Dato for udgivelse
09 maj 2008 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 apr 2008 14:50
SKM-nummer
SKM2008.417.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 63/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg + Modregning og transport
Emneord
Udlæg, tilbagebetaling, modregning, konkurs, tidspunkt, fordringsstiftelse, fristdag
Resumé

Udlæg i bankindestående ophævet, idet den udlagte skatterestance var ophørt ved en af Skatteankenævnet foretagen ændret ligning.

Stiftelsestidspunktet for krav på tilbagebetaling af det ved udlægget indvundne provenu, som senere viste sig at være betalt med urette, blev af byretten anset for være betalingstidspunktet, og betingelserne for modregning over for skyldners konkursbo blev anset for opfyldt, jf. konkurslovens § 42, stk. 1.

Landsretten fastslog, at tilbagebetalingskravet var stiftet ved Skatteankenævnets kendelse, som var afsagt efter fristdag. Betingelserne for modregning herefter ikke til stede efter konkurslovens § 42, stk. 1.

Højesteret stadfæstede byrettens afgørelse og udtalte, at stiftelsestidspunktet er betalingstidspunktet, og at tidspunktet for Skatteankenævnets afgørelse er uden betydning.

Reference(r)
Konkursloven § 42, stk. 1
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-2 H.3.7.3

Parter

Skatteministeriet, SKAT
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

mod

A under konkurs ved kurator advokat Niels E. Valdal
(advokat Hans Jubler)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling og Jens Peter Christensen.

I tidligere instanser er afsagt dom af retten i Helsingør den 26. januar 2006 og af Østre Landsrets 24. afdeling den 23. juni 2006.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, SKAT Hovedcentret, har påstået stadfæstelse af byrettens dom.

Indstævnte, A under konkurs ved kurator advokat Niels E. Valdal, har påstået stadfæstelse af landsrettens dom med den ændring, at beløbet på 297.283 kr. forrentes fra tidspunktet for udlæggets foretagelse den 12. maj 2003.

Højesterets begrundelse og resultat

Stiftelsestidspunktet for et krav på tilbagebetaling af et beløb, der senere viser sig at være betalt med urette, er betalingstidspunktet. Dette gælder også et krav som det foreliggende, hvor betalingen skete i henhold til et udlæg, der senere blev ophævet. As krav mod skattemyndighederne opstod derfor ved betalingen den 15. maj 2003 af de 297.283 kr. Det er således uden betydning for fastlæggelsen af stiftelsestidspunktet for kravet, at det først ved Skatteankenævnets afgørelse af 8. marts 2004 blev konstateret, at betalingen var sket med urette.

Da både As krav mod skattemyndighederne og disses modkrav mod hende således er stiftet forud for fristdagen den 15. august 2003, var betingelserne for modregning i medfør af konkurslovens § 42, stk. 1, opfyldt.

Højesteret stadfæster herefter byrettens dom.

De sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret, som A under konkurs ved kurator advokat Niels E. Valdal skal betale, er fastsat til dækning af advokatudgift med 75.000 kr. og retsafgift for Højesteret med 6.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal A under konkurs ved kurator advokat Niels E. Valdal inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 81.000 kr. til Skatteministeriet, SKAT Hovedcentret. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.