Byrettens dom af 26. januar 2006 (3-678/2005) er anket af A under konkurs v/kurator, advokat Niels E. Valdal med påstand som for byretten om, at indstævnte, kommunen, skal betale konkursboet 297.283 kr. med procesrente fra den 15. maj 2003, subsidiært fra sagens anlæg, til betaling sker.

Indstævnte,kommunen, har påstået stadfæstelse.

Der er ikke afgivet forklaring i landsretten.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten og har herunder uddybet de synspunkter, som fremgår af parternes påstandsdokumenter for landsretten.

Konkursboet har i påstandsdokument af 26. april 2006 gjort følgende anbringender gældende:

"Appellanten gør til støtte for den nedlagte påstand principalt gældende, at retsvirkningen af udlæggets ophør er dettes definitive bortfald, og at parterne som følge deraf skal stilles, som om udlægget ikke var foretaget. Det gøres gældende, at denne retsposition ikke er opnået ved den af indstævnte gennemførte modregning.

Videre gøres gældende, at modregningsbetingelserne i udlæggets ophør ikke var opfyldt.

Som subsidiære synspunkter gøres gældende

at

appellantens krav er stiftet ved fogedrettens kendelse om ophævelse og derfor efter fristdagen, og ikke kan anses for et krav på tilbagebetaling af skat opkrævet med urette,

 

at

de af indstævnte modregnede krav er stiftet forud for fristdagen,

 

at

der ikke kan foretages modregning på fordringer stiftet på hver sin side af fristdagen, jf. konkurslovens § 42,

 

at

betingelserne for betaling af gæld efter fristdagen i konkurslovens § 72, stk. 1, jf. § 69, ikke er opfyldt, hvorfor indstævntes modregning er omstødelig, og

 

at

ophævelse af udlægget og den deraf følgende foretagne modregning, ikke er at anse for en betaling foretaget af A.

For så vidt angår rentepåstanden gøres det gældende, at indstævnte er forpligtet til at lade beløbet forrente fra tidspunktet for udlæggets foretagelse, idet udlægget var uberettiget."

Kommunen har i påstandsdokument af 20. april 2006 gjort følgende anbringender gældende:

"Det gøres til støtte for påstanden om stadfæstelse overordnet gældende, at indstævnte ikke er pligtig at betale kr. 297.283,- til appellanten.

Som det fremgår af bilag P, havde indstævnte og ToldSkat pr. konkursdagen et krav på henholdsvis kr. 219.854,- og kr. 77.429,- for restskatter, AM-bidrag, moms og renter. Til dokumentation herfor er fremlagt bilag Q.

Det gøres gældende, at det af indstævnte den 12. maj 2003 foretagne udlæg for kr. 425.216,- i indestående kr. 297.283,- på konto ... i F1 Bank A/S er at anse som en betaling fra A, og at beløbet på indbetalingstidspunktet den 15. maj 2003 (bilag L) blev afskrevet på As skatterestancer, der i tid ligger forud for såvel konkursdekretets afsigelse som udlæggets foretagelsen den 12. maj 2003.

Det gøres gældende, at indstævnte har været berettiget til at foretage modregning med de af A oparbejdede skatterestancer før konkursen, jf. UfR 1998, side 1270 H.

Den som bilag N fremlagte ændrede årsopgørelse for 1999 er en konsekvens af skatteankenævnets kendelse af 8. marts 2004 (bilag M), der således har virkning ex tunc, idet krav på indkomst- og formueskatter stiftes ved indkomstårets udløb, hvorved et eventuelt krav på udbetaling af overskydende skat skal anses for opstået ved udgangen af det indkomstår, det vedrører, jf. TfS 1995, side 488 V, TfS 1990, side 217 H, TfS 1987, side 578 H og TfS 1985, side 399 H.

As umiddelbare krav på overskydende skat i medfør af den i 2004 ændrede årsopgørelse for 1999 (bilag N) er således at anse for stiftet ved udgangen af 1999, og det gøres gældende, at beløbet på kr. 297.283,- er at anse som et krav på tilbagebetaling af skat opkrævet med urette.

Fogedrettens ophævelse af det af indstævnte den 12. maj 2003 foretagne udlæg skyldes alene skatteankenævnets kendelse, der som ovenfor anført, har virkning ex tunc.

Det gøres i den forbindelse gældende, at et krav på tilbagebetaling af beløbet kr. 297.283,- ligeledes har virkning ex tunc, og at kravet skal anses for stiftet på det tidspunkt, hvor det nu ophævede udlæg blev foretaget og betalingen blev tilstillet indstævnte, hvilket var 15. maj 2003 (bilag L).

At kravet skal anses for stiftet den 15. maj 2003 understøttes ligeledes af, at appellanten har nedlagt påstand om forrentning fra denne dato. Det bemærkes hertil, at der i medfør af rentelovens § 3 skal betales renter fra forfaldsdagen, hvilket er den dag, hvor fordringshaveren kan forlange betalingen erlagt. Fordringshaveren kan selvsagt først kræve beløbet erlagt, når fordringen er stiftet.

Det gøres endelig gældende, at Fogedrettens formelle ophævelse af det af indstævnte den 15. maj 2003 foretagne udlæg i medfør af retsplejelovens § 504, stk. 1, nr. 5, ikke medfører stiftelsen af et krav på tilbagebetaling af beløbet, kr. 297.283,-."

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes som anført af byretten, at udlæggets bortfald indebærer, at parterne skal stilles, som om dette ikke havde været foretaget.

Udlæg foretaget i rede penge er udlæg til ejendom, jf. retsplejelovens § 521, stk. 1. Kommunen erhvervede således ejendomsret til beløbet senest den 15. maj 2003, da betaling fandt sted. Konkursboet havde herefter ikke før Skatteankenævnets kendelse af 8. marts 2004 mulighed for at rejse krav på tilbagebetaling af det udlagte beløb. Under disse omstændigheder kan konkursboets fordring ikke anses for stiftet før fristdagen. Herefter er betingelserne for modregning i medfør af konkurslovens § 42, stk. 1, ikke opfyldt, hvorfor der gives appellanten medhold.

Der findes ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg den 7. juli 2005.

De tilkendte sagsomkostninger vedrører udgifter for konkursboet til advokatbistand i 2 instanser med 50.000 kr., betalte retsafgifter 14.880 kr. samt et beløb til ekstrakt og materialesamling i landsretten, i alt 67.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at kommunen betaler 297.283 kr. med procesrente fra 7. juli 2005 til A under konkurs v/kurator, advokat Niels E. Valdal.

I sagsomkostninger for begge retter skal kommunen betale 67.000 kr. til A under konkurs v/kurator, advokat Niels E. Valdal.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.