Dato for udgivelse
29 apr 2008 18:57
SKM-nummer
SKM2008.383.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-054257
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Bonus, afgift, valg, præmie
Resumé

Pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 1 indebærer, at ejeren af en kapitalpensionsordning både i forbindelse med den konkrete udbetaling efter at efterlønsalderen er nået, men også på et hvilket som helst senere tidspunkt kan vælge at udbetalingen afgiftsberigtiges med 60 pct. afgift i stedet for 40 pct. afgift. Valget vil kun være begrænset af de gældende forældelses- og genoptagelsesregler.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 18, stk. 2
Pensionsbeskatningsloven § 25
Pensionsbeskatningsloven § 26
Pensionsbeskatningsloven § 28

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 A.C.1.2.4.5

SKATs Hovedcenter har fået forelagt følgende situation:

En person får udbetalt bonus fra sin kapitalforsikring efter at have nået efterlønsalderen. Forsikringsselskabet tilbageholder 40 pct. afgift, hvilket har den virkning, at personen ikke fremover kan få fradrag for indbetaling af præmie på den pågældende kapitalforsikring eller fradrag for indbetaling på andre kapitalpensionsordninger tilhørende personen.

Et skattecenter har nægtet ejeren af ordningen adgang til i stedet at vælge at betale 60 pct. afgift af den udbetalte bonus.

Hovedcentret spørges nu om ejeren af forsikringen kan vælge selv eller at bede forsikringsselskabet om at efterbetale 20 pct. afgift således der i alt betales 60 pct. i afgift af det udbetalte beløb med den virkning, at personen fremover atter kan indbetale til sine kapitalpensionsordning/er med fradrag i den personlige indkomst.

Efter Hovedcentrets opfattelse skal der svares ja til dette spørgsmål, jf. nedenfor.

Bonus fremkommer som forskellen mellem forsikringsselskabets forudsætninger til rente, risiko og omkostninger og de faktiske størrelser. Har forløbet være bedre end forudsat, udbetaler selskabet evt. forskelsbeløbet til kunderne i form af bonus. Bonussen kan dog også bruges til opskrivning af forsikringen, således at den berettigede får en forhøjet ydelse ved udbetaling.

Er der i forsikringsaftalen aftalt løbende udbetaling af bonus, skal udbetalingen behandles som enhver anden udbetaling, jf. pensionsbeskatningslovens § 46, stk. 1, hvilket vil sige, at forsikringsselskabet skal indeholde og indbetale afgift af udbetalingen, når der er tale om en kapitalforsikring.

Afgiften ved udbetaling efter efterlønsalderen er nået er 40 pct., jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 1.

Afgiftsberigtigelsen med 40 pct. har imidlertid den konsekvens, at ejeren af ordningen er afskåret fra at foretage fradrag for bidrag, der indbetales i de indkomstår, der følger efter det år, hvor der er sket afgiftsberigtigelse, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 2, sidste punktum.

Denne regel blev indsat ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove. Før dette tidspunkt skulle der betales 60 pct. ved delophævelse, idet anvendelsen af en afgift på 40 pct. forudsatte, at alle ejerens kapitalpensioner blev ophævet samtidig. Havde ejeren glemt at ophæve en enkelt ordning, skulle der derfor betales yderligere 20 pct. afgift af de ophævede ordninger. Lovændringen var således udtryk for, at den tidligere praksis kunne føre til urimelige resultater. Da afgiftsberigtigelse med 40 pct.(afgiftsberigtigelse af samtlige ordninger) efter de tidligere gældende regler afstedkom, at fradragsretten blev afskåret for fremtidige indbetalinger, der måtte ske på ordningerne, jf. pensionsbeskatningslovens § 37, og da Folketinget ønskede at opretholde denne retstilling, blev konsekvensen af ændringen af afgiften fra 60 pct. til 40 pct., at fradragsretten for præmier fremover blev afskåret.

I lovbemærkningerne til ændringen blev det imidlertid anført, at ejeren altid kan vælge at kræve kapitalpensionen afgiftsberigtiget med 60 pct. efter pensionsbeskatningslovens § 28, med den virkning, at fradragsretten ikke bliver afskåret. Reglen herom er indsat i pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 1, der er sålydende:

"Ved udbetaling til ejeren efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan ejeren kræve, at afgiften i stedet beregnes efter § 28."

Der er hverken i loven eller bemærkningerne til loven fastsat noget krav om hvornår valget skal foretages eller en tidsfrist for dette valg.

SKAT forstår reglen i pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 1 således, at ejeren både i forbindelse med den konkrete udbetaling, men også på et hvilket som helst senere tidspunkt kan vælge at udbetalingen afgiftsberigtiges med 60 pct. afgift i stedet for 40 pct. afgift. Valget vil efter SKATs opfattelse kun være begrænset af de gældende forældelses-og genoptagelsesregler. I det konkrete tilfælde kan ejeren af kapitalforsikringen derfor godt vælge f.eks. selv at indbetale de resterende 20 pct. afgift til SKAT, med den virkning, at ejeren fortsat vil kunne foretage fradrag for indbetalinger til sin(e) kapitalpensionsordning(er)

Hvor valget (60 pct. afgift i stedet for 40 pct. afgift) foretages efter at pensionsinstituttet har tilbageholdt og indbetalt 40 pct. afgift til SKAT må ejeren for at nå til det rigtige afgiftsmæssige resultat ved efterbetalingen af afgiften,

  1. enten selv indbetale de manglende 20 pct. afgift af det udbetalte bruttobeløb til SKAT, hvilket vil svare til 1/3 af det udbetalte nettobeløb eller
  2. tilbagebetale samme beløb til forsikringsselskabet, som herefter indbetaler beløbet til SKAT. Ønsker ejeren at beholde det udbetalte nettobeløb og alene overlade korrektionen til pensionsinstituttet, skal
  3. pensionsinstituttet fra ejerens kapitalpensionsordning udtage og indbetale yderligere afgift på 1,25 gange den allerede indbetalte afgift til SKAT, idet pensionsinstituttet i så fald skal lægges et bruttoudbetalingsbeløb på 1,5 gange det oprindeligt udbetalte bruttobeløb til grund for beregningen af 60%-afgiften.