Sagen drejer sig om, hvorvidt værdien af et varelager der er overgået til den private formue kan reduceres med sælgersalær.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har stadfæstet forhøjelse af klagerens virksomhedsindkomst med 289.492 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 67.033 kr.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har afholdt møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Klageren har tidligere drevet virksomhed med salg af antikviteter. Klagerens virksomhed ophørte den 15. august 2001. I den forbindelse overtog klageren det resterende varelager.

Da klageren sidder i uskiftet bo, blev der udarbejdet en overtagelseserklæring, der blev godkendt af de fælles livsarvinger den 18. januar 2001. Varelageret blev i den forbindelse vurderet af en taksator, godkendt af Justitsministeriet. Taksator har den 22. august 2000 vurderet varelagret til en værdi af 2.094.800 kr. Vurderingen er foretaget ud fra hammerslagspriser, og der er ikke fratrukket salær eller andre omkostninger. Varelageret blev i overtagelseserklæringen optaget til en værdi svarende til taksatorens vurdering minus 20 %. Dette begrundes i overtagelseserklæringen med, at der er sket en samlet overtagelse af hele varelageret.

Repræsentanten har yderligere anført, at værdiansættelsen er sket under hensyntagen til det sælgersalær, der vil blive opkrævet ved salg på auktion. Dette salær ligger efter det oplyste på 15-20 %.

I forbindelse med sagens behandling for retten er der begæret syn og skøn. Efter aftale mellem klageren og SKAT er der imidlertid ikke blevet afholdt et egentligt syn og skøn. Der er i stedet i fællesskab indhentet en sagkyndig erklæring fra Bruun Rasmussen Auktioner. Det fremgår af denne, at sælger betaler et salær på 16 % af hammerslagsprisen ved auktion, samt at der ikke er praksis for overdragelse af et samlet varelager.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteforvaltningens forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst til 1.455.406 kr. stadfæstes.

Der er enighed om, at taksatorens værdiansættelse af varelageret til 2.094.800 kr. kan lægges til grund. Klageren har imidlertid i sit regnskab reduceret denne værdiansættelse med 20 % under henvisning til, at varelageret er overtaget samlet, samt at der skal fradrages sælgersalær. Skatteankenævnet fastholder, at værdien skal opgøres uden hensyn til sælgersalær, allerede fordi denne udgift ikke er afholdt. Det bemærkes i den forbindelse, at værdien er opgjort ud fra regnskabsmæssige tal og vurderinger, der tilsyneladende fraviger fra den salgssum, der opnås ved auktionssalg. Skatteankenævnets sekretariat er imidlertid ikke bekendt med, i hvilket omfang varelageret faktisk er solgt på auktion.

I forbindelse med sagens behandling for retten har SKAT Hovedcenter anført, at der er opnået enighed om ikke at afholde syn og skøn, da der ikke var tvist om vurderingen, men kun om faglige kutymer. Det blev derfor besluttet at indhente en sagkyndig erklæring fra Bruun Rasmussen Auktioner. Det fremgår heraf, at der fratrækkes 16 % af hammerslagsprisen i honorar ved auktion, og at der ikke er praksis for at overtage et samlet varelager.

Der er henvist til statsskattelovens § 4.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at værdiansættelsen af det overtagne varelager fastsættes til vurderingen minus 16 %.

Til støtte for denne påstand anføres det, at værdien er fastlagt ved en samtidig overtagelse af hele varelagret, og vurderingen er fastsat til hammerslagspris uden fradrag af omkostninger. Ved den fremlagte sagkyndige erklæring fra Bruun Rasmussen Auktioner er det dokumenteret, at der ved et auktionssalg vil blive fradraget 16 % i sælgersalær. Værdien af varelagret må derfor opgøres til vurderingen minus sælgersalæret på 16 %, da det er det nærmeste man kan komme handelsværdien for det samlede lager.

På denne baggrund kan varelagerets værdi opgøres til 1.472.118 kr. efter fradrag af moms. Forhøjelsen skal således nedsættes til 67.033 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Ved ophør af virksomhed og samtidig overtagelse af virksomhedens resterende varelager, skal værdien af dette varelager beskattes som personlig indkomst. Værdien af varelagret skal fastsættes til markedsværdien.

Der er enighed mellem sagens parter om, at taksators vurdering kan anvendes som udgangspunkt for værdiansættelsen. Spørgsmålet er herefter om vurderingen skal reduceres med de omkostninger, der vil være forbundet med at opnå den hammerslagspris, der fremgår af vurderingen.

Da taksators vurdering er baseret på auktionssalg, uden at tage højde for salgsomkostninger, må det provenu som klageren vil kunne opnå som sælger af det samlede varelager antages at udgøre den vurderede pris minus det sælgersalær, der beregnes af auktionshuset.

Værdien af varelagret kan derfor efter en konkret vurdering passende fastsættes til vurderingen minus 16 % i overensstemmelse med klagerens påstand. Forhøjelsen af klagerens indkomst nedsættes derfor til 67.033 kr.