Dato for udgivelse
28 apr 2008 15:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2008 12:03
SKM-nummer
SKM2008.376.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-063489
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, optikere, brille-/kontaktelinseabonnement
Resumé

En optiker kunne ikke anse et månedligt abonnementsbeløb for momsfritaget i sin helhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Beløbet dækkede adgang til tilpasning af kontaktlinser og briller, samt ubegrænset leje af briller.

Skatterådet traf endvidere afgørelse om, at optikeren ikke kunne fakturere det månedlige beløb i henhold til en på forhånd fastsat fordeling efter et skøn på 80 pct. momsfritaget og 20 pct. momspligtig. Optikeren skulle derfor fakturere i forhold til kundens konkrete forbrug af henholdsvis momsfritaget tilpasning af kontaktlinser og momspligtig tilpasning/leje af briller.

Hjemmel
08-028178
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 D.11.1.2.

Spørgsmål

  1. Er det månedlige abonnementsbeløb for kombinationsaftalen, hvor både kontaktlinser og briller indgår, momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1?
  2. Såfremt det første spørgsmål besvares med nej, kan der så anvendes en fordelingsnøgle på 80 % på kontaktlinser og 20 % på briller, således at 20 % af abonnementsbeløbet tillægges moms, såfremt det vurderes at kunderne benytter sig af kontaktlinsedelen med 80 % og 20 % vedr. brilledelen?

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver en brilleforretning, der er en del af en optikerkæde.

Spørger anvender i dag to forretningskoncepter:

- Udlejning for kontaktlinser

- Udlejning for briller

Konceptet for kontaktlinser karakteriseres ved, at kunden betaler et månedligt abonnementsbeløb, hvorefter kunden har adgang til kontrol af syn og ændring/tilpasning af linsernes styrke samt en årlig udvidet syns-/linsekontrol uden ekstra beregning. Kunden kan endvidere købe kontaktlinser til spørgers kostpriser.

Det månedlige beløb, som opkræves i forbindelse med dette koncept opkræves uden moms, idet spørger anser beløbet for at dække optikerens tilpasning af kontaktlinserne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Indtægterne fra salg af kontaktlinser pålægges moms.

Konceptet for briller karakteriseres ved, at kunden betaler et månedligt beløb. Herefter har kunden adgang til at leje alle de briller, som kunden måtte ønske. I forbindelse med leje af briller indgår endvidere en kontrol af synet samt ændring/tilpasning af brillerne uden beregning.

Det månedlige beløb for brilleabonnementet opkræver spørgeren moms af.

Spørger ønsker nu at kombinere de to koncepter, hvilket skal gennemføres således, at kunden betaler et månedligt abonnement, hvorefter kunden både har adgang til at opnå tilpasning af kontaktlinser og briller, samt leje af briller. Kontaktlinser vil fortsat skulle sælges separat.

Det er spørgers opfattelse, at kunderne vil benytte sig af kontaktlinsedelen med 80 pct. Såfremt det vurderes at fordelingen er anderledes, vil den ændrede fordeling naturligvis blive anvendt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har anført, at det første spørgsmål må besvares med ja.

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, må det andet spørgsmål besvares med ja. 

SKATs indstilling og begrundelse

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed."

I henhold til Momsvejledningen 2008-1, pkt. D.11.1.2, er øjenlæger og optikeres tilpasning af kontaktlinser til patienter og kunder momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Øjenlægers salg af kontaktlinser kan endvidere ske momsfrit på den betingelse, at kontaktlinserne videresælges uden fortjeneste. Optikeres synsprøver samt tilpasning af briller er derimod momspligtige.

I henhold til det oplyste vil det kombinerede abonnement bestå af en momsfritaget ydelse med ændring/tilpasning af kontaktlinser, samt en momspligtig ydelse i form af udlejning/tilpasning af briller. Kontaktlinser sælges separat.

Spørger kan derfor ikke i de måneder, hvor abonnenten tillige benytter sig at momspligtige ydelser, fakturere hele det månedlige abonnementsbeløb uden moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Fakturaen skal opdeles således, at det fremgår, hvor stor en del af fakturabeløbet, der vedrører momspligtige ydelser, og hvor stor en del, der vedrører momsfritagne ydelser, jf. momsbekendtgørelsens § 40, stk. 2.

Det indstilles, at det første spørgsmål besvares med "nej".

Det lægges til grund, at spørger med det andet spørgsmål ønsker en afklaring af, hvorvidt spørger kan fakturere den månedlige ydelse på baggrund af spørgers formodning af fordelingen af momspligtige og momsfritagne ydelser i den pågældende måned.

Det er SKATs opfattelse, at spørger skal opdele de pågældende faktureringer i henholdsvis momspligtige og momsfritagne ydelser, jf. momsbekendtgørelsens § 40, stk. 2, samt at denne fordeling skal afspejle de faktisk leverede ydelser.

Der kan herefter ikke faktureres på baggrund af spørgers formodning om den kommende fordeling, medmindre at denne viser sig at være i overensstemmelse med de faktiske leveringer.

Det indstilles derfor, at det andet spørgsmål besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.