blev ikke holdt eksamen på kurserne, men de fik et diplom. Han reklamerede med kurset ved NT i sit markedsførings materiale, fordi NT kurser er de bedste i branchen. Kurset omhandler den samme ydelse, nemlig udvikling af mennesker ved coaching, kommunikation og personlig udvikling, som hans virksomhed tilbyder. Han gennemgik kurserne på G1 University for at teste produkterne på sig selv for på den måde at kunne sælge sin ydelse. Det er hans person, der er virksomhedens produkt. Han skal derfor selv forstå og praktisere produktet. Det er derfor nødvendigt at ajourføre sin viden inden for NLP's verden. Han tror, at kurserne har givet ham en stor fordel, men han kunne godt have skabt sin virksomhed på sin hidtidige uddannelse og erhvervskarriere. Han har dog brugt kurserne i sin markedsføring.

Uddannelsen i USA består af en 7-trins model, hvor den såkaldte NLP-nøgle har 5 trin. Han har efterfølgende udviklet sin egen model - en 5-trins model, lavet på grundlag af NLP's verden, uden dog at være NLP-nøglen eller NT' 7-trins-model. Kurserne på G1 University henvendte sig ikke specielt til professionelle coaches. Som professionel coach forstår han, hvad der ligger bag kursusbeskrivelsen, herunder hvilke teknikker og trin, der bruges. Kurset er således svarende til de kurser, som han selv udbyder gennem sin virksomhed. NT tilbyder ikke kurser for udøvende coaches. Der findes kurser rettet mod professionelle coaches, men de afholdes ikke af de bedste coaches i verden. Kursusforløbet på G1 University var ikke en forudsætning for starten af virksomheden, men de har øget opmærksomheden, fordi NT er kendt i coaching verdenen. Hans virksomhed ekspanderer dog kun, fordi at han er dygtig til sit arbejde. Det er hans opfattelse, at 70 % af deltagerne i kurset var selvstændige, som arbejdede professionelt med coaching, terapi og formidling.

Markedsføringstiltagene har beløbet sig til ca. 55.000 kr. Virksomhedens webside er løbende udviklet, der er trykt visitkort og brochurer, som er udviklet i perioden fra maj 2005 og resten af året.

SK har blandt andet forklaret, at han er ejer af G2 i ... og .... A var ansat hos ham i perioden fra 2003 til 2005. A blev ansat som restaurantchef på grund af sine menneskelige egenskaber. Restauranten har mange ansatte, hvoraf ca. halvdelen af medarbejderne skifter på et år. Restauranten i ... har en stor vækstkurve. Under sin ansættelse deltog A i G2' formaliserede lederprogram, Management Development Program, som blandt andet består af ledelse i forhold til unge ansatte.

Han bruger i forvejen NLP-uddannelserne og har sendt sine restaurantchefer på NLPkurser. A havde allerede disse kurser. Restaurantcheferne er forholdsvis unge og har brug for ledelsesværktøjer i forhold til deres ledelse af de unge ansatte. Ved at supplere G2 ledelsesuddannelse med NLP-uddannelsen gøres lederne "bredere". A fik supplerende uddannelse indenfor coaching, mens han var ansat. Coaching indgår som koncept i virksomhederne, fordi der holdes mange samtaler med de ansatte, og fordi der er en stor udviklingsopgave på grund af den store "turn over" af medarbejderstaben. A var en god restaurantchef som havde naturlig tilgang til arbejdet med mennesker. A tog initiativ til mange interne ting, såsom servicehæfter, seminarer og så videre. Han har hidtil ikke gjort brug af As virksomhed.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument gjort følgende gældende:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende

at

den pågældende kursusudgift er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde sagsøgers indkomst og dermed er fradragsberettiget i henhold til Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra A.

