Dato for udgivelse
07 May 2008 10:41
SKM-nummer
SKM2008.404.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-057005
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bevaringsværdig ejendom, tilskud, fonde, skattefrihed
Resumé
Tilskud fra fond1 ydet til istandsættelse af den bevaringsværdige ejendom E medregnes ikke ved opgørelsen af modtagers skattepligtige indkomst.
Hjemmel
08-018683
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.G.4.1

Ansøgning

Skatterådet anmodes om at give tilladelse til, at støttebeløb givet i 2007 på kr. 50.000 fra fond1 til udskiftning af stråtag på ejendommen E ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, jfr. ligningslovens § 7E, stk. 2, idet der er givet offentligt tilskud til samme projekt fra K Kommunes Bevaringsfond.

Afgørelse

Det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling og begrundelse

K Kommune anser ejendommen E for bevaringsværdig jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger § 17.

Det er oplyst, at fond1 har bevilget kr. 50.000 til udskiftning af stråtag på ejendommen E. K Kommunes Bevaringsfond har ydet støtte på kr. 45.000 til samme projekt.

Støtten fra Bevaringsfonden er et rente- og afdragsfrit lån indeholdende kr. 1.800 i tinglysningsafgift, så lånet i alt bliver på kr. 46.800 kr. Lånet tinglyses i ejendommen. Tilbagebetaling skal kun ske, hvis ejendommen ændrer anvendelse, eller hvis der er en uforholdsmæssig stor fortjeneste ved salg. Dog gælder tilbagebetalingspligten ikke ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarvinger.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 2, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

K Kommunes Bevaringsfond har til projektet ydet et støttebeløb på kr. 45.000 i form af et rente- og afdragsfrit lån. Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Da lånet fra Bevaringsfonden skal tilbagebetales er det i sig selv skattefrit i henhold til statsskattelovens § 5 litra c og udgør derfor ikke et tilskud ydet i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Det der således gør, at der her er tale om et tilskud i henhold til ligningslovens § 7 E, stk. 1 er at lånet er rente- og afdragsfrit. Støtten fra Bevaringsfonden ydes således ved, at modtager af lånet ikke skal betale renter og afdrag af lånet.

Det er SKATs opfattelse, at tilskuddet fra K Kommunes Bevaringsfond opfylder kravene i ligningslovens § 7 E, stk. 1, på trods af, at lånet i sig selv eventuelt skal tilbagebetales, hvis ejendommen sælges. Tilskuddet skal derfor ikke medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst.

Da der fra fond1 er tale om tilskud til samme bygningsarbejder, som støtten fra K Kommunes Bevaringsfond er givet til, er det SKAT's opfattelse, at tilskuddene opfylder betingelserne i § 7 E, stk. 2, og SKAT indstiller derfor, at det tillades, at tilskuddet fra fond1 ligeledes ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst.