Dato for udgivelse
25 Apr 2008 14:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Apr 2008 13:24
SKM-nummer
SKM2008.372.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-061289
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag + Erhvervsejendomme
Emneord
Landbrug, anskaffelsessum, miljøgodkendelse, produktionstilladelse, konsulentbistand
Resumé
Skatterådet tiltrådte, at udgifter til konsulentbistand, afholdt til udfærdigelse af ansøgning om miljøgodkendelse (produktionstilladelse), kunne tillægges anskaffelsessummen vedrørende miljøgodkendelsen efter afskrivningslovens § 40B. Udgifterne kunne umiddelbart henføres til erhvervelsen af miljøgodkendelsen og dermed indgå i afskrivningsgrundlaget.
Hjemmel

08-018759

Reference(r)
Afskrivningsloven § 40 B
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.C.5.4.2.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.E.4.9.6

Spørgsmål

Kan SKAT tiltræde, at forespørger kan afskrive udgifter afholdt til ansøgning om udvidelse af sin miljøgodkendelse (produktionstilladelse) for sin ejendom beliggende XX, YY efter reglerne i afskrivningslovens § 40B.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger har en svineproduktion på 244,38 dyreenheder.

Forespørger ønsker at udvide sin husdyrproduktion til 316,17 dyreenheder, for også på længere sigt at kunne drive en moderne og økonomisk bæredygtig produktion, med de hensyn der stilles til dyrevelfærd, natur, miljø og naboer.

I forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen ønsker forespørger at bygge en ny stald og en ny gyllebeholder. Det nye staldanlæg er indrettet med stor hensyntagen til dyrevelfærd og i øvrigt efter de bedst anvendelige teknologistandarder.

Forespørger har i december 2007 indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til X Kommune på en udvidelse af sin bedrift fra 244,38 dyreenheder til 316,17 dyreenheder.

Ansøgningsskemaet omfatter 98 sider, og for at få udarbejdet den meget detaljerede ansøgning, har forespørger haft til konsulentbistand for i alt kr. 82.778,75 excl. moms.

Konsulentbistanden er ydet af henholdsvis A og B.

Fakturaerne fra A vedrørende september, oktober, november og december 2007, vedrører "konsulentbistand miljøgodkendelse" (75.567,50 kr.) og "kørsel" (1.461,25 kr.).

Fakturaen fra B vedrørende september 2007, vedrører "Miljø og VVM" (5.425,00 kr.) samt "startgebyr" (325,00 kr.).

Af kvitteringen for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse fra X Kommune fremgår bl.a. følgende:

"Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mere end 75 DE kræver miljøgodkendelse efter § 11 eller 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vi skal vurdere dit projekt med hensyn til påvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg og udbringningsarealer. Det skal vurderes, om der er truffet foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forurening ved anvendelse af bedst anvendelige teknik, og om husdyrbruget i øvrigt kan drives på en måde, der er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Vi skal blandt andet vurdere påvirkningen af jord, overfladevand, grundvand og natur, og desuden sørge for, at eventuelle gener for naboer begrænses."

Af ansøgningsskemaet fremgår oplysninger om bl.a. projektet, luftbåret kvælstof, internationale naturbeskyttelsesområder, udvaskning til vandmiljøet, lugt fra produktionen, gylleudbringning, landskab, støv- og støjgener, alternativer og afværgeforanstaltninger.

Det fremgår også, at kommunen forventede at starte sagen op indenfor 6 måneder, og der derefter vil være en sagsbehandlingstid på 6-9 måneder.

Da ansøgningen er indleveret i december 2007, er der således ikke truffet afgørelse endnu.

Kommunens miljøgodkendelse svarer til den hidtil anvendte VVM-undersøgelse. Miljøgodkendelsen der giver tilladelse til at producere et vist antal dyreenheder på det pågældende landbrug, bliver også i daglig tale kaldet produktionstilladelse.

Kommunens miljøgodkendelse er ikke vederlagsfri. X Kommune har oplyst, at ansøgeren skal betale for kommunens timeforbrug vedrørende behandlingen af ansøgningen.

SKAT har i brev af 6. og 11. marts 2008 bl.a. anmodet om en specifikation af hvori konsulentbistanden fra henholdsvis A og B bestod.

SKAT har herefter modtaget svar den 25. marts 2008.

For så vidt angår B er der oplyst følgende:

Der er samlet anvendt 7 timer.

Ejendomstjek på 3,5 timer

Der er fortaget en screening af ejendommens muligheder og begrænsninger i forhold til den nye lov om miljøgodkendelse. Der er med udgangspunkt i bygningsmassens beliggenhed samt udspredningsarealernes placering lavet en forundersøgelse af de vilkår som vil blive en realitet i forbindelse med en miljøgodkendelse af ejendommens drift.

Besøg på ejendommen, 3 timer

Materialet er gennemgået og præsenteret på et møde med ejer.

Opfølgning på besøg, 0,5 time

Ejer havde ved besøget et par spørgsmål, som der var behov for en yderligere afklaring og tilbagemelding på.

For så vidt angår A er der oplyst følgende:

Miljøgodkendelsen er nødvendig for at få lov til at udvide eller ændre husdyrproduktionen på ejendomme. Der udarbejdes en ansøgning med relevante oplysninger og beregninger som derefter sendes ind til myndighederne.

Nedenstående er en opsummering af det forløb og ydelser som ejeren har fået under udarbejdelsen af ansøgningen.

Opstart: Der holdes introduktionsmøde mellem konsulenter og ejeren vedrørende dennes ønsker for udvidelsen og den fremtidige strategi for ejendommens udvikling.

Der foretages derefter indledende beregninger på miljøforhold vedrørende staldanlæg og arealer omfattet af den ønskede udvidelse.

Beregninger på staldanlæg er primært ammoniakberegninger og lugtberegninger, der belyser om udvidelsen vil kunne lade sig gøre i relation til gældende lovgivning indenfor lugt og ammoniak. Beregninger på arealer skal dokumentere om udvidelsen kan lade sig gøre i relation til gældende krav om den maksimalt tilladte fosfor- og kvælstofudvaskning i relation til overfladevand og grundvand.

Der rådgives i denne fase om forskellige teknologier til at imødekomme miljøkrav, og der beregnes på forskellige alternativer.

Dernæst holdes der møde mellem ejeren, konsulenter og myndigheder (kommune) for at fremlægge udvidelsen for kommunen inden ansøgningen sendes ind. Kommunen fremlægger på mødet, hvilke problemstillinger, der er ved den ønskede udvidelse i relation til natur, miljø- og landskabelige interesser, der knytter sig nærområdet omkring ejendommen.

På mødet drøftes alternative løsninger og teknologier til at imødekomme de interesser. Desuden besigtiges ejendommen og de ønskede bygningernes placering diskuteres.

Dernæst beregnes igen på miljøforhold med input fra myndighedernes side. Der bliver lavet ekstra beregninger for fosforbalancen på arealerne, den ønskede gylletank flyttes, der foretages yderligere ammoniakberegninger på et nærliggende naturareal. Beregninger føjes ind i det endelige ansøgningsskema sammen med en udførlig beskrivelse af alle miljøforhold på ejendommen, såsom energiforbrug, vandforbrug, støjforhold, transportforhold, sikkerhedsforhold mm. Desuden indeholder ansøgningen en detaljeret tegning over alle stalde og hvad der befinder sig i stalden af dyr og inventar.

Efter kvalitetssikring af ansøgningen sendes denne ind til kommunen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Skatterådet har i bindende svar 07-085379 (offentliggjort i SKM2007.365.SR) tiltrådt at anskaffelsessummen for et bestemt antal dyreenheder er omfattet af afskrivningslovens § 40B og at der således kan afskrives med op til 1/7 om året.

Det fremgår ligeledes af ligningsvejledningens afsnit E.C.5.4.2, at produktionstilladelse til et bestemt antal dyreenheder kan afskrives efter afskrivningslovens § 40B.

Det er repræsentantens opfattelse, at de udgifter der er afholdt til A og B kan betragtes som anskaffelsessum for 71,79 dyreenheder, som svarer til den ansøgte udvidelse fra 244,38 til 316,17 dyreenheder, og derfor er afskrivningsberettiget jf. afskrivningslovens § 40B.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT indstiller, at den ydede konsulentbistand for i alt 82.778,75 kr. kan tillægges anskaffelsessummen for miljøgodkendelsen (produktionstilladelsen) jf. afskrivningslovens § 40B.

I SKM2007.365.SR fastslog Skatterådet, at produktionstilladelser til et bestemt antal dyreenheder om året (miljøgodkendelse) er omfattet af afskrivningslovens § 40B.

Det er oplyst, at konsulentbistanden for i alt 82.778,75 kr. kun vedrører udfærdigelsen af ansøgningen om miljøgodkendelse af udvidelse fra 244,38 til 316,17 dyreenheder.

Miljøgodkendelsen kan ikke anses for vederlagsfri jf. afskrivningslovens § 40B, stk. 4, idet der skal betales for kommunens timeforbrug i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Der er således ikke krav om at anskaffelsessummen for miljøgodkendelsen fastsættes til nul.

Efter praksis indgår omkostninger, der umiddelbart kan henføres til erhvervelsen af et bestemt aktiv, i afskrivningsgrundlaget for det pågældende aktiv jf. SKM2003.350.LSR.

Således som sagen er oplyst, mener SKAT, at den ydede konsulentbistand for i alt 82.778,75 kr., knytter sig så nært til erhvervelsen af miljøgodkendelsen, at beløbet kan tillægges anskaffelsessummen for miljøgodkendelsen jf. afskrivningslovens § 40B.

SKAT har herved lagt vægt på oplysningerne modtaget den 25. marts 2008 vedrørende konsulentbistanden fra A og B.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling med den anførte begrundelse.