 

at

den af sagsøgers drevne virksomhed inden for branchen "anden virksomhedsrådgivning", er oprettet 15.8.2004, jfr., bilag 5, side 2, og at markedsføring og salg var iværksat før deltagelse i det i sagen omhandlede kursus,

 

at

sagsøger forinden sin deltagelse i kurset var uddannet inden for formidling og coaching og bl.a. var certificeret som professionel coach jfr. bilag 6,

 

at

kursusdeltagelsen ikke vedrørte et helt nyt område, men derimod samme område og grundlag som sagsøger allerede havde opstarte virksomhed på,

 

at

sagsøger på tidspunktet for kurset allerede havde etableret virksomhed inden for formidling, coaching mv. og at virksomheden var i drift og havde opnået indtjening,

 

at

det forhold, at kursustilmelding og betaling er sket i etableringsåret, ikke kan medføre manglende fradragsret.

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument gjort følgende gældende

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har løftet den ham påhvilede bevisbyrde og godtgjort at være berettiget til fradrag for de afholdte udgifter til kursusopholdet i USA, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1.

Kursusudgifter kan fradrages ved indkomstopgørelsen, når der er tale om kurser, der har til formål at vedligeholde og ajourføre skatteyderens tidligere erhvervede uddannelse og viden, idet det dog er en forudsætning for fradrag, at afholdelsen har en konkret og direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen. Der kan derimod ikke foretages fradrag for kursusudgifter, der udgør etableringsudgifter, videreuddannelse eller kurser af privat karakter.

Det gøres gældende, at det pågældende kursus var af almen og generel karakter, og at der derfor mangler den for fordrag fornødne konkrete og direkte sammenhæng med sagsøgerens indkomstskabende aktiviteter, jf. bl.a. UfR 1989, side 1052H. Til støtte herfor fremhæves, at alle kunne deltage i kurset, der således ikke forudsatte noget forudgående uddannelsesniveau. Endvidere henvises til det ganske generelle og almene kursusindhold.

Det gøres videre gældende, at den omhandlede kursusudgift under alle omstændigheder ikke kan anses afholdt for at vedligeholde og ajourføre sagsøgerens uddannelse og viden, men at der derimod har været tale om en etableringsudgift og om videreuddannelse. Der henvises i den forbindelse til, at kursustilmeldingen og betalingen er sket samtidigt med virksomhedens start, ligesom også selve kursusdeltagelsen er sket i forbindelse med starten af virksomheden.

Til støtte herfor fremhæves endvidere, at kursusdeltagelsen gjorde sagsøgeren i stand til at markedsføre sig selv inden for et helt nyt område. Herefter er der tale om en etablerings- eller videreuddannelsesomkostning, som der ikke er fradrag for."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er en betingelse for fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem afholdelsen af udgiften til kurserne og indkomsten i virksomheden, idet udgiften skal være afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

Det lægges til grund, at A registrerede sin virksomhed den 1. august 2004, på hvilket tidspunkt han havde gennemgået en NLP-uddannelse. Aktiviteterne i virksomheden blev indtægtsgivende i foråret 2005. A har forklaret, at han på grundlag af NLP-uddannelserne og kurserne på G1 University udviklede det produkt, som udbydes i virksomheden. A har videre forklaret, at en stor del at deltagerne på kurserne på G1 University var professionelle coaches

Coachingbranchen er ikke kendetegnet ved en særlig kompetencegivende uddannelse eller formaliseret efteruddannelse. Kurserne, som A deltog i på G1 University, må betegnes som generelle personlighedsudviklende kurser, som ikke var målrettet mod personer, der drev selvstændig virksomhed med coaching.

Det forhold, at A ved virksomhedens start havde gennemgået en NLP-uddannelse, medfører ikke, at deltagelse i de generelle personlighedsudviklende kurser ved G1 University, kan betragtes som efteruddannelse. Kurserne kan nærmere betegnes som en tilsvarende uddannelse eller videreuddannelse, hvorved A opnåede nye kompetencer, som han anvendte i sin markedsføring og ved udviklingen af virksomhedens produkt. Udgiften til kurserne er således relateret til virksomhedens indkomstgrundlag og ikke anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, hvorfor der ikke er fradragsret efter statsskattelovens § 6, skt. 1, litra a. Skatteministeriet gives herefter medhold i frifindelsespåstanden.

Sagens omkostninger fastsættes efter sagens værdi til 10.000 kr. med tillæg af moms til dækning af advokatomkostninger samt 381 kr. med tillæg af moms til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal i sagsomkostninger til Skatteministeriet betale 12.976,25 kr.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage.